Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 239 | 181-196

Article title

Postrzeganie społecznej odpowiedzialności banków przez ich klientów. Perspektywa ekologiczna

Authors

Content

Title variants

EN
Perception ofSsocial Responsibility of Banks by their Customers

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono problematykę postrzegania społecznej odpowiedzialności banków przez ich klientów. Szczególny akcent został położony na ekologiczną odpowiedzialność współczesnych instytucji finansowych. Zielona bankowość, "green banking", stanowi obecnie nowy wymiar bankowości. Banki, chcąc utrzymać przewagę konkurencyjną na współczesnych rynkach finansowych, powinny w swych działaniach uwzględniać te elementy, które mają na celu ochronę środowiska naturalnego. Ponadto instytucje te powinny nie tylko wspierać ekologiczne inwestycje, lecz również kształtować postawy proekologiczne wśród swoich klientów. "Green economy", "green growth", "green jobs", a przede wszystkim właśnie "green banking" można zaliczyć do coraz popularniejszych terminów łączących tematykę ekonomii z ochroną środowiska. Analizy problematyki przedstawionej w pierwszej części artykułu dokonano w oparciu o badania ankietowe, które zostały przeprowadzone w grupie prawie 300 studentów jednej z polskich uczelni ekonomicznych. Pytania dotyczyły m.in. czynników determinujących wybór banku oraz znaczenia aspektów społecznej odpowiedzialności w procesie podejmowania decyzji o wyborze tych instytucji.
EN
There are increasingly more actions in the area of social responsibility of entities operating on the contemporary financial markets that can be noticed when observing the markets. To an increasingly greater scale, this phenomenon relates also to banks which pursue their activities in both European and global economies. Such actions are taken both in the area of internal economy of those institutions and financing investments oriented towards respecting natural resources. Entities, such as environmentally friendly institutions, social organisations, experts, scientists, local community leaders, "green" parties, should involve in the process of shaping environmentally friendly attitudes in contemporary societies, also in the area of financial decisions. The article presents the problem of the perception of social responsibility of banks by their customers. Analysis of the issues presented in the first part of the article was based on a survey, which was conducted in a group of nearly 300 students of one of Polish universities of economics.

Year

Volume

239

Pages

181-196

Physical description

Contributors

References

 • Dziawgo L. (2010), Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Giagnocavo S., Gerez S., Sforzi J. (2012), Cooperative banks strategies for socialeconomic problem solving: supporting social enterprise and local development, [w:] Annals of Public and Cooperative Economics.
 • Jurkowska A. (2012), Instytucje kredytowe jako organizacje społecznie odpowiedzialne, [w:] Zarządzanie instytucjami kredytowymi, A. Gospodarowicz, A. Nosowski (red.), C.H. Beck, Warszawa.
 • Kempson E., Whyley C. (1999), Kept out or Opted out? Understanding and Combating Financial Exclusion, The Policy Press, Bristol.
 • Kobyłko G., Tomczyk-Tołkacz J. (2007), Pojęcia i czynniki kształtujące świadomość ekologiczną, [w:] Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, G. Kobyłko (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław
 • Korenik D. (2009), Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy, Difin, Warszawa.
 • Krupa D. (2012), Fundusze inwestycyjne odpowiedzialne społecznie [w:] J. Węcławski (red.), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 • Lulek A., Szczypa P. (2013), Informacje ekologiczne a inwestorzy giełdowi [w:] J. Węcławski (red.), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Marcinkowska M. (2013), Kapitał Relacyjny banku. Tom I, II, III, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Opolski K., Potocki T., Świst T. (2010), Wealth Management. Bankowość dla bogatych, CeDeWu, Warszawa.
 • Rok B. (2013), Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu, Poltext, Warszawa. Rudnicka A. (2012), CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Stoner J.F. (1998), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • Zabawa J. (2013a), Ekologizacja współczesnych instytucji kredytowych [w:] I. Pyka, J. Cichy (red.), Innowacje w bankowości i finansach, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 173, Katowice.
 • Zabawa J. (2013b), Ekologizacja współczesnych banków a ich ekonomiczna efektywność [w:] J. Węcławski (red.), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Zabawa J., (2013c), Interest margin ratio of socially responsible banks [w:] A. Gospodarowicz, D. Wawrzyniak (red.), Current Problems of Banking Sector Functioning in Poland and in East European Countries, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 361, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Zabawa J. (2013d), Ekogospodarka współczesnych banków jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu współczesnych banków [w:] W. Golnau (red.), Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, Prace Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Zabawa J. (2014a), Rentowność aktywów i kapitału własnego, banków społecznie odpowiedzialnych [w:] I. Pyka, J. Cichy, Innowacje a wzrost gospodarczy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 186, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Zabawa J. (2014b), Zarządzanie kapitałem ludzkim we współczesnych bankach w kontekście ich ekologicznej odpowiedzialności [w:] L. Dziawgo, L. Patrzałek (red.), Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka-etyka-środowisko, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 330, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Żemigała M. (2007), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej efektywnej organizacji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • [www 1] http://greencrosspoland.org (dostęp: 2.11.2014).
 • [www 2] http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/1207.htm (dostęp: 20.12.2014).
 • [www 3] http://www.bosbank.pl (dostęp: 20.03.2014).
 • [www 4] http://www.bgz.pl (dostęp: 20.05 2014).
 • [www 5] http://www.odpowiedzialni.gpw.pl (dostęp: 18.04.2014).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-bfb1408c-1394-4771-bc44-50cf27382147
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.