Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 338 | 81-95

Article title

Trendy w zachowaniach konsumentów jako czynnik determinujący rozwój przedsiębiorstw

Authors

Content

Title variants

EN
Consumer trends as determinant of the enterprise development

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedsiębiorstwa działające na konkurencyjnym rynku podejmują działania o zróżnicowanym charakterze, mające służyć realizacji celów biznesowych. Wśród czynników decydującym o zyskownej działalności są także trendy charakteryzujące konsumentów, ich oczekiwania, preferencje, zachowania. Badania wykazały zróżnicowane znaczenie poszczególnych trendów dla działalności przedsiębiorstw z różnych branż. W przypadku firm produkcyjnych przedsiębiorcy upatrują szans w rosnącym znaczeniu ekokonsumpcji i etnocentryzmie, w przypadku handlowych w wirtualizacji konsumpcji, natomiast w przypadku usługowych w serwicyzacji i heterogenizacji. Działalność przedsiębiorstw, zgodna z obserwowalnymi trendami, zwiększa szansę powodzenia, oznacza wyższą skuteczność i efektywność działania.
EN
Enterprises operating on the competitive market take different actions to achieve business goals. The factors determining the profitable activities are characterized by trends of consumers, their expectations, preferences, behaviors. The decisive factors of profitable operations also involve trends which characterize consumers, their expectations, preferences, behaviors. The research showed the varied importance of individual trends for the activities of enterprises in various industries. In case of the production companies entrepreneurs are seeking opportunities in the growing importance of the ecoconsumption and the ethnocentrism, in the retail firms in virtualization of consumption, however, in case of service enterprises in servicization and heterogenization. Business activity consistent with observed trends increases the chance of success, means higher efficiency and effectiveness of activity.

Keywords

Year

Volume

338

Pages

81-95

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Rzeszowski. Wydział Ekonomii. Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości

References

 • 5 Consumer Trends for 2016, http://trendwatching.com/trends/5-trends-for-2016 (dostęp: 1.07.2016).
 • Borowska A. (2009), Globalne trendy konsumpcji a żywność tradycyjna i regionalna [w:] R. Żelazny (red.), Koniunktura gospodarcza a funkcjonowanie rynków, Katowice, s. 85-96.
 • Bywalec C. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy a społeczny, C.H. Beck, Warszawa.
 • Dubisz S., red. (2006), Uniwersalny słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Figiel A. (2004), Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne, PWE, Warszawa.
 • Frąckiewicz E. (2011), Opinie i postawy mieszkańców regionu szczecińskiego wobec tradycyjnych i nowoczesnych zachowań konsumpcyjnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 16(609), s. 23-29.
 • Hollis N. (2010), Culture Clash: Globalization Does Not Imply Homogenization, “Marketing News” 15 September, Vol. 44, Iss. 11, http://www.millwardbrown.com/docs/default-source/insight-documents/points-of-view/MillwardBrown_POV_CultureClash.pdf (dostęp: 1.07.2016).
 • Kasier-Alexander D. (2016), 10 Top Global Customer Trends for 2016, Euromonitor International.
 • Kucharska B. (2014), Trendy w zachowaniach konsumentów jako uwarunkowanie innowacji w handlu detalicznym, „Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach”, nr 187, s. 220-228.
 • Mazurkiewicz-Łopacińska K. (2010), Skutki światowego kryzysu gospodarczego dla indywidualnych konsumentów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 16(609), s. 275-287.
 • Michałowska M. (2010), Zachowania konsumentów na rynku artykułów żywnościowych i nieżywnościowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 54(594), s. 67-77.
 • Plażyk K. (2011), Dekonsumpcja, ekologizacja i zrównoważona konsumpcja jako przeciwwaga dla konsumpcjonizmu [w:] Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, Kraków, s. 989-998.
 • Rosa G., Perenc J. (2011), Zachowania nabywców, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Szepieniec D. (2012), Polscy konsumenci w obliczu megatrendów w konsumpcji, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1, s. 85-100.
 • Szul E. (2012), Dekonsumpcja – moda czy sposób na kryzys, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 24, s. 316-328.
 • Tkaczyk J. (2012), Konsumpcja i konsument – nowe trendy, „Handel Wewnętrzny”, maj-czerwiec, s. 126-134.
 • Zięba K. (2010), Wpływ kultury na zachowania konsumenckie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 609(16), s. 401-411.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-bdd6b653-d85c-45c3-ab2d-026ee9ad123a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.