Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 305 | 57-67

Article title

Filary strategii współczesnych korporacji - konkurencja i współpraca jako istota nowego modelu rozwojowego

Content

Title variants

EN
Pillars of modern corporate strategy - competition and cooperation as the essence of a new development model

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest próba wykazania, że zmiany zachodzące w strategiach korporacji transnarodowych (KTN) to efekt ich dostosowań do wyzwań stawianych przez ewoluującą gospodarkę światową. Tezą artykułu jest, że filary strategii KTN, będących liderami poszczególnych sektorów, są tożsame. Stanowią odpowiedź na współczesne wyzwania identyczne dla wszystkich branż. Ich istotę stanowi umiejętne budowanie konkurencyjności na rynku międzynarodowym poprzez łączenie konkurencji i współpracy, dlatego korporacje muszą opierać swoje strategie na koncepcjach koherencji, kooperencji, orkiestracji i regulacji. Artykuł prezentuje próbę egzemplifikacji zmian dokonujących się w strategiach współczesnych korporacji. W oparciu o metodologię Grounded Theory Method oraz Social Network Analysis przeprowadzono badanie własne filarów strategii rozwoju 252 KTN sklasyfikowanych w Top 100 non-financial TNCs World Investment Report z lat 1991-2014.
EN
The article attempts to demonstrate that changes in the strategies of transnational corporations (TNCs) is the result of their adaptation to the challenges of an evolving world economy. Thesis of the article is that the developed pillars of the strategy of modern TNCs, which allowed them to become leaders in particular sectors, due to the fact, that they are response to the challenges of the current phase of globalization are universal. They are adequate for the new, but identical for all industries, the requirements of building competitiveness in the international market. Their essence is a skilful combination of competition and cooperation, which is why corporations must base their strategies on the concepts of coherence, coopetition, orchestration and regulations. The article presents an attempt to clarify the nature of the developed model – pillars of the strategy as a result of own research which is an attempt to exemplify the changes taking place in today's corporate strategies. The study was conducted based on the methodology of Grounded Theory Method and Social Network Analysis for 252 TNCs classified in the Top 100 non-financial TNCs World Investment Report from the years 1991- 2014.

Year

Volume

305

Pages

57-67

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Katedra Biznesu i Handlu Międzynarodowego
 • Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

References

 • Andelin M., Karhu J., Junnila S. (2015), Creating Shared Value in a Construction Project - a Case Study, "Procedia Economics and Finance", Vol. 21.
 • Blankenburg D. (1995), A Network Approach to Foreign Market Entry [w:] K. Moller, D. Wilson (eds.), Business Marketing: An Interaction and Network Perspective, Kluwer Academic Publisher, Norwell.
 • Bollier D. (2014), The Commons. Dobro Wspólne dla każdego, Faktoria, www.davidbollier- the-commons-dobro-wspólne-dla-każdego.pdf (dostęp: 10.07.2016).
 • Castells M. (2000), The Rice of the Network Society, Blackwell Publishers, Oxford.
 • De Wit B., Meyer R. (2007), Synteza strategii, PWE, Warszawa.
 • Dunning J.H. (2001), The Eclectic (OLI) Paradigm of International Production: Past, Present and Future, "International Journal of the Economics of Business", Vol. 8, No. 2.
 • Esser K., Hillebrand W., Messner D., Meyer-Stamer J. (2008), Systemic Competitiveness: A New Challenge for Firms and for Government [w:] Mesopartner, Milestones in a Process of Innovation, Change and Development, Special Edition: Buenos Aires-Dortmund.
 • Esser K., Hillebrand W., Messner D., Meyer-Stamer J. (1996), Systemic Competitiveness: A New Challenge for Firms and for Government, "CEPAL Review", No. 59.
 • Fung V.K., Fung W.K., Wind Y. Jr. (2008), Konkurowanie w płaskim świecie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Gereffi G., Humphrey J., Sturgeon T. (2005), The Governance of Global Value Chains, "Review of International Political Economy", Vol. 12, No. 1.
 • Gorynia M., Jankowska B. (2007), Teorie internacjonalizacji, "Gospodarka Narodowa", nr 10.
 • Götz M., Jankowska B. (2014), Zastosowanie metodologii teorii ugruntowanej (GTM) w badaniu koopetycji w klastrach, "Problemy Zarządzania", t. 12, nr 3.
 • Jankowska B. (2012), Koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej, Wyd. UEP, Poznań.
 • Jędrysik P. (2010), Analiza sieciowa jako instrument usprawniający orkiestrację sieci, "Przegląd Organizacji", nr 10.
 • Johnson G., Scholes K., Whittington R. (2010), Podstawy strategii, PWE, Warszawa.
 • Kawa A. (2014), Analiza sieciowa jako metoda badawcza w naukach o zarządzaniu, "Management Forum", January, https://www.researchgate.net/publication/272411572 (dostęp: 25.07.2016).
 • Klimas P. (2015), Structural Face of Competition, Cooperation and Coopetition Inside Business Networks, "Argumenta Oeconomica", Vol. 1, No. 34.
 • Pakulska T., Poniatowska-Jach M. (2015), Non-Equity Modes as International Business Strategy. From Ownership to Control, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken.
 • Pedersen T., Venzin M., Devinney T.M., Tihanyi L. (2014), Orchestration of the Global Network Organization, "Advances in International Management", Vol. 27.
 • Porter M.E., Kramer M.R. (2011), The Big Idea: Creating Shared Value, "Harvard Business Review", Vol. 89, No. 1/2.
 • Ritala P. (2012), Coopetition Strategy - When is it Successful? Empirical Evidence on Innovation and Market Performance, "British Journal of Management", Vol. 23, No. 3, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8551.2011.00741.x/epdf (dostęp: 04.07.2016).
 • Rosińska-Bukowska M. (2015), Rola korporacji transnarodowych w procesie budowania wspólnego stanowiska państw UE wobec Rosji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 407.
 • Rosińska-Bukowska M. (2012), Rozwój globalnych sieci biznesowych jako strategia konkurencyjna korporacji transnarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Ross J., Weill P., Robertson D. (2010), Architektura korporacyjna jako strategia, Harvard Business School Press Studio EMKA, Warszawa.
 • Stępka P., Subda K. (2009), Wykorzystanie analizy sieci społecznych (SNA) do budowy organizacji opartej na wiedzy, "E-mentor", nr 1(28), www.e-mentor.edu.pl/artykul/ index/numer/28/id/618 (dostęp: 25.07.2016).
 • Sulejewicz A. (1997), Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw, "Monografie i Opracowania", nr 427, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa.
 • Szymura-Tyc M. (2015), Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstw. Podejście holistyczne, Difin, Warszawa.
 • Thomson G., Frances J., Levacic R., Mitchell J. (1991), Markets, Hierarchies and Networks: The Co-ordination of Social Life, Sage Publications, London.
 • World Investement Reports (1991-2015), www.unctad.org (dostęp: 25.07.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c4c2451c-5b27-4849-b134-aae23e5a8661
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.