Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 359 | 222-238

Article title

Bliskość komunikacyjna pomiędzy jednostkami administracji publicznej

Authors

Content

Title variants

EN
The communicational proximity among public administration entities

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł podejmuje problematykę bliskości komunikacyjnej pomiędzy jednostkami administracji publicznej. W ramach bliskości komunikacyjnej wskazano na trzy teoretyczne wymiary: bliskość relacyjną, bliskość cyfrową oraz bliskość tymczasową geograficzną. Celem przeprowadzonych badań było określenie poziomu bliskości komunikacyjnej urzędów miast na prawach powiatu w województwie śląskim z różnymi rodzajami jednostek administracji publicznej. W związku z tym sformułowano 12 pytań badawczych. Na zadane pytania otrzymano odpowiedzi w ramach ankiety wykorzystującej pięciostopniową skalę Likerta, przeprowadzonej metodą CAWI. Otrzymane wyniki badań wskazują, że największy poziom bliskości komunikacyjnej urzędy miast na prawach powiatu w województwie śląskim mają z innymi urzędami miast na prawach powiatu oraz urzędami gmin.
EN
The article takes into consideration a problematics of communicational proximity among public administration entities. As part of communicational proximity three theoretical dimensions have been pointed out: relational proximity, virtual proximity and temporary geographical proximity. The aim of conducted research has been to state the level of communicational proximity of city councils with powiat rights in Silesian voivodeship with other public administration entities. 12 research questions have been formed. Research questions have been answered with questionary based on 5 point Likert scale, conducted with CAWI method. Research results show that city councils with powiat rights have the highest level of communicational proximity with other city councils with powiat rights and commune offices.

Year

Volume

359

Pages

222-238

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

References

 • Basile R., Capello R., Caragliu A. (2011), Interregional Knowledge Spillovers and Economic Growth: The Role of Relational Proximity, Springer, Berlin.
 • Beranek P.M., Martz B. (2005), Making Virtual Teams More Effective: Improving Relational Links, „Team Performance Management: An International Journal”, Vol. 11, Issue 5/6.
 • Boschma R.A. (2005), Proximity and Innovation: A Critical Assessment, „Regional Studies”, Vol. 39, No. 1.
 • Coughlan T. (2014), Enhancing Innovation through Virtual Proximity, „Technology Innovation Management Review”, February.
 • Crescenzi R., Nathan M., Rodríguez-Pose A. (2016), Do Inventors Talk to Strangers? On Proximity and Collaborative Knowledge Creation, „Research Policy”, No. 45(1).
 • Czakon W. (2006), Epistemologiczne aspekty badań nad dynamiką więzi międzyorganizacyjnych [w:] M. Trocki, S. Gregorczyk (red.), Nowoczesne zarządzanie. Koncepcje i instrument, SGH, Warszawa.
 • Czakon W. (2010), Hipoteza bliskości, „Przegląd Organizacji”, nr 9.
 • Fitjar R.D., Rodríguez-Pose A. (2017), Nothing Is in the Air, „Growth and Change a Journal of Urban and Regional Policy”, Vol. 48, Issue 1.
 • Hellmanzik Ch., Schmitz M. (2015), Virtual Proximity and Audiovisual Services Trade, „European Economic Review”, Vol. 77, No. 1.
 • Huang Y., Shen C., Contractor N.S. (2013), Distance Matters: Exploring Proximity and Homophily in Virtual World Networks, „Decision Support Systems”, Vol. 55, Special Issue on Theory and Applications of Social Networks.
 • Klimas P. (2011a), Bliskość organizacyjna – krytyczny przegląd literatury źródłem inspiracji badawczej [w:] J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach, TNOiK, Katowice.
 • Klimas P. (2011b), Wymiary bliskości w sieciach innowacji, „Przegląd Organizacji”, nr 4.
 • Klimas P. (2013), Six-Dimensional Typology of Proximity – A Collaboration Perspective, Conference EURAM 2013: Democratising Management, Istanbul.
 • Klimas P. (2015), Przesłanki i bariery zawiązywania więzi międzyorganizacyjnych, „Problemy Zarządzania”, vol. 13, nr 1(50), t. 1.
 • Krzyżanowski L. (1994), Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 • Molina-Morales F.X., García-Villaverde P.M., Parra-Requena G. (2011), Geographical and Cognitive Proximity Effects on Innovation Performance in SMEs: A Way Through Knowledge Acquisition, „International Entrepreneurship and Management Journal”, No. 10(2).
 • Papaj T. (2017), Doskonalenie komunikacji elektronicznej pomiędzy jednostkami administracji publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Petrzzelli A.M. (2008), Proximity and Knowledge Gatekeepers: The Case of the Polytechnic University of Turin, „Journal of Knowledge Management”, Vol. 12, No. 5.
 • Rallet A., Torre A. (2009), Temporary Geographical Proximity for Business and Work Coordination: When, How and Where? „SPACES online”, Vol. 7, Issue 2009-02.
 • Romijn H., Albu M. (2002), Innovation, Networking and Proximity: Lessons from Small High Technology Firms in the UK, „Policy Review Section”, No. 36(1).
 • Rycher F., Zimmermann J.-B. (2008), Clusters in the Global Knowledge-Based Economy: Knowledge Gatekeepers and Temporary Proximity, „Regional Studies”, No. 42(6).
 • Torre A. (2008), On the Role Played by Temporary Geographical Proximity in Knowledge Transmission, „Regional Studies”, No. 42(6).
 • Tranos E., Nijkamp P. (2012), Digital Infrastructure and Physical Proximity [w:] A. Torre, F. Wallet (red.), Regional Development and Proximity Relations, Edward Elgar, Northampton.
 • Urząd Statystyczny w Katowicach (2014), Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2014, Katowice.
 • Villani E., Rasmussen E., Grimaldi R. (2017), How Intermediary Organizations Facilitate University-Industry Technology Transfer: A Proximity Approach, „Technological Forecasting and Social Change”, Vol. 114.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. 2017, poz. 1257 z późn. zm.
 • [www 1] http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=37&indlit=1&jednpogmg=1&jednpogmp=1&jednpogmt=1 (dostęp: 16.09.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c52d35b6-ff78-4347-94cc-9626581870e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.