Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 310 | 152-163

Article title

Kapitał kreatywny a przestrzenne zróżnicowanie ubóstwa w Polsce

Content

Title variants

EN
Capital of creative and poverty by voivodship in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przestrzenne zróżnicowane natężenie ubóstwa w Polsce znajduje się w centrum zainteresowania wielu badaczy. Jednocześnie pomiar tego zjawiska nie jest jednoznacznie zdefiniowany, jak też czynniki go kształtujące. Celem artykułu jest wyodrębnienie tych regionów Polski, które charakteryzują się podobnym poziomem ubóstwa w 2014 r. oraz ocena, na ile różnice te można tłumaczyć odmiennie kształtującym się na nich zasobem kapitału kreatywnego. Wyniki przeprowadzonych rozważań nie potwierdziły tezy, że w województwach, gdzie odnotowujemy relatywnie duży zasób kapitału kreatywnego, wystąpił też niski poziom ubóstwa. Jednocześnie analiza wskazała, że wysoka jakość zasobów ludzkich może przyczynić się do ograniczenia ubóstwa w regionie.
EN
Intensity of poverty in Poland by regions is located in the centre of many researchers. At the same time, the measurement of the phenomenon is not clearly defined, as well as the factors measures of it. The purpose of the article is to extract these Polish regions, which are characterized by a similar level of poverty in 2014. and an assessment of how these differences can be explained differently are shaped by the creative capital resource. The results of carried out deliberations have not confirmed the thesis that in the regions, where we are observed relatively large resource of creative capital, there was also a low level of poverty. At the same time, the analysis indicated that the high quality of human resources can help to reduce poverty in the region.

Year

Volume

310

Pages

152-163

Physical description

Contributors

 • Szkoła Głowna Handlowa. Instytut Statystyki i Demografii

References

 • Bacon-Shone J., Hui D. (2011), Design and Construction of the Hong Kong Creativity Index, http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning policy/doc/creativity/report/hongkong.pdf (dostęp: 3.04.2012).
 • Bal-Domańska B. (2009), Wpływ gospodarki opartej na wiedzy na rozwój regionalny, „Wiadomości Statystyczne”, nr 6, s. 84-97.
 • Bilton C., Leary R. (2002), What Can Managers Do for Creativity? Brokering Creativity in the Creative Industries, “International Journal of Cultural Policy”, Vol. 8, s. 49-64.
 • Bobirca A., Draghici A. (2011), Creativity and Economic Development, “World Academy of Science, Engineering and Technology”, No. 59, s. 887-892.
 • Chun-Hung N.G., Mok P., Ngai F., Wan-kan C., Yuen C. (2011), A Study on Creativity Index, http://www.uis.unesco.org/culture/Documents/Hui.pdf (dostęp: 3.04.2012).
 • Cowan T., Caplan B. (2004), Why Do People Underestimate the Benefits of Cultural Competition? “American Economic Review”, No. 94, s. 402-407.
 • Cunningham S. (2004), The Creative Industries After Cultural Policy, “International Journal of Cultural Studies”, No. 7, s. 105-115.
 • Dworak E. (2011), Wpływ gospodarki opartej na wiedzy na kategorie makroekonomiczne, „Wiadomości Statystyczne”, nr 7/8, s. 99-113.
 • Florida R. (2010), Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Frąckiewicz L. (red.) (2003), Bezpieczeństwo socjalne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Frąckiewicz L. (red.) (2005), Wykluczenie społeczne, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • Garnham N. (2005), From Cultural to Creative Industries, “International Journal of Cultural Policy”, No. 11, s. 15-29.
 • Graham B. (2002), Heritage as Knowledge: Capital or Culture? “Urban Studies”, Vol. 39, s. 1003-1017.
 • Higgs P., Cunningham S., Pagan J. (2007), Australia’s Creative Economy: Definitions of the Segments and Sectors, Technical Report, Faculty Research Office, CCI, 2007.
 • Jeffcutt P. (2002), Management and the Creative Industries, “Culture and Organization”, Vol. 6, s. 123-127.
 • Lister R. (2007), Bieda, Wydawnictwo Sic! Warszawa.
 • Kern Ph., Runge J. (2011), KEA Briefing: Towards a European Creativity Index, http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/creativity/report/kea.pdf, s. 201-202 (dostęp: 4.04.2012).
 • Klasik A. (red.) (2012), Kreatywna gospodarka w mieście i aglomeracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Kot S.M., Malawski A., Węgrzecki A. (red.) (2004), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Kryńska E. (red.) (2006), Polityka społeczno-ekonomiczna w dobie przemian, Wydawnictwo Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Lawrence T.B., Phillips N. (2002), Understanding Cultural Industries, “Journal of Management Inquiry”, Vol. 11, s. 430-441.
 • Oakley K. (2004), Not So Cool Britannia: The Role of the Creative Industries in Economic Development, “International Journal of Cultural Studies”, Vol. 7, s. 67-77.
 • Namyślak B. (2010), Sektor kreatywny w aglomeracji wrocławskiej, „Wiadomości Statystyczne”, nr 7, s. 36-46.
 • Panek T. (2010), Wielowymiarowy obraz ubóstwa w Polsce w ujęciu regionalnym, „Wiadomości Statystyczne”, nr 2, s. 18-37.
 • Pratt A. (2005), Cultural Industries and Cultural Policy: An Oxymoron? “International Journal of Cultural Policy”, No. 11, s. 31-44.
 • Podogrodzka M. (2013), Kapitał kreatywny a rozwój gospodarczy regionu w Polsce, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 3, s. 417-440.
 • Radziukiewicz M. (2010), Nierówności i wykluczenie społeczne w Polsce „Wiadomości Statystyczne”, nr 10, s. 26-45.
 • Roszkowski S. (2005), Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w ujęciu wojewódzkim, „Wiadomości Statystyczne”, nr 4, s. 46-66.
 • Sulmicka M. (2003), Wskaźnik ubóstwa społecznego, „Wiadomości Statystyczne”, nr 1, s. 22-27.
 • Szukiełojć-Bieńkowska A. (2006), W stronę wielowymiarowej analizy ubóstwa i społecznego wykluczenia, „Wiadomości Statystyczne”, nr 5, s. 5-15.
 • Szukiełojć-Bieńkowska A., Verger D., Merceroh S., Fall M. (2010), Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Koncepcja pomiaru, „Wiadomości Statystyczne”, nr 12, s. 22-35.
 • Welfe W. (red.) (2007), Gospodarka oparta na wiedzy, PTE, Warszawa.
 • Woźniak M.G. (red.) (2011), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Zienkowski L. (red.) (2003), Wiedza a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-bd79b428-c4c5-4b1b-b9bf-da0e74a88733
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.