Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 352 | 233-246

Article title

Wzorce internacjonalizacji przedsiębiorstw na obszarze Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej – wyniki badań z Kazachstanu

Content

Title variants

EN
The internalization patterns of enterprises in the Euroasian Economic Union. Results of Kazakhstan research

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest ukazanie specyfiki internacjonalizacji przedsiębiorstw kazachstańskich, a w szczególności tempa, zakresu, intensywności i form ich umiędzynarodowienia. W części teoretycznej artykułu przedstawiono najważniejsze efekty międzynarodowej integracji gospodarczej, a w szczególności funkcjonowanie Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG) oraz scharakteryzowano gospodarkę Kazachstanu. Następnie ukazano wyniki badań przeprowadzonych na próbie 108 przedsiębiorstw eksporterów pozyskanych z bazy eksporterów o nazwie KazNex Invest, działających na terytorium Republiki Kazachstanu. Badanie zostało przeprowadzone jesienią 2016 r. Przedsiębiorstwa udzielały odpowiedzi na zawarte w kwestionariuszu pytania przy wykorzystaniu wywiadów CATI (Computer Assisted Telephone Intervieving – wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo).
EN
The aim of the article is to show the specificity of the internationalization of Kazakh enterprises, in particular the pace, scope, intensity and forms of their internationalization. The article presents the most important effects of international economic integration, in particular the functioning of the Eurasian Economic Union (EAEU) and the economy of Kazakhstan. The results of the study on a sample of 108 exporters from the exporters database named KazNex Invest, operating in the Republic of Kazakhstan, were presented. The study was conducted in the autumn of 2016. Enterprises responded to the questionnaire using CATI interviews (Computer Assisted Telephone Intervention).

Year

Volume

352

Pages

233-246

Physical description

Contributors

author
 • Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Katedra Nauk Ekonomicznych
 • Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Katedra Nauk Ekonomicznych

References

 • Czerewacz-Filipowicz K. (2015), Zakres procesów integracyjnych w ramach Unii Celnej Rosji, Białorusi i Kazachstanu, „International Business and Global Economy”, t. 33, s. 227-237.
 • Daszkiewicz N. (2015), Internationalisation of Born Globals from The Theoretical Perspective, „Problemy Zarządzania”, nr 13, s. 70-81.
 • Daszkiewicz N. (2016), Internacjonalizacja przedsiębiorstw działających w branżach high-tech, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Daszkiewicz N., Suchkova, I. (2016), Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez sieci na obszarze Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej: Wyniki badań z Kazachstanu, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, nr 17(10), cz. 2: Zarządzanie w dobie ograniczonego zaufania, s. 133-145.
 • Dunning J.H. (1993), Trade, Location of Economic Activity and the Multinational Enterprise: A Search for an Eclectic Approach [w:] B. Ohlin, P. Hesselborn, P. Wijkman (red.), The International Allocation of Economic Activity, Macmillan, London, s. 395-418.
 • Gostomski E., Michałowski T. (2015), Euroazjatycka unia gospodarcza – próba ożywienia instytucjonalnej integracji gospodarczej na obszarze dawnego ZSRR, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, t. 1: Gospodarka Regionalna i Międzynarodowa, s. 81-92.
 • Investor Guide Republic of Kazakhstan (2017), http://economy.gov.kz/ru/ (dostęp: 6.09.2017).
 • Michalik A. (2015), Unia euroazjatycka – realną szansą dla integracji gospodarczej w regionie? „Studia Ekonomiczne”, nr 228, s. 37-48.
 • Ministerstwo Gospodarki Narodowej Republiki Kazachstanu – Komisja Statystyczna (2017), http://stat.gov.kz (dostęp: 6.09.2017).
 • Wiśniewska I. (2013), Integracja euroazjatycka. Rosyjska próba ekonomicznego scalenia obszaru poradzieckiego, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa.
 • Zysk W. (2016), Wpływ procesów integracyjnych na handel międzynarodowy – przypadek krajów rozwijających się, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 10(946), s. 53-74.
 • [www 1] http://export.gov.kz (dostęp: 6.09.2017).
 • [www 2] http://invest.gov.kz/storage/19/1980938c4138ceb82541e0a6a27e2733.pdf (dostęp: 6.09.2017).
 • [www 3] https://www.zakon.kz/212211-zakon-o-chastnom-predprinimatelstve.html (dostęp: 3.12.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-bf148592-bdda-442d-96e5-5db5249e4e28
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.