Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 326 | 9-20

Article title

Misselling a ochrona konsumenta na rynku usług finansowych

Content

Title variants

EN
Misselling and consumer protection in the financial services market

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Głównym przedmiotem niniejszej publikacji jest przybliżenie pojęcia missellingu, rozumianego jako nieetyczna i wzbudzająca wątpliwości pod względem prawnym praktyka związana z oferowaniem i sprzedażą konsumentom usług finansowych. Przedstawiono sposoby przeciwdziałania temu zjawisku przez organy państwa i inne podmioty oraz tworzenie mechanizmów wzmożonej ochrony konsumenta. Celem artykułu jest przedstawienie przyczyn, dla których misselling jest zjawiskiem niepożądanym z punktu widzenia ochrony konsumenta oraz sposobów zwalczania go. Rozwiązania dotyczące zwalczania missellingu w Polsce zostaną przedstawione na tle porównawczym w innych państwach. Metody badawcze zastosowane w artykule obejmują analizę literatury i analizę komparatywną. Wykorzystano także analizę danych wtórnych mających źródło w dokumentach oficjalnych.
EN
The intention of this article is to present misselling, considered as unethical and legally questionable practice connected with offering and selling financial services to the consumers. It presents the ways of counteracting this practice by state authorities and other entities as well as creating mechanisms increasing the level of consumer protection. The purpose of this article is to present the reasons why misselling is undesirable practice having in mind consumer protection and what are the ways to counteract it. The solutions aiming to counter misselling in Poland will be compared with the institutions adopted in other countries. The research methods used in this article include analysis of literature and comparative analysis. Secondary data analysis with its source in official documents was also used.

Year

Volume

326

Pages

9-20

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania

References

 • Carty H. i in. (2013), Misselling: A Global Perspective, Clifford Chance, London.
 • Clarke K., Parsons R. (2009), Sixty Minute Debt Buster: An Hour to Transform Your Finances, Lion Books, Chicago.
 • Czarnecka M., Skoczny T., red. (2016), Prawo konsumenckie w praktyce, C.H. Beck, Warszawa.
 • Franke G., Mosk T., Schnebel E. (2016), Fair Retail Banking: How to Prevent Misselling by Banks, White Paper No. 39, Research Center SAFE – Sustainable Architecture for Finance in Europe, Goethe University, Frankfurt.
 • Funkcjonowanie systemu ochrony praw klientów podmiotów rynku finansowego (2014), Informacja o wynikach kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
 • Gadomska-Orłowska A., Kamieński W., Orłowski C., Więcko M. (2012), Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, Raport Rzecznika Ubezpieczonych, Warszawa.
 • Inderst R., Ottaviani M. (2008), Misselling through Agents, London Business School, London, http://faculty.london.edu/mottaviani/misselling.pdf (dostęp: 25.05.2017).
 • Knehans-Olejnik A. (2014), Rola edukacji finansowej w racjonalizowaniu zachowań konsumentów, „Handel Wewnętrzny”, nr 3(350), s. 255-273.
 • Komisja Nadzoru Finansowego (2013), Zestawienie zidentyfikowanych problemów i podjętych środków zaradczych w zakresie PPI na podstawie opinii EIOPA, Warszawa.
 • Kościelniak M. (2016), Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – doświadczenia wybranych państw europejskich, „Rozprawy Ubezpieczeniowe”, nr 1(20), s. 33-52.
 • Muller P., Devnani S., Heys R., Suter J. (2014), Customer Protection Aspects of Financial Services, European Union, Brussels.
 • Orłowski C. (2013, Klauzule abuzywne występujące w warunkach umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, „Monitor Ubezpieczeniowy”, nr 52, s. 40-45.
 • Pastor Monsálvez J.M., Guevara Radoselovics J.F. de, red. (2012), Modern Bank Behaviour, Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions, Palgrave Macmillan, London.
 • Pisarewicz P. (2014), Analiza złych praktyk brytyjskich instytucji finansowych – wnioski dla rynku polskiego, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, Vol. 12, No. 3/2, s. 25-38.
 • Piszcz A. (2013), „Pakiet” Komisji Europejskiej dotyczący powództw o odszkodowania z tytułu naruszenia unijnych reguł konkurencji oraz zbiorowego dochodzenia roszczeń, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny”, nr 5(2), https://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/11/pdf/52.pdf (dostęp: 19.02.2017).
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (2015), Polityka ochrony konkurencji i konsumentów, Warszawa.
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (2016), Nowe uprawnienia UOKiK w obszarze ochrony konsumentów po 17 kwietnia, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, tj. Dz.U. 2017, poz. 229 z późn. zm.
 • Wierzbicka E. (2016), Misselling barierą rozwoju ubezpieczeń w Polsce, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie”, nr 2, s. 315-327.
 • Zalecenie Komisji z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych zasad dotyczących mechanizmów zbiorowego dochodzenia roszczeń o zaprzestanie bezprawnych praktyk oraz roszczeń odszkodowawczych w państwach członkowskich, dotyczących naruszeń praw przyznanych na mocy prawa Unii, Dz.U.UE.L.2013.201.60 z późn. zm.
 • [www 1] https://www.knf.gov.pl/ (dostęp: 20.02.2017).
 • [www 2] https://www.legislacja.rcl.gov.pl (dostęp: 23.02.2017).
 • [www 3] https://www.pb.pl/brytyjskie-banki-slono-placa-za-misselling-721423 (dostęp: 23.02.2017).
 • [www 4] https://www.pb.pl/co-piaty-agent-oszukuje-715474 (dostęp: 23.02.2017).
 • [www 5] https://piu.org.pl/rekomendacje/ (dostęp: 24.02.2017).
 • [www 6] http://www.pte.pl/pliki/2/1/Czy_i_w_jaki_sposob_trzeba_zmienic_polski_system_bankowy.pdf (dostęp: 25.02.2017).
 • [www 7] https://rf.gov.pl/ (dostęp: 25.02.2017).
 • [www 8] https://uokik.gov.pl/ (dostęp: 24.02.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-bcd4eafb-8ea3-435b-987d-1d0c7e292c25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.