PL EN


2018 | 358 | 23-32
Article title

Bezpieczeństwo energetyczne jako dobro publiczne – miary i czynniki wpływające na jego poziom

Authors
Content
Title variants
EN
Energy security as a public good – measures and factors affecting its level
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie istoty bezpieczeństwa energetycznego w aspekcie ekonomicznym oraz zaprezentowanie miar i czynników wpływających na jego poziom. W ujęciu ekonomicznym bezpieczeństwo energetyczne należy zaliczyć do kategorii dóbr publicznych. Charakteryzują się one brakiem rywalizacji o konsumpcję przez odbiorców oraz brakiem możliwości wykluczenia z konsumpcji. Za zapewnienie dóbr publicznych mieszkańcom danego kraju odpowiadają władze państwowe. W pracy zwrócono szczególną uwagę na miary, które można zastosować przy ocenie poziomu bezpieczeństwa energetycznego, jakimi są tzw. prosty model importu netto Banku Światowego oraz wskaźnik zależności energetycznej, za pomocą którego przedstawiono poziom bezpieczeństwa energetycznego Polski na tle krajów Unii Europejskiej. W opracowaniu zaprezentowano też wybrane czynniki, mające istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa energetycznego w państwie.
EN
The aim of this article is to present the essence of energy security in the economic aspect and to present the measures and factors affecting its level. In economic terms, energy security should be included in the category of public goods. They are characterized by the lack of competition for consumption by consumers and the lack of exclusion from consumption. The state authorities are responsible for providing public goods to the residents of the country. The study pays particular attention to one of the measures that can be used to assess the level of energy security, which is the “Simple net import model” of the World Bank and presents selected factors that have a significant impact on its level in the country.
Year
Volume
358
Pages
23-32
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Ekonomiczny. Katedra Finansów Publicznych
References
 • Bojarski W. (2004), Bezpieczeństwo energetyczne, „Wokół Energetyki” 3/2004, vol. 7.
 • Czerpak P. (2006), Bezpieczeństwo energetyczne [w:] K. Żukrowska, M. Grącik (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, SGH, Warszawa.
 • Dziedzic Z. (2011), Państwowe monopole czy w pełni liberalny rynek energii – co bardziej sprzyja bezpieczeństwu energetycznemu? „Przegląd Strategiczny”, nr 2, s. 351-376.
 • Gawlik L., Mokrzycki E. (2017), Paliwa kopalne w krajowej energetyce – problemy i wyzwania, „Polityka energetyczna – Energy Policy Journal”, t. 20, z. 4, s. 6-26.
 • Green Paper – Towards a European strategy for the security of energy supply COM 2000 0769.
 • Kwiatkowski S. (2017), Teoria dóbr publicznych i rynkowe mechanizmy ich produkcji [w:] M. Machaj (red.), Pod prąd głównego nurtu ekonomii, Wydawnictwo Instytutu Misesa, Warszawa.
 • Mazurkiewicz J. (2008), Bezpieczeństwo energetyczne Polski, „Polityka Energetyczna”, t. 11, z. 11, s. 313-322.
 • Molo B. (2013), Polityka bezpieczeństwa energetycznego Niemiec w XXI wieku, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 • Nyga-Łukaszewska H. (2016), Czy bezpieczeństwo energetyczne oznacza konkurencyjność w skali międzynarodowej? „International Business and Global Economy”, No. 35/1, s. 390-401.
 • Owsiak S. (2013), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Polityka energetyczna do 2030 roku (2009), Ministerstwo Gospodarki, Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r.
 • Ustawa (1997) z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. 2006, nr 89, poz. 625.
 • Wernik A. (2014), Finanse publiczne: cele, struktury, uwarunkowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • World Bank (2005), Ukraine. The Impact of Higher Oil and Gas Prices, Washington, DC.
 • Żukrowska K. (2011), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, IUSatTAX, Warszawa.
 • [www1] https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_rd320&plugin=1 (dostęp: 10.08.2018).
 • [www2] https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/T2020_RD320 (dostęp: 2.08.2018).
 • [www3] https://energetyka.wnp.pl/bez-oze-zaleznosc-energetyczna-polski-bedzie-rosla, 29281_1_0_0.html (dostęp: 28.04.2018).
 • [www4] https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/energetyka-w-polsce-normy-emisji,73,0,2298441.html (dostęp: 30.04.2018).
 • [www5] http://www.nowastrategia.org.pl/istota-i-zakres-bezpieczenstwa-energetycznego/ (dostęp: 30.04.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-bf2d06de-052d-482c-b04e-14897a8b6572
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.