Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 335 | 39-52

Article title

Analiza rozwoju systemu opieki zdrowotnej w świetle postępującego procesu starzenia się społeczeństwa w Polsce w latach 2006-2015

Content

Title variants

EN
Analysis of the development of health care system in Poland in the years 2006-2015

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zachodzące od lat 80. XX w. zmiany demograficzne w Polsce wyraźnie uwypuklają proces starzenia się społeczeństwa, na który ogromny wpływ mają procesy: rozrodczości, umieralności i migracji. Zjawisko to jest poważnym problemem zarówno demograficznym, jak i społeczno-ekonomicznym, gdyż prowadzi do wielu niekorzystnych konsekwencji, np. zmiany zasad funkcjonowania systemów zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej czy szkolnictwa. W opracowaniu przeprowadzono analizę przestrzenną rozwoju systemu opieki zdrowotnej w Polsce, z uwzględnieniem podziału na województwa, a także podjęto próbę weryfikacji, czy wraz z postępowaniem procesu starzenia się społeczeństwa następuje rozwój systemu opieki zdrowotnej w Polsce w latach 2006-2015.
EN
The demographic changes occurring in Poland since the 80s of the twentieth century clearly show the aging of the population, which the processes of fertility, mortality and migration have a huge impact. This phenomenon is a serious problem of demographic and socio-economic because it leads to many adverse consequences, i.e. policy changes the functioning of social security, health and education. In the study will carry out spatial analysis of the demographic potential and the level of unemployment in Poland, and will research the impact of the level of unemployment on the process of aging society in Poland in the years 2005-2014.

Year

Volume

335

Pages

39-52

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki

References

  • Anselin L. (1995), Local Indicators of Spatial Association – LISA, “Geographical Analysis”, No. 27(2), s. 93-115.
  • Cliff A.D., Ord J.K. (1973), Spatial Autocorrelation, Pion, London.
  • Hellwig Z. (1981), Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych [w:] W. Welfe (red.), Metody i modele matematyczno-ekonomiczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, PWE, Warszawa, s. 46-68.
  • Kopczewska K. (2006), Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN, CeDeWu.pl, Warszawa.
  • Miśkiewicz-Nawrocka M. (2015), Analiza porównawcza czynników wpływających na zmiany demograficzne w Polsce [w:] J. Mika, M. Miśkiewicz-Nawrocka (red.), Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu, cz. 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 34-58.
  • Moran P.A.P. (1950), Notes on Continuous Stochastic Phenomena, “Biometrika”, Vol. 37(1), s. 17-23.
  • Ojrzyńska A., Twaróg S. (2011) Badanie autokorelacji przestrzennej krwiodawstwa w Polsce [w:] J. Suchecka (red.), Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomia”, nr 253, s. 129-141.
  • Suchecki B., red. (2010), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c1020c67-fdd9-47b6-9e4c-22395241b481
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.