PL EN


2016 | 279 | 85-96
Article title

Rozwój nowoczesnego handlu w małych miastach i obszarach wiejskich w strefie zewnętrznej metropolii (przykład województwa śląskiego)

Content
Title variants
EN
The development of modern retail in small towns and rural areas in the outer metropolitan zone (on example silesian voivodeship)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ciągu ostatniej dekady w województwie śląskim nastąpił dynamiczny rozwój handlu. Duża chłonność rynku, wysokie przeciętne wynagrodzenie przewyższające średnią krajową, duża liczba mieszkańców skoncentrowana w aglomeracji śląskiej, mobilność mieszkańców, dobrze rozwinięta sieć drogowa i komunikacja publiczna oraz niska stopa bezrobocia stwarzają doskonałe warunki do lokalizacji w regionie różnych formatów handlu. Inwestorzy sieci handlowych, poszukując nowych lokalizacji, dywersyfikują formaty placówek, dopasowując je do aktualnych potrzeb rynkowych. Małe miasta i obszary wiejskie położone w strefie oddziaływania dużych ośrodków miejskich są doskonałym miejscem dla sieci dyskontowych oraz zintegrowanych. Nowe inwestycje wzbogacają lokalną ofertę handlowo-usługową, oferują miejsca pracy, dla gminy są źródłem dochodu (podatki), a także elementem wizerunkowym.
EN
Over the last decade in the Silesian Voivodeship saw a dynamic development of trade. The large market capacity, high average salary in excess of the national average, a large number of people concentrated in the Silesian agglomeration, the mobility of inhabitants, well-developed road network and public transport, and low unemployment rate, provide excellent conditions for the location of various formats of trade in the region. Investors retailers looking for new locations diversify formats outlets to suit the current needs of the market. Small towns and rural areas located in the zone of influence of large urban centers are a great place for discount chains and integrated. New investments enrich the local offer of trade and services, offer jobs for the community are a source of income (taxes) as well as image-element.
Year
Volume
279
Pages
85-96
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Gospodarki Przestrzennej
References
 • Diamond J., Pintel G. (1996), Retail Buyinig, Prentice Hall, New Jersey.
 • Domański T. (2001), Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.
 • Dudek-Mańkowska S. (2006), Funkcje wybranych centrów handlowych w Warszawie [w:] I. Jażdżewska (red.), Nowe przestrzenie w mieście, ich organizacja i funkcje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Dzieciuchowicz J. (2012), Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Heffner K. (2011), Wielofunkcyjność obszarów wiejskich w Polsce rzeczywistość czy mit? Ewolucja zagospodarowania przestrzeni wiejskiej [w:] W. Kamińska, K. Heffner (red.), Obszary wiejskie: wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju, "Studia KPZK PAN", t. 133, Warszawa.
 • Kościcka-Gębska M., Tul-Krzyszczuk A., Gębski J. (2011), Handel detaliczny żywnością w Polsce, SGGW, Warszawa.
 • Lewison D.M. (1994), Retailing, Macmillan College Publishing Company, New York.
 • Matysiak N. (2009), Współczesne centra handlowe w Polsce, "Handel Wewnętrzny", nr 6.
 • Pilarczyk B., Ławińska M., Mruk H. (2001), Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE, Warszawa.
 • Pokorska B. (1998), Funkcjonowanie sieci franchisingowej w Polsce [w:] Rynek i Konsument - Raporty z badań - rok 1997, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa.
 • Polko A. (2013), Impact of Shopping Malls on the Functional and Spatial Structure of Communes in the Outer Economic Area [w:] K. Heffner, M. Twardzik (eds.), The Impact of Shopping Malls on the Outer Metropolitan Zones (the Example of the Silesian Voivodship), "Studia Regionalia KPZK PAN", Vol. 37, Warsaw.
 • Sławińska M. (2005), Strategie konkurencji w handlu detalicznym w warunkach globalizacji rynku, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Sławińska M. (1992), Franchising jako forma kooperacji [w:] Marketingowe zarządzanie handlem, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Strużycki M. (2000), Koncentracja w handlu a współpraca producentów i dystrybutorów, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa.
 • Twardzik M. (2013), Development of Shopping Malls in Poland [w:] K. Heffner, M. Twardzik (eds.), The Impact of Shopping Malls on the Outer Metropolitan Zones (the Example of the Silesian Voivodship), "Studia Regionalia KPZK PAN", Vol. 37, Warsaw.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-c319ddd3-1c5d-41e3-beb4-e7b3d2c0fb81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.