Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 376 | 135-147

Article title

Sieć kontaktów zawodowych jako czynnik budowania satysfakcji z kariery zawodowej pracowników miejskich i gminnych ośrodków kultury

Authors

Content

Title variants

EN
Work-related networks as a factor enhancing career satisfaction of municipal cultural centers’ employees

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wpływ sieci kontaktów zawodowych na rozwój kariery zawodowej pracowników od dawna jest przedmiotem zainteresowania badaczy. Rosnące znaczenie zasobów niematerialnych oraz zmiany następujące w relacjach zatrudnienia i modelach kariery pracowników w sektorze publicznym sprawiają jednak, że problem oddziaływania sieci kontaktów zawodowych pracowników na ich satysfakcję z kariery zawodowej staje się szczególnie aktualny. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: jakie są zależności między siecią kontaktów zawodowych pracowników ośrodków kultury a ich satysfakcją z kariery zawodowej? Cel ten zostanie zrealizowany poprzez zaprezentowanie wyników badań ankietowych dotyczących sieci kontaktów zawodowych i satysfakcji z kariery zawodowej pracowników przeprowadzonych w miejskich i gminnych ośrodkach kultury.
EN
The influence of work-related networks on employees’ career development has raised interest of researchers for a long time. Due to the increasing importance of intangible resources, as well as changes in employment relationships and employees’ career models in the public sector the impact of employees’ work-related networks on their career satisfaction has become a particularly topical issue. The paper tries to answer the following question: are there any relationships between work-related networks of municipal cultural centers’ employees and their career satisfaction and if so, what are they. This aim will be realized by presenting the results of empirical research concerning employees’ work-related networks and career satisfaction carried out in municipal cultural centers.

Year

Volume

376

Pages

135-147

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych

References

 • Biolos J., Brown T., Saunders R.M., Stauffer F., Billington J., Williams M.J., Hoffman C., Parker S.G., Ciampa D., Witkins M. (2006), Zarządzanie karierą, Studio Emka, Warszawa.
 • Bourdieu P. (1983), Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital [w:] R. Kreckel (Hrgs.), Soziale Ungleichheiten (Soziale Welt Sonderband 2), Otto Schwartz, Göttingen, s. 183-198.
 • Bozionelos N. (2003), Intra-organizational Network Resources: Relation to Career Success and Personality, “International Journal of Organizational Analysis”, No. 11, s. 41-66.
 • Bozionelos N. (2006), Mentoring and Expressive Network Resources: Their Relationship with Career Success and Emotional Exhaustion among Hellenes Employees Involved in Emotion Work, “International Journal of Human Resource Management”, Vol. 17(2), s. 362-378.
 • Bozionelos N., Wang L. (2006), The Relationship of Mentoring and Network Resources with Career Success in the Chinese Organizational Environment, “International Journal of Human Resource Management”, Vol. 17(9), s. 1531-1546.
 • Gattiker U., Larwood L. (1986), Subjective Career Success: A Study of Managers and Support Personnel, “Journal of Business and Psychology”, Vol. 1(2), s. 78-94.
 • GUS (2017a), Kultura w 2016 r. Informacje i Opracowania Statystyczne, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • GUS (2017b), Kultura w 2016 r. Tablice, https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5493/2/14/1/kultura_w_2016_tablice.zip (dostęp: 12.01.2018).
 • Kram K.E. (1983), Phases of the Mentor Relationship, “Academy of Management Journal”, Vol. 26(4), s. 608-625.
 • Kram K.E., Isabella L.A. (1985), Mentoring Alternatives: The Role of Peer Relationships in Career Development, “Academy of Management Journal”, Vol. 28, s. 110-132.
 • Marzec I. (2008), Rola sieci kontaktów zawodowych w rozwoju kompetencji pracowników [w:] S.A. Witkowski, T. Listwan (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa, s. 374-381.
 • Marzec I. (2011), Klimat uczenia się w organizacji czynnikiem subiektywnego sukcesu zawodowego pracowników [w:] M. Pawlak (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu – spotkanie teorii z praktyką, t. 2, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, s. 267-283.
 • Marzec I. (2015), Uwarunkowania rozwoju zatrudnialności pracowników w organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice.
 • Matuszewska M. (2018), Lista płac 2017. Ile zarabia aktor, muzyk, animator, https://plus.gazetawroclawska.pl/wiadomosci/a/lista-plac-2017-ile-zarabia-aktor-muzykanimator,11866106 (dostęp: 22.03.2018).
 • Mitchell J.C. (1969), The Concept and Use of Social Networks [w:] J.C. Mitchell (ed.), Social Networks in Urban Situations, Manchester University Press, Manchester, s. 1-50.
 • Nawojczyk M. (2002), Przewodnik po statystyce dla socjologów, SPSS Polska, Kraków.
 • Ng T.W.H., Eby L.T., Sorensen K.L., Feldman D.C. (2005), Predictors of Objective and Subjective Career Success: A Meta-Analysis, “Personnel Psychology”, Vol. 58, s. 367-408.
 • Strużyna J., Marzec I. (2017), Provided Leadership and Selected Outcomes of Trainings in Public Organizations, “Education of Economists & Managers”, Vol. 46(4), s. 39-54.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Dz.U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświatowym, Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.
 • Wieck K.L., Dols J., Northam S. (2009), What Nurses Want: The Nurse Incentives Project, “Nursing Economics”, Vol. 27(3), s. 169-179.
 • Wieczorkowska G., Wierzbiński J. (2007), Statystyka. Analiza badań społecznych, Scholar, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c3f27677-11a6-4be1-9ba1-0b5b71878410
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.