Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 297 | 153-165

Article title

Analiza porównawcza wybranych metod grupowania spółek giełdowych

Authors

Content

Title variants

EN
Comparative analysis of selected clustering methods of listed companies

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W opracowaniu jest rozważany problem doboru walorów giełdowych do portfela akcji. W tym celu, na podstawie wybranych metod uwzględniających podejście wielowymiarowe oraz ujęcie wielokryterialne, wyselekcjonowano grupy spółek, które mogłyby stanowić podstawę konstrukcji portfela. Posłużono się wielokryterialną metodą ELECTRE I pozwalającą na wyodrębnienie grup preferencji obiektów oraz zastosowano narzędzia analizy wielowymiarowej – miernik syntetyczny oraz analizę skupień. W analizach wykorzystano wskaźniki fundamentalne określające kondycję spółek oraz standardowe mierniki stosowane w analizie portfelowej (oczekiwaną stopę zwrotu oraz wariancję stóp zwrotu). Zbudowane na bazie wyłonionych grup portfele oparte na modelu Markowitza wskazują, którą z metod selekcji najlepiej zastosować.
EN
The purpose of the paper is to compare selected clustering methods which may be used to the portfolio selection. To achieve this purpose multi-criteria and multivariate approaches were used. In multi-criteria approach, the ELECTRE I method was applied which enables to create groups of preferences, in the multivariate one – synthetic measure and clustering methods were involved. In analyses, diagnostic features that characterize financial and economic condition of companies, as well as classical measures as expected rate of return and variance of return rates, were used. Portfolios built on the basis of selected clustering methods and Markowitz approach, may give the answer if the selection method may cause significant differences in the portfolio profitability.

Year

Volume

297

Pages

153-165

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Matematyki

References

 • Kopczewska K., Kopczewski T., Wójcik P. (2009), Metody ilościowe w R. Aplikacje ekonomiczne i finansowe, CeDeWu, Warszawa.
 • Łuniewska M., Tarczyński W. (2006), Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, WN PWN, Warszawa.
 • Ostasiewicz W. (red.) (1999), Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Pośpiech E. (2015), Wpływ wyboru metody wielokryterialnej na strukturę i opłacalność portfela, „Studia Ekonomiczne”, nr 221, s. 50-60.
 • Pośpiech E. (2014), Porównanie portfeli klasycznych skonstruowanych na podstawie rankingu wielokryterialnego [w:] Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu Część 6, red. J. Mika, M. Miśkiewicz-Nawrocka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, s. 21-30.
 • Tarczyński W. (2002), Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa.
 • Trzaskalik T. (red.) (2006), Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym, PWE, Warszawa.
 • Trzaskalik T. (red.) (2014), Wielokryterialne wspomaganie decyzji, PWE, Warszawa.
 • Zopounidis C., Doumpos M. (2002), Multi-criteria Decision Aid in Financial Decision Making: Methodologies and Literature Review, “Journal of Multi-Criteria Decision Analysis”, No. 11.
 • [www 1] http://www.gpw.pl (dostęp: 15.10.2014).
 • [www 2] http://www.bankier.pl (dostęp: 15.10.2014).
 • [www 3] https://v8doc.sas.com/sashtml/stat/chap23/sect12.htm (dostęp: 15.10.2014).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c0bec609-e211-44c0-bbb0-7708be164440
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.