Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 279 | 197-203

Article title

Local governance - model rewitalizacji małych miast w Sudetach

Content

Title variants

EN
Local governance - model of small towns revitalization in Sudetes

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W Polsce funkcjonują miejscowości o charakterze miejskim, posiadające wysokie walory kulturowe, które nie są stolicami gmin. W wielu z nich postępuje degradacja społeczna oraz dekapitalizacja infrastruktury (w tym cennego dziedzictwa). W artykule zaproponowano rozwiązanie w postaci instytucjonalnego modelu wsparcia skoncentrowanego na lokalnej społeczności. Model taki może być zatem próbą zmaterializowania zasad nowoczesnego zarządzania lokalnego definiowanego jako elastyczny model podejmowania decyzji oparty na luźnych powiązaniach poziomych pomiędzy różnymi aktorami (publicznymi i prywatnymi).
EN
There are many townsplaces in Poland, whith high cultural values, which are not the capital district. In many of them society degradation and infrastructure depreciation (including the valuable heritage) appear. The paper proposed to solve the problem by the model of community led local development support. This model can be therefore an attempt to materialised a modern local government rules, defined as flexible model to decisions making support by loose horizontal conections between various players (public and privat).

Year

Volume

279

Pages

197-203

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Katedra Gospodarki Przestrzennej

References

 • Borowski H. (2013), Wsparcie rozwoju angażującego lokalnej społeczności - wybrane doświadczenia zagraniczne, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Gwosdz K., Murzyn M.A. (2003), Dylematy rozwoju sudeckiej gminy przygranicznej na przykładzie Lubawki [w:] J. Runge (red.), Granice, obszary przygraniczne, euroregiony, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 • Gwosdz K. (2007), W kraju Pana Boga. Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Sudetów [w:] Z. Górka, J. Więcław-Michniewska (red.), Badania i podróże naukowe krakowskich geografów, t. III, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Kraków.
 • Hausner J. (2010), Zarządzanie publiczne, Scholar, Warszawa.
 • Heffner K., Marszał K. (red.) (2011), Rewitalizacja, gentryfikacja i problemy rozwoju małych miast, "Studia KPZK PAN", t. 136.
 • Heffner K., Marszał K. (red.) (2012), Przestrzeń publiczna małych miast, "Studia KPZK PAN", t. 144.
 • Hudson R. (1994), Institutional Change, Cultural Transformation and Economic Regeneration: Myths and Realties from Europe's Old Industrial Areas [w:] A. Amin, Thrift N. (eds.), Globalization Institutions, and Regional Development in Europe, Oxford University Press.
 • John P. (2001), Local Governance in Western Europe, Sage, London.
 • Kachniarz M. (2014), Laboratorium Local Governance. Opracowanie modelu partnerstwa dla rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości zdegradowanych - przykład Sokołowska, Ekspertyza dla Instytutu Rozwoju Terytorialnego, Wrocław.
 • Stoker G. (1998), Governance as Theory: Five Propositions, "International Social Science Journal", Vol. 155.
 • Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dz.U. 2007, nr 64, poz. 427 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1987 r. Prawo o stowarzyszeniach. Dz.U. 2001, nr 79, poz. 855 z późn. zm.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c0ba0fa0-b373-4378-a898-1830b3339cfc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.