Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 287 | 67-76

Article title

Przesłanki braku kontynuacji działalności a sprawozdawczość finansowa jednostki - wybrane problemy

Content

Title variants

EN
The premise for the lack of the going concern assumption and the accounting of the company- selected issues

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zasada kontynuacji działalności stanowi fundamentalną zasadę rachunkowości. Zakwestionowanie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości powoduje zmiany w sposobie sporządzania sprawozdań finansowych. Z tego też powodu kierownik jednostki jest zobowiązany do oceny zasadności przyjęcia tego założenia, analizy symptomów i przesłanek zagrożenia kontynuacji działalności.
EN
Going-concern principle is a fundamental principle of accounting. The rejection of this assumption causes changes in the way the preparation of the financial statements. For this reason, the Unit Manager is required to assess the appropriateness of going concern assumptions, analysis of any symptoms and indications concern threat.

Year

Volume

287

Pages

67-76

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości

References

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, DZ.U. UE nr 182.
 • Gierusz J. (2005), Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości, ODDiK, Gdańsk.
 • Gos W., Hońko S. (2013), Próba kwantyfikacji założenia kontynuacji działalności, "Zeszyty Naukowe Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", nr 129, s. 131-144.
 • Hamrol M. (2013), Niedoceniane aspekty badania sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 760(59).
 • Helin A. (2012), Ustawa o rachunkowości. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Hołda A. (2005), Zasady kontynuacji działalności w kontekście problematyki błędów i oszustw [w:] S. Surdykowska (red.), Rachunkowość kreatywna a oszustwa księgowe, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza.
 • Hołda A., Pociecha J. (2004), Rewizja finansowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Komunikat nr 4 Ministra Finansów z dnia 30.04.2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9 Sprawozdanie z działalności, Dz.Urz. Min. Fin. z 2014 r., poz. 17.
 • Korol T. (2010), Ocena skuteczności dyskryminacyjnych modeli logitowych, probitowych oraz liniowych w prognozowaniu upadłości spółek giełdowych [w:] B. Prusak (red.), Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Kowalski A. (2004), Ryzyko braku kontynuacji działalności w księgach rachunkowych, "Doradca Podatnika", nr 39, http//www. e-podatnik.pl (dostęp: 2.06.2015).
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, część A, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, 2011.
 • Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej, nr 570 Kontynuacja działalności, http://kibr.org.pl (dostęp: 2.09.2015).
 • Musvoto S.W., Douws D.G. (2011), Rethinking the Going Concern Assumption as a Pre-Condition for Accounting Measurement, "International Business & Economics Research Journal" April.
 • Nowak E. (2008), Rachunkowość jako źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w ocenie zagrożenia upadłością, "Barometr Regionalny", nr 2(12), http:// www.br.wszia.edu.pl/zeszyty/12_2008.html (dostęp: 30.06.2015).
 • Szydełko A. (2015), Wpływ KSR nr 9 "Sprawozdanie z działalności" na rachunkowość [w:] E. Nowak, P. Bednarek (red.), Rachunkowość a controling, Prace Naukowe, nr 399, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, s. 446-455.
 • Świderska G.K. (2010), Informacja zarządcza jako czynnik ograniczający ryzyko [w:] E. Mączyńska, Z. Messner (red.), Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. Nr 330, 613 z 2013 r. z późn. zm., Dz.U. z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015 r. poz. 4, 978, 1045, 1166, 1333, 1844, 1893.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. nr 94, poz. 1037 z póź. zm., Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z 2014 r., poz. 265, 1161, z 2015 r., poz. 4, 978, 1333, 1830.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, Dz.U. 2003t., Nr 60 poz. 535 z późn. zm., Dz.U. z 2015 r., poz. 233, 978, 1166, 1259, 1844.
 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, Dz.U. z 2015 r., poz. 978, 1259, 1513, 1830, 1844.
 • Walińska E., Gad J. (2011), "Ramy konceptualne" międzynarodowych standardów rachunkowości [w:] Sprawozdanie finansowe według MSSF, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c21c54ee-1df2-4774-8a80-f66fb7b4460c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.