Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 310 | 215-224

Article title

Dodatkowe instrumenty rynku pracy kierowane do ludzi młodych w Polsce i ich wykorzystanie po 2014 r.

Content

Title variants

EN
Additional instruments labour market addressed to young people in Poland and their use of the year 2014

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Sytuacja ludzi młodych w Polsce i innych krajach UE znacząco się pogorszyła po 2008 r. Trudne wejście na rynek pracy ludzi młodych wymusiło korektę polityki państw na rynku pracy. W Polsce, w maju 2014 r. wprowadzono dodatkowe instrumenty rynku pracy dedykowane osobom młodym. Mimo wdrożenia dodatkowego wsparcia poziom bezrobocia w tej grupie spadł tylko o 3 p.p. w ciągu 2 lat. Celem artykułu jest prezentacja i ocena skuteczności dodatkowych instrumentów rynku pracy kierowanych do ludzi młodych w Polsce po 2014 r. Zaprezentowane zostaną także słabości systemu bonów wspierających ludzi młodych na rynku pracy, co pozwoli na wskazanie pożądanych kierunków zmian.
EN
The situation of young people in Poland and other EU countries deteriorated significantly after 2008. Unemployment among young people (15-24 years) exceeded several times the rate of total unemployment. Difficult entry into the labor market of young people forced revision of state policy in the labor market. In Poland, in May 2014. Introduced additional labor market instruments dedicated to young people. Despite the implementation of the additional support of young people in the labor market unemployment rate in this group fell by only 3% over two years. The aim of the article is to present and assess the effectiveness of additional labor market instruments addressed to young people in Poland after 2014. Will be presented as weakness voucher scheme to support young people into the labor market, which will indicate the desired direction of change.

Year

Volume

310

Pages

215-224

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej

References

  • Analiza rozwiązań wprowadzonych Ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (2016), MRPiPS, Dz.U. poz. 598, Warszawa.
  • Kryńska E. (red.) (2009), Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje, MPiPS, Warszawa.
  • Padoa-Schipa F. (red.) (1991), Mis-match and Labour Mobility, Cambridge University Press, Cambrige.
  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. nr 99 z 2004, poz. 1001, tekst ujednolicony po zmianach Dz.U 2016 r. poz. 645.
  • Wiśniewski Z. (1994), Polityka zatrudnienia i rynek pracy w RFN, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
  • Wiśniewski Z., Zawadzki K. (2011), Efektywność polityki rynku pracy w Polsce, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
  • [www 1] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/labour_market/introduction (dostęp: 8.09.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c0ccb792-1cfb-4d53-bc0a-ad54e3cf4580
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.