Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 326 | 30-40

Article title

Poziom życia miejskich gospodarstw domowych w Polsce poza krajowymi ośrodkami rozwoju

Authors

Content

Title variants

EN
The living standards of urban households outside the national development centers in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Obszar Polski jest silnie zróżnicowany ze względu na dysproporcje rozwoju społeczno-gospodarczego. Taki stan rzeczy znajduje odzwierciedlenie w warunkach, poziomie i jakości życia mieszkańców. Ocena rozwoju przez pryzmat stanu i struktury konsumpcji na przykładzie województw z wyłączeniem miast-stolic wykazała, że jest ona znacznie zawyżona, ponieważ obiekty te odgrywają rolę tzw. biegunów wzrostu. Skłoniło to do przeprowadzenia bardziej wnikliwej analizy mającej na celu ocenę poziomu życia gospodarstw domowych w poszczególnych województwach zamieszkujących tereny miejskie z wyłączeniem miast postrzeganych jako stolice województw określanych również mianem krajowych ośrodków rozwoju.
EN
The area of Poland is strongly diversified due to differentiation of socioeconomic development. It reflects in living conditions, living standard and quality of life. The assessment of the development in the context of state and structure of consumption in particular voivodeships which are excluded of capital cities proved that this phenomena is highly overstated. This situation is caused by the fact that these objects play a role of so called growth poles. It leads to more insightful analysis which aims into the assessment of living standard of urban households without capital cities of particular voivodeships in other words national development centers.

Year

Volume

326

Pages

30-40

Physical description

Contributors

author
 • Politechnika Białostocka. Wydział Zarządzania. Katedra Informatyki Gospodarczej

References

 • Bywalec Cz. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa.
 • Bywalec Cz. (2017), Gospodarstwo domowe, ekonomika, finanse, konsumpcja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Czech A. (2012), Metodologiczne aspekty badań konsumpcji w ujęciu bezpośrednim, „Ekonomia i Zarządzanie”, t. 4, nr 4, s. 7-17.
 • Czech A. (2014), Application of Chosen Normalization Methods in the Process of Construction of Synthetic Measure in Indirect Consumption Research, “Folia Oeconomica”, No. 3(302), s. 231-239.
 • Czech A., Lewczuk J., Bołtromiuk A. (2016), Multidimensional Assessment of the European Union Transport Development in the Light of Implemented Normalization Methods, “Economics and Management”, Vol. 8, Iss. 4, s. 75-85.
 • Czech A., Słaby T. (2016), Spójność przestrzenna polskich gospodarstw domowych – meandry taksonomicznej analizy, referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji „Jakość życia i spójność przestrzenna. Interakcje rozwoju i dobrostanu w kontekście lokalnym”, Główny Urząd Statystyczny i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 • Dąbrowska A. (2013), Sytuacja finansowa polskich gospodarstw domowych [w:] A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, T. Słaby, J. Witek, Niedobory konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, SGH, Warszawa, s. 47-82.
 • Dębkowska K., Jarocka M. (2013), The Impact of the Method of the Data Normalization on the Results, “Folia Oeconomica”, No. 286, s. 181-188.
 • Domański Cz., Pruska K., Wagner W. (1998), Wnioskowanie statystyczne przy nieklasycznych założeniach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, „Przegląd Statystyczny”, nr 4, s. 307-327.
 • Kozera A., Stanisławska J., Wysocki F. (2014), Sytuacja finansowa gospodarstw domowych zamieszkujących obszary wiejskie w Polsce po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, „Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, t. 101, z. 2, s. 91-101.
 • Kusińska A. (2011), Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce, PWE, Warszawa.
 • Lira J., Wagner W., Wysocki F. (2002), Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych [w:] W.J. Paradysz (red.), Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, Internetowa Oficyna Wydawnicza Centrum Statystyki Regionalnej – Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Luszniewicz A. (1982), Statystyka społeczna, PWE, Warszawa.
 • Madras T., Mitura M. (2014), Dochody własne miast wojewódzkich w analizie ich kondycji finansowej, „Ekonomia i Zarządzanie”, t. 6, nr 4, s. 123-134.
 • Malina A., Zeliaś A. (1997), On Building Taksonometric Measure of Living Conditions, “Statistics in Transitions”, No. 3(3), s. 523-544.
 • Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych (2013), Wpływ potencjału demograficznego i gospodarczego miast wojewódzkich na kondycję województw, Główny Urząd Statystyczny, Warszawie.
 • Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 • Młodak A. (2009), Historia problemu Webera, „Matematyka Stosowana”, nr 10(51), s. 3-21.
 • Olszewska A.M., Gudanowska A.E. (2014), Wykorzystanie wybranych metod porządkowania obiektów do klasyfikacji województw pod kątem ich potencjału innowacyjnego, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”, t. 15, nr 4, s. 91-100.
 • Panek T., Zwierzchowski J. (2013), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Teoria i zastosowania, SGH, Warszawa.
 • Słaby T. (1990), Poziom życia, jakość życia, „Wiadomości Statystyczne”, nr 6, s. 8-10.
 • Słaby T. (2006a), Konsumpcja, eseje statystyczne, Difin, Warszawa.
 • Słaby T. (2006b), Statystyczny pomiar konsumpcji [w:] M. Janoś-Kresło, B. Mróz (red.), Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, SGH, Warszawa.
 • Słaby T. (2007), Poziom życia, jakość życia [w:] T. Panek (red.), Statystyka społeczna, PWE, Warszawa.
 • Słaby T., Czech A. (2009), Ocena syntetyczna konsumpcji – ujęcie pozycyjne, „Modelowanie i Prognozowanie Gospodarki Narodowej. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 4/2, s. 631-645.
 • Słaby T., Czech A. (2011), Zróżnicowanie regionalne konsumpcji w ujęciu pośredniem – ujęcie statyczne i przestrzenno-czasowe, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH”, nr 111, s. 112-119.
 • Zalega T. (2012), Konsumpcja w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-bd83cd44-4227-4038-a1d7-c4c379641690
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.