Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 333 | 261-272

Article title

Rachunek kosztów działań jako narzędzie w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Content

Title variants

EN
Activity cost accounting as a tool for managing an enterprise

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rachunek kosztów działań jest to system, którego wdrożenie i funkcjonowanie wymaga ponoszenia wysokich nakładów finansowych. Aby odpowiedzieć na pytanie, jak ograniczyć koszty i równocześnie nie zmniejszyć potencjału firmy, a co za tym idzie przychodów i zysków, kluczowe są dokładna informacja o rzeczywistym koszcie prowadzonych działań i wyodrębnienie procesów, które zużywają zbyt wiele zasobów, oraz tych, które najkorzystniej wpływają na wyniki firmy. Podejmując decyzję o wprowadzeniu rachunku kosztów działań do przedsiębiorstwa, wymagane jest zastosowanie dwóch głównych zasad: zasady wysokich kosztów pośrednich (gdzie założeniem jest to, aby rachunek kosztów działań wdrażać w tych przedsiębiorstwach, w których udział kosztów pośrednich jest wysoki) oraz zasady dużej różnorodności (wskazującej na wdrażanie koncepcji w przedsiębiorstwach, w których występuje duża różnorodność asortymentowa produkcji).
EN
The activity cost account is a rather complex system whose implementation and operation requires high financial expenditure. To answer the question of how to limit costs and at the same time not to reduce the company's potential and thus revenue and profit, it is crucial to know exactly what the actual cost of operations is and to isolate processes that consume too much resources and which are most beneficial to the company's performance. Two main principles are required when deciding on cost accounting for an enterprise: the principle of high indirect costs (the assumption is that the cost accounting of operations is to be implemented in those companies where the share of indirect costs is high) and the principle of high diversity (Indicating the implementation of concepts in companies where there is a great variety of assortment of production).

Year

Volume

333

Pages

261-272

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości

References

 • Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E. (2007), Podstawy rachunkowości zarządczej, PWE, Warszawa.
 • Dziadek K. (2010), Wybrane problemy wdrażania rachunku kosztów ABC w przedsiębiorstwach, „Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania”, nr 14, cz. 2.
 • Masztalerz M. (2011a), Rachunek kosztów działań, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, http://www.pracownicy.ue.poznan.pl/masztalerz/zrz.wyk.01.pdf (data dostępu: 17.04.2017).
 • Masztalerz M. (2011b), Rachunek kosztów działań w analizie rentowności klientów w firmie logistycznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, http://www.pracownicy.ue.poznan.pl/masztalerz/rz.cwi.04.abc.master.pdf (data dostępu: 17.04.2017).
 • Nowak E. (2011), Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa.
 • Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M. (2004), Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Piosik A. (2006), Zasady Rachunkowości Zarządczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Skarżynska A. (2012), Rachunek kosztów działań – nowe spojrzenie, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, nr 3,
 • Sobańska I. (2006), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza: najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • [www1] http://www.controlling.info.pl/public_html/excel/pkal.pdf (data dostępu: 17.04. 2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c7131b4c-0250-4a8f-85a9-9df72712a3c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.