Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 369 | 137-149

Article title

Zróżnicowanie ujęcia amortyzacji w sprawozdawczości finansowej współczesnych przedsiębiorstw

Content

Title variants

EN
Different ways of disclosure of depreciation and amortization in the financial reporting of nowadays’ entities

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł zwraca uwagę na odmienny charakter amortyzacji na tle pozostałych pozycji kosztów prezentowanych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów sporządzanych przez współczesne jednostki. Na podstawie analizy teorii rachunkowości i literatury przedmiotu oraz w wyniku przeczytania 50 sprawozdań finansowych (jednostek notowanych na pięciu rynkach kapitałowych z różnych rejonów geograficznych) w artykule zwrócono uwagę na różne sposoby prezentacji tej pozycji w sprawozdaniu finansowym. Wnioski wyciągnięte z pilotażowego badania wskazują na ciekawy obszar badawczy wart dalszego naukowego pogłębienia.
EN
The article points out at the different nature of depreciation (amortization) as compared to the other cost (expenses) lines presented in the statement of comprehensive income of modern entities. Based on the theory, literature analysis and examination of 50 financial statements (prepared by entities traded on 5 capital markets from different geographical destinations) the author pays attention to different ways of depreciation and amortization disclosure. The conclusions drawn from this pilot study indicate an interesting research field worth further scientific deepening.

Year

Volume

369

Pages

137-149

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej

References

 • Ackermann H., Fochmann M., Wolf N. (2016), The Effect of Straight-Line and Accelerated Depreciation Rules on Risky Investment Decisions – An Experimental Study, „International Journal of Financial Studies”, No. 4(19)9.
 • Gordon R.K. (1998), Depreciation, Amortization, and Depletion [w:] V. Thuronyi (ed.), Tax Law Design and Drafting, International Monetary Fund.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hulten C.R., Wycoff F.C. (1996), Issues in the Measurement of Economic Depreciation, Introductory Remarks, „Economic Inquiry”, No. 34(1).
 • Iwin J. (2003), Efekt amortyzacji w kształtowaniu struktury kapitału przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 974.
 • Jagielska A. (2006), Możliwości wykorzystania systemu amortyzacyjnego w finansowaniu inwestycji w środki trwałe przedsiębiorstwa [w:] K. Znaniecka (red.), Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 • Kaliczka N. (2013), Examination of Phenomena Affecting the Depreciation of Fixed Assets, PhD dissertation, Corvinus University of Budapest.
 • Kozlovska I. (2015), The Impact of Long-Lived Non-Financial Assets Depreciation/ Amortization Method on Financial Statements, „Copernican Journal of Finance and Accounting”, No. 4(2).
 • Maruszewska E.W. (2014), Etyka we współczesnej rachunkowości a wiarygodność informacji w niej tworzonych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Pacter P. (2017), Pocket Guide to IFRS Standards: the Global Financial Reporting Language, IFRS, London.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 16 [MSR 16], Rzeczowe aktywa trwałe, Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 116/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz. Urz. UE L.320.
 • Sigidov Y.I., Rybyantseva M.S., Adamenko A.A., Yarushkina E.A. (2016), Methodological Aspects of Depreciation as an Economic Category, „International Journal of Economics and Financial Issues”, No. 6.
 • Świderska G.K. (2009), Od teorii dynamicznego bilansu do modelu sprawozdawczości finansowej według IASB i FASB [w:] H. Buk, A. Kostur (red.), Zintegrowany system pomiaru dokonań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 • Zieniuk P. (2012), Amortyzacja podatkowa jako narzędzie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 255.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c423138e-fc84-42da-9960-b982f779d7e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.