Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 286 | 43-55

Article title

Metody pomiaru szczęścia i jego zależność od dochodów

Authors

Content

Title variants

EN
Methods of measuring happiness and its dependence on income

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy zagadnienia szczęścia, jego determinantów i sposobów pomiaru. Po rozważaniach nad niejednoznacznością pojęcia, jakim jest szczęście, przedstawiono dotychczas stosowane metody jego mierzenia. Szeroki wachlarz wskaźników dowodzi różnorodności czynników, które można poddawać analizie badając poziom szczęścia. W dalszej części artykułu autorka skoncentrowała się na ustaleniu zależności pomiędzy szczęściem a dochodami, jako że ostatnio coraz częściej szczęście jest rozpatrywane jako cel polityki społecznej, a dobrostan narodu uznawany jest za właściwy wskaźnik postępu społecznego i cel przy stanowieniu prawa.
EN
The article refers to happiness, its determinants and evaluation ways. After discussion of the ambiguity of the concept of happiness, commonly used methods for its measurement were presented. A wide range of indicators shows the diversity of factors, which can be analyzed exploring the level of happiness. In the next part of the article the author focuses on establishing the relationship between happiness and income because recently more and more often the happiness is considered as the goal of social policy and the well-being of the nation is considered to be an adequate indicator of social progress and legislating purpose.

Year

Volume

286

Pages

43-55

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Społeczeństwa Informacyjnego

References

 • Argyle M. (2004), Psychologia szczęścia, Astrum, Wrocław.
 • Arystoteles (2007), Etyka nikomachejska, przeł. D. Gromska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Better Life Index (2011), http://www.oecdbetterlifeindex.org (dostęp: 8.08.2015).
 • Cantril H. (1965), The Pattern of Human Concerns, Rutgers University Press, New Brunsick, New Jersey.
 • Clark A.E., Frijters P., Shields M.A. (2008), Relative Income, Happiness, and Utility: An Explanation for the Easterlin Paradox and Other Puzzles, "Journal of Economic Literature", Vol. 46, s. 95-144.
 • Czapiński J. (2012), Ekonomia szczęścia i psychologia bogactwa, "Nauka", nr 1, s. 51-88, http://www.pan.poznan.pl/nauki/N_112_05_Czapinski.pdf (dostęp: 8.08.2015).
 • Diener E., Biswas-Diener R. (2011), Szczęście. Odkrywanie bogactwa psychicznego, Smak Słowa, Sopot.
 • Diener E., Diener M. i Diener C. (1995), Factors Predicting the Subjective Well-Being of 120 Nations, "Journal of Personality and Social Psychology", No. 69(5), s. 851-864.
 • Easterlin R. (1974), Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence [w:] P. David, M. Reder (eds.), Nations and Households in Economic Growth: Essays in Honour of Moses Abramovitz, Academic Press, New York.
 • Easterlin R. (2001), Income and Happiness: Towards a Unified Theory, "The Economic Journal", Vol. 111, s. 465-484.
 • Ekokalendarz (2015), http://www.ekokalendarz.pl/miedzynarodowy-dzien-szczescia (dostęp: 8.08.2015).
 • Eurostat (2015), Quality of Life in Europe - Facts and Views, http://ec.europa.eu/ eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_in_Europe_-_facts_and_views (dostęp: 6.08.2015).
 • Frank R. (2004), How Not to Buy Happiness, "Daedalus", No. 133(2), s. 69-79.
 • Frey B.S., Stutzer A. (2002), What Can Economists Learn from Happiness Research? "Journal of Economic Literature", Vol. 40, s. 402-435.
 • Happy Planet Index Report (2012), New Economics Foundation, http://www.happy planetindex.org/assets/happy-planet-index-report.pdf (dostęp: 6.08.2015).
 • Hirsch F. (1976), Social Limits to Growth, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 • Kahneman D. (2012), Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Poznań.
 • Kahneman D., Krueger A.B., Schkade D.A., Schwarz N., Stone A. (2004), A Survey Method for Characterizing Daily Life Experience: The Day Reconstruction Method, "Science", No. 306, s. 1776-1780, http://www.uvm.edu/~pdodds/files/papers/ others/2004/kahneman2004a.pdf (dostęp: 6.08.2015).
 • Layard R. (2005), Happiness: Lessons from a New Science, Allan Lane, London.
 • Ledwoch A. (2002), Istota etyki niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego, "Res Humana", nr 6.
 • Linder S. (1970), The Harried Leisure Class, Columbia University Press, New York - London.
 • Lyubomirsky S., Sheldon K.M., Schkade D. (2005), Pursuing Happiness: The Architecture of Sustainable Change, "Review of General Psychology", Vol. 9(2), s. 111-131.
 • Maison D. (2013), Polak w świecie finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Michoń P. (2010), Ekonomia szczęścia, Dom Wydawniczy Harasimowicz, Poznań.
 • Rezolucja ONZ A/RES/66/281 z dnia 28 czerwca 2012 r., http://www.un.org/ga/search/ view_doc.asp?symbol=A/RES/66/281 (dostęp: 8.08.2015).
 • Seligman M.E.P. (2005), Prawdziwe szczęście, Media Rodzina, Poznań.
 • Seneca L.A. (1965), O życiu szczęśliwym, Pisma Filozoficzne, t. 1, przeł. i oprac. L. Joachimowicz, Pax, Warszawa, s. 188-243.
 • Sheldon K.M., Lyubomirsky S. (2006), Achieving Sustainable Gains in Happiness: Change Your Actions, Not Your Circumstances, "Journal of Happiness Studies", Vol. 7(1), s. 55-86.
 • Sheldon K.M., Lyubomirsky S. (2007), Trwały wzrost poziomu szczęścia: perspektywy, praktyki, zalecenia [w:] A. Linley, S. Joseph (red.), Psychologia pozytywna w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 87-111.
 • Social Progress Index (2015), http://www.socialprogressimperative.org/data/spi (dostęp: 8.08.2015).
 • Stevenson B., Wolfers J. (2013), Subjective Well-Being and Income: Is There Any Evidence of Satiation? "American Economic Review", No. 103(3), s. 598-604, http://www.nber.org/papers/w18992 (dostęp: 8.08.2015).
 • Szczęście Narodowe Brutto (2008), http://goldenbrown.blox.pl/2008/11/Szczescie- Narodowe-Brutto.html (dostęp: 8.08.2015).
 • Tatarkiewicz W. (2012), O szczęściu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • TNS (2014), http://www.egospodarka.pl/art/galeria/116970,Polacy-sa-szczesliwi,4,39,1.html (dostęp: 6.08.2015).
 • Veenhoven R. (1984), Conditions of Happiness, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
 • Veenhoven R. (2010), What We Know [w:] L. Bormans (red.), The World Book of Happiness, Lannoo Uitgeverij, Tielt.
 • White A. (2007), A Global Projection of Subjective Well-Being: A Challenge to Positive Psychology, "Psychtalk", No. 56, s. 17-20.
 • World Happiness Report (2015), http://issuu.com/yasumiin/docs/whr15, http://world happiness.report/ (dostęp: 8.08.2015).
 • Zwoliński A. (2013), Szczęście brutto. Człowiek w poszukiwaniu szczęścia, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • [www 1] http://www.gallup.com (dostęp: 6.08.2015).
 • [www 2] http://kwasnicki.prawo.uni.wroc.pl/?page_id=1515 (dostęp: 9.08.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c01b9955-2e30-4c75-b602-383f69aa4db6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.