Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 260 | 9-17

Article title

Państwo jako podmiot własności publicznej

Content

Title variants

EN
State as a entity of public property

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zaprezentowano kilka luźnych wątków. Po pierwsze, odwołano się do kwestii interpretacyjnych. Po drugie, przyjęto kryterium czasowe do nakreślenia wagi problemu. Po trzecie, nawiązano do ekonomii sektora publicznego, ekonomii instytucjonalnej oraz szkoły neoaustriackiej. Autorka, wybierając wskazany w tytule wątek spośród szerokiego wachlarza zagadnień, chciała skupić się na płaszczyźnie poznawczej. Trudności nastręczał fakt wielokrotnego odwoływania się już wcześniej innych autorów do tematyki państwa. Ominięcie zakresu dotąd mocno eksponowanego nie było zatem łatwe. Wobec powyższego, artykuł jest krótką syntezą kilku problemów badawczych. Ich głębsze rozpoznanie, rozwinięcie i dalsza analiza, w połączeniu z bogatą kwerendą biblioteczną, może stanowić zaczyn obszernej monografii naukowej.
EN
The article presents several threads. Firstly, reference was made to issues of interpretation. Then adopted the time criterion to outline the importance of the issue. Thirdly, reference is made to public economics, institutional economics and neo-austrian economics. The author choosing indicated in the title of the topic from a wide range of issues, she wanted to focus on a theoretical plane. Difficulties caused a great multiple appeals earlier by other authors to the subject of the state. Therefore, the scope has hit almost exposed was not easy. Therefore, the article is a short synthesis of several research problems. Their deeper diagnosis, develop and further analysis, combined with a rich query library, can be a leaven extensive scientific.

Year

Volume

260

Pages

9-17

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania

References

 • Bałtowski M., Kozarzewski P. (2014), Zmiana własnościowa polskiej gospodarki 1989--2013, PWE, Warszawa.
 • Bauman Z. (2002), Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Buchanan J.M. (1997), Finanse publiczne w warunkach demokracji: systemy fiskalne a decyzje indywidualne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Główczyk J. (2000), Uniwersalny słownik ekonomiczny, Fundacja Innowacja, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa.
 • Hayek F. von (1982), Droga do niewoli, Londyn.
 • Jakubowski R.M. (2006), Efektywność gospodarcza w ujęciu ekonomicznej teorii praw własności – wybrane zagadnienia [w:] B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Ład instytucjonalny w gospodarce, t. 2, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 • Kalwat W. (b.r.), Własność publiczna i prywatna w dawnej Polsce, http://www.prywatyzacja.edu.pl/o-prywatyzacji/index.html (dostęp: 01.09.2015).
 • Krukowski J. (2004), Wstęp do nauki o państwie i prawie, Wyd. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin.
 • North D.C. (2009), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Okoń-Horodyńska E. (1999), Wyzwania procesu globalizacji wobec człowieka, Wydawnictwo Naukowe AE, Katowice.
 • Stankiewicz W. (2012), Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu, Administracji i Technik Komputerowych, Warszawa.
 • Szarzec K. (2013), Państwo w gospodarce. Studium teoretyczne – od Adama Smitha do współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [www1] http://snep.edu.pl/pwp_blp/materialy/strategia%20zrownowazonego%20rozwoju%20polski%20do%20roku%202025.pdf (dostęp: 01.09.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c68a5887-bf57-4000-a09b-f9a898e8e16f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.