Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 384 | 51-69

Article title

Institutional infrastructure and sustainable development: analysis of eastern Poland districts

Content

Title variants

PL
Infrastruktura instytucjonalna a zrównoważony rozwój – analiza na podstawie powiatów Polski wschodniej

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of this paper is to determine the strength and nature of relationships between synthetic indicators of sustainable development level and institutional infrastructure development in eastern Poland districts, taking into consideration the spatial interactions between the aspects studied (data from 2016). The study covered 101 districts in Lublin, Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie and Warmian-Masurian voivodships. The TOPSIS method was used to assess the development of institutional infrastructure and the sustainable development level. An analysis of Spearman’s rank correlations was carried out for the constructed synthetic measures. Moreover, an analysis of spatial autocorrelation based on Moran I statistics was carried out.
PL
Celem artykułu jest określenie siły i charakteru zależności (przestrzennych) między poziomem rozwoju zrównoważonego a nasyceniem powiatów w infrastrukturę instytucjonalną dla danych z 2016 r. Badaniem objęto 101 powiatów w województwach lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Do oceny poziomu rozwoju infrastruktury instytucjonalnej i rozwoju zrównoważonego wykorzystano metodę TOPSIS. Dla skonstruowanych syntetycznych mierników dokonano analizy korelacji rang Spearmana. Ponadto przeprowadzono analizę autokorelacji przestrzennej na podstawie statystyki Morana I. Obliczona wartość współczynnika korelacji wynosiła 0,41, co świadczy o umiarkowanej sile związku między analizowanymi zjawiskami. Podczas analizy wartości lokalnych statystyk autokorelacji przestrzennej uwidaczniają się rozległe przestrzennie skupiska powiatów o podobnym poziomie rozwoju zrównoważonego.

Year

Volume

384

Pages

51-69

Physical description

Contributors

 • Poznań University of Life Sciences. Faculty of Economic and Social Sciences. Department of Economics

References

 • Anselin L. (2003), Spatial Econometrics [in:] B.H. Baltagi (Ed.), A Companion to Theoretical Econometrics, Blackwell Publishing, Oxford.
 • Bąkowski A., Mażewska M., Eds. (2015), Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2014, PARP, Poznań-Warszawa.
 • Borys T., Ed. (2005), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok-Warszawa.
 • Borys T. (2013), Nowe kierunki ekonomii środowiska i zasobów naturalnych w aspekcie nowej pespektywy finansowej Unii Europejskiej, „Ekonomia i Środowisko”, nr 1(44), pp. 8-28.
 • Brzeziński M., Ed. (2001), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa.
 • Buhr W. (2003), What Is Infrastructure? Volkswirtschaftliche Diskussionsbeiträge, No. 107-03, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht, Universität Siegen, Siegen.
 • Dasgupta P. (2007), Measuring Sustainable Development: Theory and Application, “Asian Development Review”, Vol. 24(1), pp. 1-10.
 • Domański R. (2007), Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, WN PWN, Warszawa.
 • GUS (2011), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, Katowice.
 • GUS (2016), Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce, Urząd Statystyczny w Białymstoku, Białystok.
 • Hwang C.L., Yoon K. (1981), Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, Springer Verlag, Berlin – Heidelberg – New York.
 • Kołodziejczak A., Kossowski T. (2016), Wykorzystanie metody autokorelacji przestrzennej do analizy ubóstwa na obszarach wiejskich, „Wiadomości Statystyczne”, R. LIX, nr 10(665), pp. 22-32.
 • Kopczewska K. (2007), Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R-Cran, CeDeWu, Warszawa.
 • Kozłowski S. (1993), Ekorozwój w gminie, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok-Kraków.
 • LeSage J.P., Pace R.K. (2009), Introduction to Spatial Econometrics, Taylor & Francis Group, Boca Raton.
 • Longhi C. (1999), Networks, Collective Learning and Technology Development in Innovative High Technology Regions: The Case of Sophia-Antipolis, “Regional Studies”, Vol. 33(4), pp. 333-342.
 • Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 • Panek T., Zwierzchowski J. (2013), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej: Teoria i zastosowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Pietrzyk I. (2000), Konkurencyjność regionów w ujęciu Komisji Europejskiej [in:] M. Klamut, L. Cybulski (Eds.), Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjność regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław, pp. 384-401.
 • Przygodzki Z. (2007), Konkurencyjność regionów [in:] J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa, pp. 103-149.
 • Ratajczak M. (1999), Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Reichel M. (2006), Potencjał innowacyjny Polski południowo-wschodniej w strukturach subregionalnych, PWSZ, Nowy Sącz.
 • Suchecki B., Ed. (2010), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, C.H. Beck, Warszawa.
 • Szewczyk P., Midor K. (2007), Zrównoważony rozwój w gminach województwa śląskiego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Szpor A., Śniegocki A. (2012), Ekoinnowacje w Polsce. Stan obecny, bariery rozwoju, możliwości wsparcia, IBS, Warszawa.
 • Turner P.K., Pearce D.W. (1992), Sustainable Development: Ethics and Economics, CSERGE Working Paper PA 92-09, London.
 • United Nations (1987), Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf (accessed: 13.08.2018).
 • [www 1] https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (accessed: 19.09.2018).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c72076b0-2c54-4058-ac5a-e47ce67cfdcc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.