Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 345 | 45-62

Article title

Ocena kondycji finansowej gmin województwa małopolskiego w latach 2007-2016

Authors

Content

Title variants

EN
Assessment of financial condition of the communes of the Małopolska Voivodship in the years 2007-2015

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest zbadanie kondycji finansowej gmin województwa małopolskiego w latach 2007-2016. Podjęto również próbę określenia związku między sytuacją finansową gminy a jej typem i położeniem geograficznym. Poziom kondycji finansowej gmin wyznaczono metodą unitaryzacji zerowanej. W celu syntetycznego pomiaru sytuacji finansowej gmin zastosowano zmienną agregatową, która uwzględnia sferę dochodową, jak również sferę wydatkową budżetu gmin. Agregacji poddano wybrane zmienne dostępne w raportach gmin województwa małopolskiego za lata 2007- 2016, z których część miało charakter stymulant, a część destymulant. W przeprowadzonych badaniach wykorzystano również dane pochodzące z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz Ministerstwa Finansów.
EN
The aim of the article is to examine the financial condition of the communes of the Małopolska Voivodship in the years 2007-2015. An attempt was also made to determine the relationship between the financial situation of the municipality and its type and geographic location. The level of financial condition of the communes was determined by the zero unitarization method. In order to synthesize the financial condition of municipalities, an aggregate variable is applied, which takes into account the income sphere as well as the expenditure sphere of the commune budget. Aggregations were selected for the variables available in the reports of the Małopolska Voivodship for the years 2007-2015, some of which were stimulant and part of the destimulant. Data from the Local Data Bank of the Central Statistical Office, the Regional Chamber of Auditors in Cracow and the Ministry of Finance were also used.

Year

Volume

345

Pages

45-62

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Finansów i Prawa. Katedra Rachunkowości Finansowej

References

 • Cieciura M., Zacharski J. (2011), Podstawy probabilistyki z przykładami zastosowań w informatyce. Część II: Statystyka opisowa, Na prawach rękopisu, Warszawa, s. 16-17, http://cieciura.net/mp/ksiazka/czesc2.pdf (dostęp: 28.08.2017).
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2006), Finanse samorządowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dziekański P. (2013), Wskaźnik syntetyczny w procesie oceny gospodarki finansowej gmin wiejskich, „Ekonomia. Economics”, nr 3(24), 148-163.
 • Dziekański P. (2014), Koncepcja wskaźnika syntetycznego do oceny sytuacji finansowej powiatów, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Research Papers of Wrocław University of Economics”, nr 329, s. 98-108.
 • Gonet W. (2013), Naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.
 • Kornberger-Sokołowska E. (2001), Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Liber, Warszawa.
 • Kozera A., Wysocki F. (2015), Typ funkcjonalny a samodzielność finansowa gmin wiejskich województwa wielkopolskiego, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, t. XVII 6, 133-139.
 • Kożuch A. (2007), Rola budżetu w zarządzaniu finansami gmin, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, t. IX 2, 164-169.
 • Majchrzak A. (2012), Czynniki warunkujące kondycję finansową gmin województwa wielkopolskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań.
 • Ministerstwo Finansów (2017), Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej JST w latach 2014-2016, Warszawa.
 • Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K. (2007), Gospodarka samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa.
 • Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 • Ossowska L. Ziemińska A. (2010), Kondycja finansowa gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa pomorskiego, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, nr 4(18), 73-85.
 • Poniatowicz M. (2014), Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego na przykłądzie największych miast w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 • Regionalny Program Operacyjny województwa małopolskiego na lata 2014-2020 (2015), Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 240/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 marca 2015 r., Kraków.
 • Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce. Raport (2005), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Satoła Ł. (2010), Ocena sytuacji finansowej gmin wiejskich w Polsce w latach 2006-2008, „Oeconomia”, nr 9(2), s. 199-210.
 • Sobczyk A. (2010), Rozwój lokalny – wybrane problemy finansowania, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
 • Strategia Rozwoju Nowego Sącza 2020+, Serce Subregionu Sądeckiego (2015), Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX /209/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2015 r., Nowy Sącz.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. 2017, poz. 1453.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2017, poz. 1537.
 • Wojciechowski E. (2012), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa.
 • Wysocki F. (2010), Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań.
 • Zawora J. (2010), Samodzielność finansowa samorządów gminnych Podkarpacia, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe SGGW”, nr 81, s. 137-145.
 • [www 1] http://www.krakow.rio.bip.net.pl (dostęp: 4.09.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-bf27c93a-6fcf-42e9-b996-f441dfc0c23d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.