Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 261 | 18-31

Article title

Megatrendy kulturowe w kontekście tworzenia produktów systemowych

Content

Title variants

EN
Cultural megatrends in the context of system product development

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie popytowych uwarunkowań kształtowania produktów systemowych. Źródeł inspiracji w kreowaniu tych produktów można poszukiwać w procesach i trendach obserwowanych w otoczeniu. Analizie poddano megatrendy kulturowe, które wyrażają zmiany zachodzące w zachowaniach konsumenckich we współczesnej dobie. Wskazano na aktywną rolę konsumentów w kreowaniu innowacji, omawiając ewolucję popytowych modeli innowacji ukierunkowaną na design thinking jako nową koncepcję kreowania innowacji z udziałem konsumentów. Na koniec postawiono pytanie o rolę co-brandingu w kształtowaniu produktów systemowych.
EN
This paper presents a demand conditions of shaping system products. Sources of inspiration in creation of these products can be sought in processes and trends observed in the environment. The analysis has been performed on the cultural megatrends that express the changes in consumer behavior in the modern era. The active role of consumers in creation of innovation has been pointed out while discussing the evolution of demand-side innovation models focused on design thinking as a new concept for creation of innovation with the participation of consumers. At the end a question was raised about the role of co-branding in the development of system products.

Year

Volume

261

Pages

18-31

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

References

 • Aster G., Co-branding sposobem na sukces, Biznes – firma.pl, www.biznesforum.pl (dostęp: 15.06.2015).
 • Chrobot M. (2015), Superkomputer IBM. Intel Xeon i NVidia Tesla razem, www.komputerswiat.pl.
 • Dąbrowska A. (red.) (2014), Kompetencje konsumentów – innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja, PWE, Warszawa.
 • Fraser H. (2009), Designing Business: New Models for Success. „Design Management Review”, Vol. 20, No. 2, s. 55-65.
 • Grębosz M. (2013), Co-branding: Koncepcja i uwarunkowania rozwoju, Zeszyt Naukowy 1182, seria Rozprawy Naukowe 479, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Grębosz M. (2011), Korzyści wynikające z realizacji strategii co-brandingu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 4/3, Gdańsk.
 • IAB Polska Mobile, grudzień 2014.
 • Kamińska K. (2013), Szlak kulturowy – nowa strategia uobecniania przeszłości, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, 27/319-329.
 • Kokot W. (2015), Internet Rzeczy [w:] Raport Mobile Online w Polsce. Perspektywy rozwojowe 2015, IAB Polska.
 • Kuraszko I., Augustyniak S., 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu, www.odpowiedzialnybiznes.pl (dostęp: 7.06.2015).
 • Martin R. (2009), The design of business, „Harvard Business Press”.
 • Mazurek-Łopacińska K. (red.) (2013), Badanie zastosowania Internetu w marketingu oraz prowadzenia współpracy firm w kontaktach z klientem z wykorzystaniem nowych technologii, Raport badawczy Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 • Megatrendy kulturowe – marketing i reklama, marketingowiec.pl (dostęp: 15.10.2010).
 • Pander W. (2011), Popytowe podejście do innowacji, Europejski Fundusz Społeczny, Warszawa.
 • Wojnicka-Sycz E. (2013), Nowe trendy w zakresie innowacyjności i jej wsparcia, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Wojnicka E. (2011), Nowe trendy i kierunki wspierania rozwoju innowacyjności, CEBBIS, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c3c35c7e-e54a-4789-9a6e-26e17ab325ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.