PL EN


2016 | 299 | 241-250
Article title

Raport roczny jako źródło informacji o działalności innowacyjnej przedsiębiorstw (na przykładzie spółek branży chemicznej)

Content
Title variants
EN
Annual report as a source of information about the activities of innovative enterprises (on the example of chemical industry company)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problematyka artykułu dotyczy zakresu ujawnień informacji na temat działalności innowacyjnej (w tym działalności badawczo-rozwojowej) w sprawozdaniach spółek. Tłem rozważań jest określenie potrzeb informacyjnych użytkowników sprawozdań w obszarze innowacyjności przedsiębiorstwa. Analizę zakresu informacji o działalności innowacyjnej i jej efektach prezentowanych w raportach rocznych przeprowadzono na przykładzie spółek giełdowych objętych indeksem WIG-chemia. Najważniejszy wniosek wynikający z badań to coraz istotniejsze znaczenie dla użytkowników sprawozdań informacji niefinansowych ujawnianych na temat innowacyjności. Potencjał do realizowania przez podmiot celów polityki informacyjnej na temat innowacyjności tkwi zatem w tych elementach raportów, w których takie informacje są ujawniane.
EN
The article deals with the scope of disclosure of information about innovation activities (including research and development) in corporate reporting. Background for discussion is to determine the information needs of users of reports in the area of innovation in companies. The analysis of the scope of information about innovative activity and its effects is presented on the example of listed companies included in the index WIG-chemia. It analyzed the annual accounts, together with a management report for the year ending 31 December 2014. A principal conclusion of the analysis is the growing importance of non-financial information about innovation.
Year
Volume
299
Pages
241-250
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Ekonomiczny. Zakład Rachunkowości
References
 • Aboody D., Lev B. (2000), Information Asymmetry, R&D, and Insider Gains, „Journal of Finance”, Vol. 55, No. 6.
 • Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w Polsce. Perspektywa 2020 (2013), KPMG.
 • James S.D., Shaver J.M. (2016), Motivations for Voluntary Public R&D Disclosures, „Academy of Management Discoveries”, Vol. 2, Iss. 3, September.
 • Kozak P. (2012), Koszty działalności badawczo-rozwojowej w świetle przepisów ustawy o rachunkowości i międzynarodowego standardu rachunkowości nr 38 wartości niematerialne, „Copernican Journal of Finance & Accounting”, Vol. 1.
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 9 „Sprawozdanie z działalności”. Dz. Urz. Ministra Finansów z 15 maja 2014 r., poz. 17.
 • Krasodomska J. (2014), Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Piotrowska K. (2015), Ujawnienie i prezentowanie innowacji w sprawozdawczości zintegrowanej – ujęcie teoretyczne [w:] J. Krasodomska, K. Świetla (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Podręcznik Frascati. Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej (2002), OECD.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2005), OECD, Eurostat.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Dz.U. 2009, nr 33, poz. 259.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. Dz. Urz. UE seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 r. oraz sprostowanie w Dz. Urz. UE seria L nr 136 z 29 maja 2007 r.
 • Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330 z późn. zm..
 • Wrona M. (2011), Koszty prac badawczych i rozwojowych w świetle polskiego prawa bilansowego, MSR/MSSF oraz prawa podatkowego - analiza porównawcza [w:] T. Cebrowska, W. Dotkuś (red.), Wartości niematerialne i prawne – ujmowanie i prezentacja, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 190.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-be13eb69-4e8e-436e-a9e7-46e7f1c37526
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.