Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 354 | 105-131

Article title

Wpływ potencjału gospodarczego Unii Europejskiej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw transportowych w latach 2008-2014 na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

Content

Title variants

EN
The impact of the European Union's economic potential on the development of small and medium transport companies in the years 2008-2014 on the example of West Pomeranian Voivodeship

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Relacje pomiędzy koniunkturą gospodarczą a aktywnością branży trans-portowej są bardzo często przytaczane zarówno w literaturze, jak i w kręgach prakty-ków. Celem niniejszej pracy było określenie, w jakim stopniu sytuacja gospodarcza w Unii Europejskiej w latach 2008-2014 wpłynęła na sytuację finansową polskich prze-woźników mających swoją siedzibę w województwie zachodniopomorskim, a jednocze-śnie na ich rozwój mający swoje odzwierciedlenie w obszarze majątkowo-finansowym. W ramach badania dokonano analizę wskaźnikową majątku oraz finansów badanych jednostek, a także oszacowano syntetyczny wskaźnik rozwoju. Badane przedsiębiorstwa pomimo występowania kryzysu finansowego w Unii Europejskiej umiały wykorzystać szansę, jaka została im dana dzięki otwarciu rynków przewozów kabotażowych. Pomi-mo spadku wielkości PKB w 2009 r. w krajach Europy Zachodniej sytuacja finansowa badanych podmiotów uległa poprawie, a ogólny wolumen ładunków przewożonych przez polskie przedsiębiorstwa się zwiększył. Uzyskane wyniki wskazują, że w krótkim okresie przedsiębiorstwa mogą uzyskiwać przewagę dzięki wyższej konkurencyjności, natomiast w długim okresie ich sytuację warunkują czynniki makroekonomiczne.
EN
The relationship between the economic boom and the activity of the transport industry is often quoted both in the literature and in the circles of practitioners. The purpose of this paper was to determine to what extent the economic situation in the European Union in the years 2008-2014 influenced the financial situation of Polish car-riers based in the West Pomeranian voivodship (Zachodniopomorskie) and at the same time their development reflected in the property and financial area. The study hypothe-sized that the development of small and medium-sized enterprises in the road transport sector is determined by economic potential, which is related to industrial output, invest-ment dynamics and gross domestic product. The study included an analysis of the assets and finances of the audited entities, as well as a synthetic indicator of development. The companies surveyed in spite of the financial crisis in the European Union were able to take advantage of the opportunity given to them by opening up the markets for cabotage transport. Despite a decrease in GDP in 2009 in Western Europe, the financial situation of the surveyed entities improved and the overall volume of cargoes transported by Polish companies increased. This was due in large part to the price competition that the carriers could achieve with lower labor costs. In subsequent periods, the situation of the examined entities was related to the economic situation in the European Union countries. The results indicate that in the short term, companies can gain advantage through higher competitiveness, while in the long term their situation is determined by macroeconomic factors.

Year

Volume

354

Pages

105-131

Physical description

Contributors

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomii, Zakład Ekonomii i Rachunkowości

References

 • Balke I. (2010), Badania koniunktury w transporcie samochodowym jako metoda pozyskiwania informacji o kondycji firm przewozowych w Polsce, "Transport Samochodowy", nr 3, s. 31-45.
 • Bernacki D. (2010), Wzrost gospodarczy a popyt na przewozy towarowe w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 603, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 59, s. 17-36.
 • Gabrusewicz W. (2014), Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 • Garcia C., Levy S., Limão S., Kupfer F. (2008), Correlation between Transport Intensity and GDP in European Regions: A New Approach, 8th Swiss Transport Research Conference.
 • Kawa A. (2008), Branża kurierska - barometr i motor rozwoju gospodarki, "Spedycja. Transport. Logistyka", nr 2, s. 52-55.
 • Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A. (2004), Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 • McKinnon A. (2007), CO2 Emissions from Freight Transport in the UK, Report pre-pared for the Climate Change Working Group of the Commission for Integrated Transport [w:] Transport and Climate Change, Heriot-Watt University, Edinburgh, London.
 • Meersman H., Van de Voorde E. (2003), Decoupling of Freight Transport and Economic Activity: Realism or Utopia? 16th International Symposium on Theory and Practice in Transport Economics: 50 Years of Transport Research, Budapest.
 • Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów świato-wych, PWN, Warszawa.
 • Sierpińska M., Jachna T. (2007), Metody podejmowania decyzji finansowych, PWN, Warszawa.
 • Siudek T. (2004), Analiza finansowa podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.
 • Tundys B., Matuszczak A. (2014), Analiza zależności pomiędzy poziomem PKB a trans-portem i jego kosztami zewnętrznymi w wybranych krajach Unii Europejskiej, "Lo-gistyka", nr 2, s. 361-372.
 • Zielaskiewicz H. (2011), Analiza popytu na usługi transportowe w kontekście niektórych uwarunkowań zewnętrznych - cz. 1, "Logistyka", nr 6, s. 35-36.
 • Zioło Z. (2013), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w warunkach kryzysu gospo-darczego, "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 9, s. 10-33.
 • [www 1] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Enlargement_countries_-_transport_statistics (dostęp: 15.02.2016).
 • [www 2] http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-handlu-zagranicznego-2015,9,9.html (dostęp: 15.02.2016).
 • [www 3] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/National_accounts_and_GDP/pl (dostęp: 15.02.2016).
 • [www 4] https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat/25/565/1599 (dostęp: 15.12.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c7bc9b87-3300-47be-8234-3bfc65e469cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.