Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 299 | 321-335

Article title

Informatyczne wspomaganie controllingu projektów w działalności budowlanej

Content

Title variants

EN
IT support for project controlling in construction business

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rozwój podmiotów gospodarczych zorientowanych projektowo niesie z sobą konieczność wdrażania metod zarządzania projektami. Działania te ściśle wiążą się ze stosowaniem elementów controllingu projektów. Podstawowym zadaniem controllingu projektów jest dostarczenie bieżącej i rzetelnej informacji o wyniku projektu i jego wpływie na pozostałą działalność organizacji. Może ono zostać zrealizowane przez stosowanie różnych instrumentów zarządczych, m.in.: kalkulacji kosztów, budżetowania, rachunku kosztów, analizy marż projektu. W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić skuteczny i bieżący monitoring wykonania projektów bez wsparcia informatycznego. Pomocne mogą się okazać systemy ERP, BI czy Workflow. W publikacji zaprezentowano wykorzystanie Platformy Intense do controllingu projektów w działalności budowlanej.
EN
Development of project-orientated businesses triggers need to implement project management methods. These are closely connected to utilization of project controlling. Basic task of project controlling is to deliver current and reliable information about project outcome and its impact on the organization. This can be realized by using multiple management tools including: cost calculation, budgeting, costing, project margin analysis. Today it is hard to imagine an effective and current monitoring of project without IT support. Systems like ERP, B or workflow become helpful. This article presents utilization of Intense Platform to project controlling in construction business.

Year

Volume

299

Pages

321-335

Physical description

Contributors

 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem

References

 • Balicki A. (2002), Analiza rynku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, Gdańsk.
 • Bender P. (2008), Czym są marże zysku, jak je wyliczać i analizować, „Monitor Rachunkowości i Finansów”.
 • Kaszuba-Perz A. (2011), Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście stosowanych narzędzi rachunkowości zarządczej i controllingu, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 20.
 • Kisielnicki J. (2008), MIS systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa.
 • Kiziukiewicz T. (red.) (2009), Rachunkowość zarządcza, Ekspert, Wrocław.
 • Kotapski R. (2010), Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym, UE, Wrocław.
 • Kuc B.R. (2006), Kontroling narzędziem wczesnego ostrzegania, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa.
 • Łada M., Kozarkiewicz A. (2007), Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, C.H. Beck, Warszawa.
 • Łada M., Kozarkiewicz A. (2010), Zarządzanie wartością projektów. Instrumenty rachunkowości zarządczej i controllingu, C.H. Beck, Warszawa.
 • Łada M., Kozarkiewicz-Chlebowska A. (2005), Podstawy controllingu projektów, CBP, Kraków.
 • Materiały informacyjne Intense Group.
 • Nogalski B., Karpacz J. (2011), Identyfikacja źródeł informacji wykorzystywanych w praktyce zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami [w:] S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Nowak E. (2013), Controlling dla menedżerów, CeDeWu, Warszawa.
 • Nowosielski S. (2005), Wprowadzenie controllingu do małych i średnich przedsiębiorstw jako przejaw myślenia strategicznego [w:] E. Nowak (red.), Rachunkowość zarządcza i controlling a strategie przedsiębiorstw i instytucji, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 1080.
 • Słownik języka polskiego (2002), t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [www 1] http://www.pmi.org/ (dostęp: 15.04.2016).
 • [www 2] http://www.whatisprince2.net/what-is-a-project.php (dostęp: 15.04.2016).
 • [www 3] http://ksiegowosc.infor.pl/porady-prawne/32914,Jaki-jest-zakres-kosztowogolnych-budowy-i-jak-nalezy-je-prawidlowo-ewidencjonowac-oraz-rozliczac.html (dostęp: 15.04.2016).
 • [www 4] http://www.intense.pl/ (dostęp: 15.04.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c213a412-0314-483f-977d-abb5ac1cb645
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.