Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 387 | 20-34

Article title

Innowacyjne instrumenty finansowe UE jako wsparcie w pozyskiwaniu kapitału przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP

Content

Title variants

EN
Innovative financial instruments from EU budgetary resources – as support of raising capital by enterprises from the SME sector

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Swobodny dostęp do podstawowych produktów i usług finansowych (włączenie finansowe) jest warunkiem sprawnego funkcjonowania zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa najczęściej borykają się z problemem dostępu do kapitału. Dotyczy to przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Celem niniejszego artykułu było zbadanie poziomu włączenia finansowego przedsiębiorstw, zwłaszcza w obszarze kredytów/pożyczek, oraz prezentacja wybranych innowacyjnych instrumentów finansowych wspomagających dostęp do finansowania przedsiębiorstw z sektora MŚP. Stwierdzono, że poziom korzystania z kredytów i pożyczek oferowanych przez instytucje sektora nadzorowanego nie jest zbyt wysoki, a odsetek przedsiębiorstw posiadających pożyczkę lub kredyt bankowy jest bardzo zróżnicowany w poszczególnych regionach świata. Główną przeszkodą w dostępie do kapitału są wymagane zabezpieczenia. Dostęp do finansowania stanowi wciąż jeden z najpoważniejszych problemów wielu przedsiębiorstw na całym świecie. Jednym z innowacyjnych rozwiązań ułatwiających dostęp do kapitału przedsiębiorstwom (MŚP) stały się innowacyjne instrumenty finansowe w ramach wydatków z budżetu UE oraz finansowanie hybrydowe.
EN
In today’s world the affordable access to basic financial products and services (financial inclusion) is necessary for functioning both households and enterprises. Enterprises most often face the problem of free access to funding their activity. This mainly applies to small and medium-sized enterprises (SMEs). The purpose of this article was to examine the level of financial inclusion of enterprises, especially in the field of loans/credits and the presentation of selected innovative financial instruments supporting access to financing of enterprises from the SME sector. It was found that the level of usage of credits and loans offered by regulated financial institutions is not very high, and the percentage of enterprises with a bank loan varies widely between regions of the world. The main obstacle to accessing capital is the required collateral. Access to finance is still one of the most serious problems of many companies around the world. Innovative financial instruments as part of expenditure from the EU budget are one of the innovative solutions facilitating access to capital for enterprises (SMEs).

Year

Volume

387

Pages

20-34

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

References

 • Ayyagari M., Demirgüç-Kunt A., Maksimovic V. (2011), Small vs. Young Firms Across The World – Contribution to Employment, Job Creation, and Growth, Policy Research Working Paper 5631, The World Bank Development Research Group.
 • Blossom Ch., Aslam N., Said A. (2014), Challenges and Barriers Encountered by the SMEs Owners in Muscat, “International Journal of Small Business and Entrepreneurship Research”, Vol. 2(3), s. 1-13.
 • Daszyńska-Żygadło K., Marszałek J. (2015), Analiza zapotrzebowania na kapitał i luki finansowania MSP, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 855(74), s. 269-280.
 • Długosz J. (2013), Wsparcie finansowe przedsięwzięć innowacyjnych – dotacje unijne i krajowe [w:] A. Buszko (red.), Finansowanie innowacji, Expol, Olsztyn.
 • Dutordoir M., Gucht L. van de (2006) Why Do Western European Firms Issue Convertibles Instead of Straight Debt or Equity, Erasmus Research Institute of Management, Rotterdam.
 • ECB (2016), Survey on the Access to Finance of Enterprises in the Euro Area, European Central Bank, Frankfurt.
 • Faryj Ł. (2018), Finansowanie sektora MSP w ujęciu lokalnym na podstawie badań ankietowych, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 1(91), s. 161-175.
 • Grzywacz J., Jabłońska A. (2013), Tradycyjne i alternatywne możliwości finansowania małych i średnich przedsiebiorstw, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne”, t. XVII, s. 22-40.
 • International Development Ireland (2019), https://www.idi.ie/sector/sme-competitiveness-performance (dostęp: styczeń 2019).
 • Komisja Europejska (2011), KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Ramy dla nowej generacji innowacyjnych instrumentów finansowych – unijnych platform instrumentów kapitałowych i dłużnych, KOM(2011) 662, Bruksela.
 • Komisja Europejska (2017) Annual Report on European SMEs, 2016/2017, Focus on Self-employment, European Comission.
 • Komunikat Komisji – Wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (2014/C 19/04), Dz. Urz. UE z dnia 22.01.2014.
 • Kuchciński A. (2017), Mezzanine Finance – alternatywne źródło finansowania przedsiębiorstw, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula”, nr 1(51), s. 205-216.
 • Marton K. (2016), Wsparcie Unii Europejskiej dla Małych i średnich przedsiębiorstw, SGH, Warszawa.
 • Muller P., Caliandro C., Peycheva V., Gagliardi D., Marzocchi Ch., Ramlogan R., Cox D. (2015), Annual Report on European SMEs 2014/2015. SMEs Start Hiring Again, European Commission, FINAL REPORT , November, s. 3.
 • Muller P., Julius J., Herr D., Koch L., Peycheva V., McKiernan S. (2017), Annual Report on European SMEs, 2016/2017, Focus on Self-employment, European Comission.
 • Nikaidoa Y., Pais J., Sarma M. (2015), What Hinders and What Enhances Small Enterprises’ Access to Formal Credit in India? “Review of Development Finance”, Vol. 5(1), s. 43-52.
 • OECD (2017), Small, Medium, Strong. Trends in SME Perfomance and Business Conditions, OECD Publishing, Paris.
 • Pham D.H. (2017), Determinants of New Small and Medium Enterprises (SMEs) Access to Bank Credit: Case Study in the Phu Tho Province, Vietnam, “International Journal of Business and Management”, Vol. 12(7), s. 83-99.
 • Poufinas T., Galanos G., Papadimitriou P. (2018), The Competitiveness of Small and Medium Enterprises in Adverse Economic Environments, “Theoretical Economics Letters”, Vol. 8, s. 2788-2802.
 • Riwayati H.E. (2017), Financial Inclusion of Business Players in Mediating the Success of Small and Medium Enterprises in Indonesia, “International Journal of Economics and Financial Issues”, Vol. 7(4), s. 623-627.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. UE L 187/1 z dnia 26.06.2014.
 • Skowronek-Mielczarek A. (2018), Uwarunkowania procesów inwestycyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, nr 162, s. 193-204.
 • Sosnówka M.M. (2017), Główne programy finansowe wspierające sektor MSP, „Zeszyty Naukowe WSEI. Seria: Ekonomia”, t. 13-14(1-2), s. 245-259.
 • Starzyńska D. (2017), Źródła finansowania nakładów na działalność innowacyjną małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce, „Annales Oeconomia. Sectio H”, vol. 51(6), s. 443-452.
 • U.S. Chamber of Commerce (2010), Small Business Access to Capital: Critical for Economic Recovery, Washington DC.
 • Wang Y. (2016), What are the Biggest Obstacles to Growth of Smes in Developing Countries? “Borsa Istanbul Review”, Vol. 16(3), s. 167-176.
 • World Bank (2015), 2015 Little Book on Financial Inclusion, World Bank Group.
 • World Bank (2016), Enterprise Surveys, World Bank Group, http://www.enterprisesurveys.org/data/exploretopics/finance#--13 (dostęp: wrzesień 2016).
 • World Bank (2018), Enterprise Surveys, World Bank Group, http://www.enterprisesurveys.org/data/exploretopics/finance#--13 (dostęp: styczeń 2018).
 • World Bank (2019), https://www.worldbank.org/en/topic/smefinance (dostęp: styczeń 2019).
 • World Trade Organization (2016), Word Trade Report 2016, https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/world_trade_report16_e.pdf (dostęp: listopad 2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-bdba9118-a578-4690-aa77-7057337f0d2f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.