Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 338 | 54-63

Article title

Czynniki sprzyjające zaufaniu w grupach producentów rolnych

Content

Title variants

EN
Factors conducive to trust in agricultural producer groups

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W dobie postępującej globalizacji, wprowadzania innowacji, złożonych zmian technologicznych i społecznych, warunkiem koniecznym do rozwoju, dla podmiotów z sektora rolno-spożywczego, jest podejmowanie wspólnych, zorganizowanych działań i tworzenie więzi organizacyjnych. Jedną z form współdziałania podmiotów w agrobiznesie są grupy producentów rolnych. Decyzja o utworzeniu grupy producenckiej, będącej dobrowolnym związkiem ludzi, jak i o jej późniejszym działaniu, zależy w dużej mierze od poziomu wzajemnego zaufania. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań mających na celu identyfikację czynników, które w opinii liderów badanych grup producenckich wpływają na podjęcie decyzji o udzieleniu zaufania osobom tworzącym grupę, jak i interesariuszom zewnętrznym.
EN
For agri-food sector in time of advancing globalization, implementation of innovation and complex changes in technology and society, taking joint organized activities and creating organizational ties are necessary conditions. One of the forms of cooperation between participants in agribusiness are groups of agricultural producers. The decision to set up a production group, which is a voluntary union of people, and its subsequent action depends largely on the level of mutual trust. This article presents the results of research aimed at identifying the factors that, in the opinion of leaders of the surveyed producer groups, affect the growth of confidence between the members of the group, as well as for external stakeholders.

Year

Volume

338

Pages

54-63

Physical description

Contributors

 • Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza. Wydział Zarządzania. Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności

References

 • Brito C., Costa e Silva S. (2009), When Trust Becomes the Fourth “C” of Cooperation, “The Marketing Review”, Vol. 9(4), s. 289-299.
 • Bugdol M. (2010), Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Canavari M., Fritz M., Hofstede G.J., Matopoulos A., Vlachopoulou M. (2010), The Role of Trust in the Transition from Traditional to Electronic B2B Relationships in Agri-Food Chains, “Computers and Electronics in Agriculture”, Vol. 70, s. 321-327.
 • Chlebicka A. (2011), Czynniki wpływające na sukces grup producentów rolnych, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, Iss. 4(22), s. 31-39.
 • Cingano F., Pinotti P. (2016), Trust, Firm Organization, and the Pattern of Comparative Advantage, “Journal of International Economics”, Vol. 100, s. 1-13.
 • Doluschitz R. (2001), Kooperationen in der Landwirtschaft – Cooperative Relations in Agriculture, “Berichte über Landwirtschaft. Zeitschrift für Agrarpolitik und Landwirtschaft”, Band 79(3), s. 375-398.
 • Górka M. (2014), Działalność grupowa producentów rolnych w województwie podkarpackim jako przejaw innowacji organizacyjnych, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, t. XVI, z. 4, s. 91-96.
 • Kapuścik E. (2015), Dylematy nadużycia zaufania intraorganizacyjnego w organizacjach publicznych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie”, nr 2, s. 135-149.
 • Koutsou S., Partalidou M., Ragkos A. (2014), Young Farmers’ Social Capital in Greece: Trust Levels and Collective Action, “Journal of Rural Studies”, Vol. 34, s. 204-211.
 • Lewicki R.J., McAllister D.J., Bies R.J. (1998), Trust and Dis Trust: New Relationships and Realities, “Academy of Management Review”, Vol. 3, s. 438-458.
 • Majee W., Hoyt A. (2011), Cooperatives and Community Development: A Perspective on the Use of Cooperatives in Development, “Journal of Community Practice”, Vol. 19(1), s. 48-61.
 • Marcysiak T. (2010), Zaufanie społeczne a współpraca w ramach grup producentów rolnych [w:] S. Zawisza (red.), Perspektywy rozwoju grup producentów rolnych – szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz, s. 111-123.
 • Molina-Morales F.X., Martinez-Fernandez M.T. (2010), Social Networks: Effects of Social Capital on Firm Innovation, “Journal of Small Business Management”, Vol. 48(2), s. 258-279.
 • Oleszko-Kurzyna B. (2007), Postawy rolników wobec grup producentów rolnych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia”, vol. XLI, nr 11, s. 161-176.
 • Paliszkiewicz J. (2014), Rola zaufania w zarządzaniu przedsiębiorstwami [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole, s. 409-418.
 • Penc J. (2011), Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie. Kreowanie twórczego nastawienia i aspiracji, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Prus P. (2010), Czynniki hamujące chęć organizowania się rolników w grupy producentów rolnych [w:] S. Zawisza (red.), Perspektywy rozwoju grup producentów rolnych – szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz, s. 93-110.
 • Sierocińska K. (2011), Kapitał społeczny, definiowanie, pomiar i typy, „Studia Ekonomiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych”, nr 1(LXVIII), s. 69-86.
 • Sztompka P. (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków.
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Dz.U. 2015, poz. 1888.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, Dz.U. Nr 88, poz. 983 ze zm.
 • Wiatrak A.P. (2015), Grupy producenckie jako forma więzi w agrobiznesie, „Problemy Zarządzania”, vol. 13, nr 1(50), t. 1, s. 182-196.
 • [www 1] http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/32/id/696 (dostęp: 16.06.2016).
 • [www 2] http://www.e-mentor.edu.pl/drukuj/artykul/numer/47/id/967 (dostęp: 16.06.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c4666150-acaf-4a67-b431-fd532fc3309f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.