Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 309 | 109-121

Article title

Skłonność cudzoziemców do podejmowania pracy i osiedlania się w województwie opolskim

Content

Title variants

EN
Foreigners inclination to work and settlement in the Opole voivodeship

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest prezentacja wybranych wyników badań przeprowadzonych w województwie opolskim wśród obcokrajowców podejmujących czasowe zatrudnienie w regionie oraz cudzoziemców studiujących na opolskich uczelniach. Przeprowadzone w obu grupach respondentów badania miały m.in. za zadanie ustalenie perspektyw dotyczących pobytu cudzoziemców w województwie opolskim i określenie, czy byliby zainteresowani ewentualnym osiedleniem się w regionie. Wydaje się, że zagadnienie imigracji zyskuje na wadze wobec niekorzystnych zmian demograficznych następujących w województwie opolskim. Cudzoziemcy pracujący w regionie podzieleni zostali na dwie grupy: osoby zatrudnione na pierwotnym rynku pracy (nauczyciele języków obcych, kadra menedżerska zagranicznych firm) oraz na wtórnym rynku pracy (robotnicy wykwalifikowani i niewykwalifikowani). Pomiędzy grupami ustalono znaczące różnice dotyczące gotowości do kontynuowania zatrudnienia w województwie opolskim oraz osiedlenia się na Opolszczyźnie. Ponad połowa badanych pracujących na pierwotnym rynku pracy zamierzała pozostać w Polsce na stałe, z wtórnego rynku pracy natomiast taką deklarację złożyło jedynie 18% badanych. Wśród studentów obcokrajowców (zdecydowana większość pochodziła z Ukrainy) podejmujących naukę na opolskich uczelniach ponad 35% badanych zamierza zostać na Opolszczyźnie. Do pozostania w Polsce skłoniłoby ich przede wszystkim uzyskanie dobrze płatnej pracy.
EN
The purpose of this article is to present some results of studies carried with foreigners, who were working and studying in the Opole Voivodeship. The task of the conducted survey in both groups of respondents were, among others, to identify the prospects for the stay of foreigners in the Opole Voivodeship and determine whether they would be interest in a possible settling in the region. It seems that the issues of immigration is becoming more and more important, because of the bad demographic change following in the Opole Province. The foreigners employed in the region were distinguished two groups: persons employed in the primary labour market (foreign language teachers, the managerial staff of foreign companies ) and in the secondary labour market (workers skilled and unskilled). It was found, that between the groups are significant differences in the willingness to pursue employment in the Opole Voivodeship and settle in the Opole region. More than half of the respondents working in the primary labour market intended to stay permanently in Poland, while the declaration made only 18% of respondents from the secondary labour market. Among the foreign students (the vast majority comes from the Ukraine) undertaking education at universities of Opole more than 35% intend to stay in the Opole region, but only when they get a well-paid job.

Year

Volume

309

Pages

109-121

Physical description

Contributors

  • Politechnika Opolska. Wydział Ekonomii i Zarządzania. Katedra Polityki Regionalnej

References

  • Golinowska S. (red.) (2004), Popyt na pracę cudzoziemców. Polska i sąsiedzi, Warszawa.
  • Kubiciel-Lodzińska S. (2012a), Imigracja zarobkowa do województwa opolskiego. Skala, warunki i perspektywy, Opole.
  • Kubiciel-Lodzińska S. (2012b), Możliwości pozyskiwania studentów spoza Unii Europejskiej w kontekście przemian następujących w szkolnictwie wyższym województwa opolskiego – wyniki badań, „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2.
  • Kubiciel-Lodzińska S. (2012c), Czynniki przesądzające o wyborze przez cudzoziemców studiów w Polsce i w województwie opolskim (na podstawie wyników przeprowadzonych badań) [w:] K. Bedrunka, Ł. Dymek (red.), Kapitał ludzki i społeczny w rozwoju regionalnym, tom I, Opole.
  • [www 1] Ferry M., Vironen H., Reakcje polityki regionalnej na przemiany demograficzne, https://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Ewaluacja_i_analizy/Raporty_o_rozwoju/EoRPA/Documents/09_04.pdf (dostęp: 2.04.2014).
  • [www 2] Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-społecznej ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lu_nps2011_wyniki_nsp2011_22032012.pdf (dostęp: 3.04.2014).
  • [www 3] http://www.ssd.opolskie.pl (dostęp: 2.04.2014).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c216520e-0f62-4cdd-a857-323c96a3c99b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.