PL EN


2016 | 253 | 94-107
Article title

Znaczenie informacyjne rachunku wyników w organizacjach non-profit

Authors
Content
Title variants
EN
The importance of the income statement information for non-profit organizations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rachunek wyników, który sporządzany jest w organizacjach non-profit nie dotyczy pojęć zysku i straty. Zamiast tego w rachunku wyników występuje nadwyżka przychodów nad kosztami lub nadwyżka kosztów nad przychodami. Wszystkie przychody organizacji muszą zostać przeznaczone na działalność statutową lub działalność pośrednio z nią związaną. Z tego właśnie powodu nadwyżka przychodów nad kosztami jest wykazywana jako przychody następnego roku, które posłużą do kontynuacji realizacji celów statutowych organizacji.
EN
Income statement, which shall be made by the non-profit organizations does not concern the concept of profit and loss. Instead, in the income statement occurs the surplus of the revenue over costs or the surplus of costs over the revenue. All revenues of the non-profit organization must be intended for the statutory activities or for activities indirectly associated with it. Due to this reason the surplus of revenues over expenses is reported as next year revenues, which will be used to continue the implementation of the statutory objectives of the organization.
Year
Volume
253
Pages
94-107
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Rachunkowości
References
  • Czubakowska K. i Winiarska K. (2010), Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, PWE, Warszawa.
  • Gabrusewicz W. (2009), Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, Poznań.
  • Kiziukiewicz T. (2002), Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE Warszawa.
  • Kondratowicz-Garbarska I. (2013), Rachunek zysków i strat. Istota, cele i praktyczne zastosowania, PWE Warszawa.
  • Liżewski L. (2013), Źródła finansowania organizacji pozarządowych. Pozyskiwanie. Gospodarowanie. Rozliczanie, Wiedza i Praktyka, Warszawa.
  • Nawrocki R. (2013), Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń, ODDK, Gdańsk.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, Dz.U. 2001, Nr 137, poz. 1539.
  • Winiarska K. (2011), Organizacja rachunkowości, PWE Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-c3a3ca06-ccb6-41c8-8ba9-fc6fd2a638e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.