Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 292 | 100-115

Article title

Sezonowość bezrobocia na metropolitalnych, podmiejskich i peryferyjnych rynkach pracy w Polsce

Content

Title variants

EN
Seasonality of unemployment in metropolitan, suburban and peripheral labour markets in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest określenie poziomu i tendencji zmian sezonowości bezrobotnych na metropolitalnych, podmiejskich i peryferyjnych rynkach pracy w Polsce. Analizą objęto sześć metropolitalnych rynków pracy w Polsce wraz z ich rynkami podmiejskimi i peryferyjnymi. Podstawowe dane dotyczyły liczby bezrobotnych ogółem w ujęciu miesięcznym z okresu od stycznia 2004 do grudnia 2014 r. i pozyskane były z powiatowych urzędów pracy. Sezonowe składniki bezrobocia wyodrębniono algorytmem Census X-12 ARIMA. Wyniki wskazują, że najniższą sezonowością bezrobocia cechują się metropolie. Zaobserwowano rosnącą tendencję sezonowości bezrobocia (wyjątek stanowiły łódzki oraz poznański rynek pracy). Poszczególne typy rynków pracy charakteryzowały się podobnym rozkładem wahań sezonowych w trakcie roku. Ponadto zmiany liczby sezonowych bezrobotnych na metropolitalnych rynkach pracy w Polsce wykazują silną zgodność ze zmianami sezonowej liczby bezrobotnych na podmiejskich i peryferyjnych rynkach pracy.
EN
The aim of the article was to determine the level and trends of seasonality unemployed in metropolitan, suburban and peripheral labour markets in Poland. The analysis included six metropolitan labour markets in Poland with their suburban and peripheral markets. Basic data is the number of unemployed in monthly terms from January 2004 to December 2014. Obtained from the District Labour Offices. Seasonal changes in unemployment separated algorithm Census X-12 ARIMA. Lowest seasonality of unemployment was observed in metropolitan areas. It was also observed increasing trend of seasonality in unemployment (with the exception of Łódź and Poznań labour market). Different types of labour markets were characterized by a similar distribution of seasonal fluctuations during the year. Furthermore seasonal changes in the number of unemployed in metropolitan labour markets in Poland show a strong compliance with seasonal changes in the number of unemployed in suburban and peripheral labour markets.

Year

Volume

292

Pages

100-115

Physical description

Contributors

 • Politechnika Koszalińska. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Ekonomii
 • Politechnika Koszalińska. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Ekonomii

References

 • Brueckner J., Zenou Y. (2003), Space and Unemployment: The Labour Market Effects of Spatial Mismatch, „Journal of Labour Economics”, No. 21.
 • Czapiewski K. (2011), Location matters – analiza zależności pomiędzy dostępnością przestrzenną a sukcesem społeczno- gospodarczym obszarów wiejskich Mazowsza [w:] M. Wesołowska (red.), Wiejskie obszary peryferyjne- uwarunkowania i czynniki aktywizacji, Studia Obszarów Wiejskich, t. XXVI, Warszawa.
 • Frenkel I. (2003), Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi. Dekada przemian, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Fuhita M., Krugman P., Venables A. (1999), The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade, MIT Press, Cambridge, Mass.
 • Herbst M., Wójcik P. (2011), Obszary polaryzacji i dyfuzji rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce. Próba delimitacji, raport dla MRR, materiał niepublikowany, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Horodeński R.Cz., Sadowska-Snarska C. (2010), Uwarunkowania rynku pracy w Polsce. Aspekty regionalne, IPiPS, WSE w Białymstoku, Białystok-Warszawa.
 • Kryńska E. (2011), Rozwój zasobów i miejsc pracy na Mazowszu. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze, IPiSS, Warszawa.
 • Lendzion J. (b.r.), Znaczenie obszarów metropolitalnych i ich otoczenia oraz współczesnych procesów metropolizacyjnych w kształtowaniu polityki regionalnej Państwa, Ekspertyza przygotowana na zamówienie Departamentu Polityki Regionalnej Ministerstwa Gospodarki i Pracy, za: http://www.platforma.org/pliki/43/znaczenie_obszar_w_metropolitalnych.pdf (dostęp: 24.06.2015).
 • Makridakis S.G., Wheelwright S.C., McGee V.E. (1983), Forecasting: Methods and Applications, 2nd ed., Wiley, New York.
 • Martin R. (1997), Regional Unemployment Disparities and their Dynamics, „Regional Studies”, No. 31.
 • Radlińska K., Klonowska M. (2013), Przestrzenne zróżnicowanie i sezonowość bezrobocia na lokalnym rynku pracy. Przykład gmin powiatu koszalińskiego, „Przegląd Zachodniopomorski”.
 • Rembeza J., Klonowska-Matynia M., Radlińska K. (2015), Regionalne zróżnicowanie sezonowości bezrobocia w Polsce, Niemczech i Hiszpanii, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. XCIV, łódzkie Wydawnictwo Naukowe, Łódź.
 • Rydzewski L.G., Derning W.G., Rones P.L. (1993), Seasonal Employment Falls over Past Three Decades, „Monthly Labor Review”, No. 116/7.
 • Sharpe A., Smith J. (2005), Labour Market Seasonality in Canada: Trends and Policy Implications, CSLS Report 2005􀇦01, Centre for the Study of Living Standards: Ottawa,
 • February, http://www.csls.ca/reports/csls2005-01.pdf (dostęp: 24.06.2015).
 • Smętkowski M., Jałowiecki B., Gorzelak G. (2009), Obszary metropolitalne w Polsce – diagnoza i rekomendacje, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1(35).
 • Stanimir A. (2005), Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Terytorialne zróżnicowanie przestrzenne bezrobocia w Polsce w 2011 r. (2012), Biblioteczka Rynku Pracy, MPiPS, Warszawa.
 • Tokarski T. (2008), Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 1999-2006, „Gospodarka Narodowa”, nr 7- 8.
 • [www 1] http://www.stat.gov.pl (dostęp: 24.06.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-bda28b77-b961-49c5-90ab-8e88a7e0d7da
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.