Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 330 | 162-172

Article title

Reklama wybranych dóbr i usług w świetle regulacji prawnych i kodeksu etyki reklamy

Content

Title variants

EN
Advertisement of selected goods and services in the eyes of the legal regulations and the code of advertising ethics

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Istnieje wiele regulacji prawnych dotyczących reklamy poszczególnych produktów, środków przekazu reklamy, a także kwestii związanych z nieuczciwymi praktykami lub nieuczciwą konkurencją w zakresie reklamy. Obserwowany w ostatnich latach wzrost wydatków na reklamę uzasadnia konieczność prowadzenia działań monitorujących przestrzeganie najwyższych standardów reklamy w Polsce oraz ochronę konsumentów i konkurencji przed nieuczciwym lub nieetycznym przekazem reklamowym. Analiza uchwał podejmowanych przez Komisję Etyki Reklamy wskazuje, że stale zgłaszane są nieprawidłowości w reklamach dotyczące wprowadzania w błąd, naruszające podstawowe wartości społeczne lub zagrażające uczciwej konkurencji. Celem artykułu jest przedstawienie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących reklamy oraz analiza skarg podejmowanych przez Komisję Etyki Reklamy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy w latach 2007-2015.
EN
There are many laws governing the advertising of particular products, advertising media, as well as issues related to dishonest practices or unfair competition in advertising. The increase in advertising expenditure observed in recent years justifies the need to observe the highest advertising standards in Poland and to protect consumers and competitors from unfair or unethical advertising messages. According to an analysis of the decision of the Polish Committee of Advertising Ethics, advertising improprieties related to misleading people, infringing fundamental social values or threatening fair competition are still being reported. The aim of the study is analysis set out of the current legal regulations concerning advertising and an analysis of complaints adopted by the Union of Associations Advertising Council’s Committee of Advertising Ethics in the years 2007-2015.

Year

Volume

330

Pages

162-172

Physical description

Contributors

author
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

References

 • Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J.W. (2012), Marketing usług, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Kall J. (2010), Reklama, PWE, Warszawa.
 • Kaznowski D. (2008), Nowy marketing, Communications Sp. z o.o., Warszawa.
 • Kotler P., Keller K.L. (2012), Marketing, Rebis, Poznań.
 • Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży. Dz.U. z 2014 r., poz. 204.
 • Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1924/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 655/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. określające wspólne kryteria dotyczące uzasadniania oświadczeń stosowanych w związku z produktami kosmetycznymi.
 • Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków lokowania produktów. Dz.U. z 2011 r. Nr 161, poz. 977.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie treści, wielkości, wzoru i sposobu umieszczania na reklamach piwa napisów informujących o szkodliwości spożywania alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim. Dz.U. z 2003 r. Nr 199, poz. 1950.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) Nr 608/2004 Tekst mający znaczenie dla EOG.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych.
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dz.U. z 2016 r., poz. 487.
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Dz.U. z 1984 r., nr 5, poz. 24 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Dz.U. z 2017 r., poz. 1414.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 298 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Dz.U. z 2016 r., poz. 2142 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Dz.U. z 2017 r., poz. 783 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dz.U. z 2017 r., poz. 149 z póżn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Dz.U. z 2017 r., poz. 2070.
 • Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Dz.U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Dz.U. z 2016 r., poz. 1528 z późn. zm.
 • [www 1] http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wydatki-reklamowe-w-polsce-2016-internet-zyskuje-kosztem-prasy-i-telewizji-branza-handlowa (dostęp: 17.03.2017).
 • [www 2] http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wydatki-reklamowe-w-2017-roku-internet-pokona-telewizje (dostęp: 29.03.2017).
 • [www 3] http://www.radareklamy.org (dostęp: 27.03.2017).
 • [www 4] http://www.radareklamy.org/uchwaly.htm (dostęp: 29.03.2017).
 • [www 5] https://www.radareklamy.pl/dokumenty (dostęp: 29.03.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c4ff3108-2c8a-453a-8436-f7889f9ffdb4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.