Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 377 | 66-75

Article title

Intuicja menedżera jako specyficzny aspekt zarządzania wiedzą

Content

Title variants

EN
A manager’s intuition as a specific aspect of knowledge management

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niniejszym artykule przedstawiono definicję intuicji jako zjawiska psychologicznego. Wskazano w nim przyczyny, które powodują bagatelizowanie roli intuicji. Następnie przedstawiono zarys japońskiego podejścia do zarządzania wiedzą oraz pojęcia wiedzy jawnej i ukrytej, przy czym zaprezentowano wiedzę ukrytą jako wiedzę intuicyjną, trudną do logicznego wyjaśnienia. Omówiono również cztery etapy koncepcji rozwoju intelektualnego Jeana Piageta, a następnie uzupełniono je etapem postformalnym, nieograniczonym do logicznego myślenia. Ukazano relację pomiędzy mądrością jako najwyższym poziomem piramidy wiedzy a intuicją. Zaprezentowano intuicję jako pożądane zjawisko w podejmowaniu decyzji w zarządzaniu, wskazując zalety intuicyjnych decyzji w przypadku niewystarczającej ilości informacji. Porównano decyzje intuicyjne i decyzje oparte na racjonalnej analizie z uwzględnieniem komplementarności obu podejść. Wskazano ograniczenia i niebezpieczeństwa polegania wyłącznie na intuicji w trakcie podejmowania decyzji w zarządzaniu. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na rolę intuicji w zarządzaniu, traktowanej jako specyficzny sposób myślenia mający swoje zalety i wady.
EN
In this article a definition of intuition as a psychological phenomenon is presented. It indicates reasons for the role of intuition being underestimated. Further, it provides an outline of the Japanese approach to knowledge management as well as the concepts of explicit and hidden knowledge, where the hidden knowledge is presented as intuitive knowledge difficult to explain in a logical manner. It also presents the four stages of Jean Piaget’s concept of intellectual development, which are then supplemented with a post-formal stage not limited to logical thinking. It shows a relationship between intuition and wisdom as the highest level of the knowledge pyramid. Intuition is presented as a phenomenon that is desirable in a managerial decision-making process, with an indication of advantages of intuitive decisions in the case of insufficient information. Intuitive decisions and decisions based on a rational analysis are compared taking into account the complementarity of both approaches. The dangers and limitations of relying solely on intuition when making managerial decisions are also shown. The objective of the article is to draw attention to the role of intuition, treated as a specific way of thinking that has its advantages and disadvantages, in management.

Year

Volume

377

Pages

66-75

Physical description

Contributors

 • Akademia WSB. Wydział Nauk Stosowanych. Katedra Zarządzania

References

 • Bolesta-Kukułka K. (2003), Decyzje menedżerskie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Dorfman J., Shames V.A., Kihlstrom J.F. (2004), Intuicja, inkubacja i wgląd: udział ukrytego poznania w rozwiązywaniu problemów [w:] G. Underwood (red.), Utajone poznanie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Jemielniak D. (2008), Pojęcia podstawowe [w:] A.K. Koźmiński, D. Jemielniak (red.), Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Laszczak M. (2010), Intuicja w podejmowaniu decyzji strategicznych, Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała.
 • Laszczak M. (2011), Intuicja w zarządzaniu, „Zarządzanie. Teoria i Praktyka”, nr 1(3), s. 77-96.
 • Myers D.G. (2004), Intuicja, jej siła i słabość, MODERATOR, Wrocław.
 • Malewska K. (2014), Intuicyjny menedżer a wymogi funkcjonowania współczesnych organizacji, „Przegląd Organizacji”, nr 3, s. 18-23.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. (2002), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa.
 • Morawski M. (2006), Istota pojęcia wiedza [w:] G. Kobyłko, M. Morawski (red.), Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, Difin, Warszawa.
 • Nonaka I., Takeuchi H. (2000), Kreowanie wiedzy w organizacji: jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Poltext, Warszawa.
 • Penc J. (1998), Decyzje w zarządzaniu, Wydawnictwo PSB, Kraków.
 • Piotrowska A. (2012), Wiedza jawna i niejawna jako zasób decyzyjny w zarządzaniu personelem [w:] A. Grzegorczyk (red.), Procesy decyzyjne w warunkach niepewności, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
 • Połowczyk J. (2011), Przywództwo strategiczne w świetle osiągnięć psychologii, „Przegląd Organizacji”, nr 1, s. 3-7.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., Kraków.
 • Reber A.S., Reber E.S. (2005), Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Schultz S.E., Schultz D.P. (2002), Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Serafin K. (2006), Intuicja jako czynnik współtworzący sukces menedżera, „Studia Ekonomiczne”, nr 37, s. 98-113.
 • Trempała J. (2008), Rozwój poznawczy [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c7310da8-fe04-4b41-a824-fcc1f14648a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.