PL EN


2011 | 1(75) | 18-25
Article title

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową w metropolitalnych i nadmorskich gminach województwa zachodniopomorskiego

Authors
Content
Title variants
EN
Expenses to housing – economy in metropolitan and seaside communes in zachodniopomorskie – region
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is about housing –economy, especially about housing – economy expenses. Subject of examination are communes of three administrative districts: metropolitan administrative district (Police – administrative district), partly – administrative – district (Gryfino – administrative district) and seaside administrative district (Kamień Pomorski – administrative district). In examinations were employed statistic methodics. The article answers for question, how commune – localization has an effect to housing – economy
PL
Artykuł poświęcony jest problematyce gospodarki mieszkaniowej ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na tę gospodarkę. Podmiotem badań są gminy z trzech powiatów województwa zachodniopomorskiego: powiatu w pełni metropolitalnego (polickiego), powiatu w części metropolitalnego (gryfińskiego) oraz powiatu nadmorskiego (kamieńskiego). W gminach wszystkich powiatów, podzielonych na grupy gmin wiejsko - miejskich i gmin wiejskich określono metodą statystyczną wspólne tendencje, jeśli chodzi wydatki na gospodarkę mieszkaniową. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jak położenie gminy t wpływa na jej gospodarkę mieszkaniową.
Year
Issue
Pages
18-25
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
 • Katedra Prawa i Gospodarki Nieruchomościami, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Żołnierska 47, 70-210 Szczecin, Poland, macnowak@zut.edu.pl
References
 • Dębniewska M., Tkaczuk M., Zarządzanie finansami nieruchomości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, Olsztyn 2002.
 • Filipiak B., Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 • Gorzelak G., Smętkowski M., Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 • Hałaburda D., Budżet jako instrument polityki finansowej gminy [w:] D. Hałaburda (red.) Finansowanie gminnego samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2008.
 • Heciak S., Efektywność gospodarowania jednostek samorządu terytorialnego i jej warunki [w:] L. Patrzałek (red.) Wybrane problemy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2008.
 • Jałowiecki B., Czy metropolia jest miastem? Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 • Jędrzejowski L., Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Gdańsk 2007.
 • Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Kotlińska J., Finansowe aspekty gospodarki nieruchomościami komunalnymi w Polsce (na przykładzie dużych miast), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 • Kotlińska J., Finansowe zagadnienia związane z gospodarką nieruchomościami komunalnymi [w:] M. Nowak, T. Skotarczak, Rynek nieruchomości gminnych w czasie kryzysu i po kryzysie, Ce-DeWu, Warszawa 2010.
 • Ładysz l., Konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce na przykładzie Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Majchrzak M., Gospodarka i polityka mieszkaniowa w gminach [w:] A. Zalewski (red.) Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.
 • Mika M., Przemiany pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej [w:] W. Kurek (red.) Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Nalepka A. (red.), Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
 • Nalepka A., Instytucjonalizacja gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości "Świat Nieruchomości" nr 63/2008, Krakowski Instytut Nieruchomości.
 • Owsiak S. (red.) Budżet władz lokalnych. Narzędzie zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 • Owsiak S., Finanse Publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Parysek J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001.
 • Rapacz A. (red.) Gospodarka turystyczna w regionie Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, Ad Rem, Jelenia Góra 2009.
 • Sierak J., Potrzeby i wydatki inwestycyjne w samorządzie terytorialnym a możliwości i źródła ich finansowania [w:] H. Sochacka - Krysiak (red.) Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 • Sikorska Wolak I., Kształtowanie funkcji turystycznych obszarów wiejskich - potrzeby i możliwości [w:] I. Sikorska-Wolak, Turystyczne funkcje obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.
 • Śliwińska A., Zarządzanie nieruchomościami. Podstawy wiedzy i praktyki gospodarowania nieruchomościami, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 • Topczewska T., Siemiński W., Gospodarka gruntami w gminie, Difin, Warszawa 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-c7583939-ae49-4e26-9d7b-075f6a255ff2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.