PL EN


2016 | 299 | 102-115
Article title

Zagrożenia zróżnicowanego podejścia jednostek do ujęcia przychodów

Content
Title variants
EN
Risk of variety of approaches to revenue accounting
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kategoria przychodów podlega regulacjom co do różnych kwestii opisujących ją. Są nimi: pomiar, wycena, moment ujęcia, uwzględnienie specyfiki działalności, zakres ujawnień. Pomiar przychodów i moment ujęcia są kluczowe dla przygotowania sprawozdania finansowego. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi – na tle tego, jak wygląda rachunkowość przychodów i do czego zmierza w świetle MSSF 15 – na wynikające ze zmian zagrożenie zróżnicowaniem podejść jednostek i wpływ tego na jakość informacji generowanej przez rachunkowość z punktu widzenia użytkownika sprawozdania. Zastosowano metodę analizy opisowej, porównawczej i wnioskowania na bazie regulacji i literatury. Autorka postawiła tezę, że wprowadza się wiele czynników decydujących o sposobie ujmowania przychodów, a określanych subiektywnie przez jednostkę, co może dawać dużo prawidłowych rozwiązań. Zmiany precyzują wiele zagadnień, ale istotny jest problem pracochłonności i subiektywizmu.
EN
There are principles describing amount, timing and scope of disclosures of revenue. The amount of revenue and recognition are crucial for the preparation of financial statements. The article presents the revenue accounting and what are goals of changes introduced by the IFRS 15. The purpose of the article is to underline the variety of approaches and how that impacts on the quality of the financial information from the point of view of users of financial statements. The article is based on analysis of accounting law and IFRS 15 and literature studies. The author considers that introducing a lot of factors, determined mostly subjectively by an entity, which adjust how to recognise revenue, can generate a lot of possible solutions in practice. IFRS 15 deal with many issues, but there is a problem of workload and subjectivity.
Keywords
Year
Volume
299
Pages
102-115
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania. Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
References
 • Błażyńska J. (2015), Atrybuty jakościowe współczesnych sprawozdań finansowych, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, Vol. 3, No. 1.
 • Cieciura M. (2013), Pomiar jako jedna z naczelnych cech systemu rachunkowości finansowej w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu [w:] Z. Luty, A. Łakomiak, A. Mazur (red.), Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości – założenia, zasady, definicje. Ujawnienia informacji w sprawozdaniu finansowym, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.
 • Garstka M. (2011), Istotność jako element polityki rachunkowości i procedury badania sprawozdania finansowego [w:] Rachunkowość, sztuka pomiaru i komunikowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Garstka M. (2012), Kształtowanie polityki rachunkowości w obszarze istotności [w:] M. Wrona, W. Janik (red.), Polityka rachunkowości w teorii i w praktyce, KUL, Lublin.
 • Gmytrasiewicz M. (2008), Rachunkowość. Podstawowe zasady i założenia, Difin, Warszawa.
 • Ijiri Y. (1967), The Foundations of Accounting Measurement (A Mathematical, Economic and Behavioral Inquiry), Englewood Cliffs, Prentice-Hall Inc. [za:] J. Wielgórska-Leszczyńska, Ewolucja sprawozdawczości finansowej jednostki z uwzględnieniem specyfiki działalności bankowej, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • IFRS 15 (2014), International Financial Reporting Standard Revenue from Contracts with Customers, International Accounting Standards Board (IASB), www.ifrs.org (dostęp: 17.02.2016).
 • Kasperowicz A. (2015), Ujmowanie przychodów w usługach informatycznych według Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 15 „Przychody z umów z klientami”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 873, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 77, www.wneiz.pl/frfu.
 • Krzyżanowska N. (2015), Nowy MSSF 15 Przychody z umów z nabywcami, http://rachunkowosc.com.pl/ksiegi-i-ewidencje/standardy-miedzynarodowe/nowy_mssf_15_przychody_z_umow_z_nabywcami.html (dostęp: 17.02.2016).
 • Mattessich A., Ijiri Y., Mattessich R., Rappaport A., Summers E.L., Thomas A.L. (1971), Foundations of Accounting Measurement, „The Accounting Review”, Supplement to Vol. XLVI [za:] J. Wielgórska-Leszczyńska, Ewolucja sprawozdawczości finansowej jednostki z uwzględnieniem specyfiki działalności bankowej, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Nowak E. (2014), Rola norm rachunkowości w kreowaniu prawdziwego i rzetelnego obrazu jednostki gospodarczej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 77(133).
 • Piosik A., Strojek-Filus M. (2013), Procesy kształtowania wyników bilansowych i ich podstawowe cele [w:] A. Piosik (red.), Kształtowanie zysków podmiotów sprawozdawczych w Polsce. MSR/MSSF a ustawa o rachunkowości, C.H. Beck, Warszawa.
 • Przewodnik stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu małych i średnich jednostek (2008), IFAC, KIBR, Warszawa.
 • Remlein M. (2015), Wpływ finansyzacji gospodarki na wyniki finansowe polskich przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 873, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 77, www.wneiz.pl/frfu (dostęp: 17.02.2016).
 • Silska-Gembka S. (2009), Rozliczanie kontraktów długoterminowych według polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości – analiza porównawcza, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 4/1, www.jmf.wzr.pl (dostęp: 12.03.2016).
 • Skulmowski M. (2013), Rozliczanie kontraktów długoterminowych w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 765, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 61, t. 2, www.wneiz.pl/frfu (dostęp: 12.03.2016).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 • Walińska E., Jurewicz A. (2015), Koncepcje ujmowania przychodów w systemie rachunkowości – stan obecny i proponowane zmiany, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 873, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 77, www.wneiz.pl/frfu.
 • Wielgórska-Leszczyńska J. (2011), Ewolucja sprawozdawczości finansowej jednostki z uwzględnieniem specyfiki działalności bankowej, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Wójtowicz T. (2015), Aspekty praktyczne użyteczności sprawozdań finansowych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 82(138).
 • [www 1] http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs15 (dostęp: 17.02.2016).
 • [www 2] http://www.kpmg.com/PL/pl/kpmg-business-academy/Strony/szkolenie-zmiany-w-sprawozdaniach-mssf-15-umowy-z-klientami.aspx (dostęp: 17.02.2016).
 • [www 3] www.efrag.org (dostęp: 9.03.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-c474a0a7-1e46-4e78-ab2a-1a756f64a27a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.