Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 244 | 60-69

Article title

Pomiar efektywności projektu realizowanego w partnerstwie publiczno-prywatnym

Content

Title variants

EN
Measurement of public-private partnership project efficiency

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Prawo nakłada na podmioty sektora publicznego obowiązek wywiązywania się z wielu zadań własnych. Do głównych problemów z ich realizacją należy niewystarczający poziom środków budżetowych. W ostatnich dekadach w Europie i na świecie, jak również w Polsce, popularność zdobywa realizacja przedsięwzięć publicznych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednak każdorazowo wybór tej formy realizacji zadań publicznych powinien być poprzedzony zbadaniem efektywności projektu. Celem artykułu jest wskazanie jednego z podstawowych sposobów pomiaru efektywności przedsięwzięć PPP – komparatorów finansowych. W artykule wykorzystano dorobek polskiej i zagranicznej literatury z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego uzupełniony własnymi rozważaniami i doświadczeniem w związku z doradztwem przy realizacji tego typu przedsięwzięć.
EN
The law requires public sector entities obliged to fulfill a number of its own tasks. The major problems with their implementation should be an insufficient level of budgetary resources. In the last decades in Europe and in the world, as well as in Poland, gaining popularity implementation of public projects in the formula of public-private partnership. But in each case the choice of this form of public tasks should be preceded by examining the effectiveness of the project. The aim of this article is to indicate one of the basic ways of measuring the effectiveness of PPP projects – financial comparators. The article uses the achievements of Polish and foreign literature in the field of publicprivate partnership supplemented its own considerations and experience in relation to the advice in the implementation of such projects.

Year

Volume

244

Pages

60-69

Physical description

Contributors

References

  • Bates J.G. (1993), Managing Value for Money in the Public Sector, Chapman & Hall, London.
  • Cieślak R., Korbus B. (red.) (2014), Partnerstwo publiczno-prywatne. Od pomysłu do wyboru partnera prywatnego, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, www.mg.gov.pl (dostęp: 2.04.2015)
  • Frączkiewicz-Wronka A. (2010), Pomiar efektywności organizacji jako obszar konwergencji metod, narzędzi i instrumentów zarządzania między sektorami biznesowym a publicznym, „Organizacja i Zarządzanie”, nr 4.
  • Guidelines for Successful Public-Private Partnerships (Wytyczne dla udanych projektów partnerstwa publiczno-prywatnego) (2003), European Commission, Directorate--General Regional Policy, Brussels.Guidelines for Successful Public-Private Partnerships (Wytyczne dla udanych projektów partnerstwa publiczno-prywatnego) (2003), European Commission, Directorate--General Regional Policy, Brussels.
  • Haber E., Szałaj M. (2009), Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych, PARP, Warszawa.
  • Layard R., Glaister S. (1999), Cost-Benefit Analysis, Cambridge University Press, Cambridge.
  • Łada M. (red.) (2014), Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer business, Warszawa.
  • Postuła M., Perczyński P. (red.) (2010), Budżet zadaniowy w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
  • Stiglitz J.E. (2004), Ekonomia sektora publicznego, WN PWN, Warszawa.
  • Tokarski M. (2011), Fundusze europejskie szansą rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 686, Szczecin.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c6832a18-87cc-4933-971b-7f8e77ba7090
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.