Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 4(207) | 209-221

Article title

Zamieszkiwanie w warunkach migracji (recenzja: Magdalena Łukasiuk i Marcin Jewdokimow. Niedom. Socjologiczna monografia mieszkań migracyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak 2012, 236 s.)

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem eseju jest przedstawienie i omówienie pracy Magdaleny Łukasiuk i Michała Jewdo- kimowa Niedom. Socjologiczna monografia mieszkań migracyjnych. Dostrzegając interdyscy- plinarność książki, analizuję ją przede wszystkim jako wkład w polskie studia nad migracjami. Przedstawiam cele i strukturę pracy, inspiracje teoretyczne oraz najważniejsze wyniki badań autorów. Rekonstruuję stworzoną przez badaczy kategorię niedomu i pokazuję, jak została ona wykorzystana w analizie mieszkań migracyjnych. Podkreślam jej rolę w adekwatnym opisie współczesnego doświadczenia migracyjnego (tzw. nowej, płynnej migracji). Pokazuję zna- czenie przypisywane miejscu zamieszkiwania przez migrantów oraz związane z nim praktyki przestrzenne. Omawiam zastosowaną w pracy metodologię – płynące z niej korzyści i zagro- żenia. Sytuuję książkę na tle dotychczasowego dorobku studiów migracyjnych oraz pokazuję jej wkład we współczesne dyskusje na temat związków człowieka z przestrzenią w warunkach mobilności.

Keywords

Year

Issue

Pages

209-221

Physical description

Contributors

References

 • Ahmed, Sara, Claudie Castaneda, Anna-Marie Fortier i Mark Scheller (red.). 2003. Uprootings/ Regroundings. Questions of Home and Migration. Oxford–New York: Berg Publishers. Appadurai, Arjun. 2005. Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji. Tłum. Z. Pucek. Kraków: Univeristas.
 • Augé, Marc. 2010. Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności. Tłum. R. Chymkowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Brettell, Caroline. 2003. Anthropology and Migration: Essays on Transnationalism, Ethnicity and Identity. Walnut Creek: AltaMira Press.
 • Buczyńska-Garewicz, Hanna. 2006. Miejsca, stany, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni. Kraków: Universitas.
 • Budakowska, Elżbieta. 2007. Współczesny migrant: nomada czy lokalny współkreator? W: J.E. Zamojski (red.). Migracje i społeczeństwa współczesne. Migracje i społeczeństwo. Warszawa: IH PAN.
 • Castles, Steven i Mark J. Miller. 2012. Migracje we współczesnym świecie. Warszawa: WN PWN.
 • Certeau de, Michel. 2008. Wynaleźć codzienność. Sztuki działania. Tłum. K. Thiel-Jańczuk. Kraków: Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Curran, Sara i Abigail Saguy. 2001. Migration and Cultural Change. A Role for Gender and Social Networks?. „Journal of International Women’s Studies” 2(3): 54–77 (http://www.bridgew.edu/SoAS/jiws/June01/Curran. pdf).
 • Edensor, Tim. 2004. Automobility and National Identity: Representation, Geography and Driving Practice. „Theory, Culture and Society” 21(4–5): 101–120.
 • Foucault, Michel. 1986. O innych przestrzeniach. „Diacritics” vol. 14, Spring; 22–28.
 • Glenn, Diana, Eric Bouvet i Sonia Floriani (red.). 2011. Imagining Home.Migrants and the Search for a New Belonging. Kent Town: Wakefield Press.
 • Górny, Agata i Izabela Koryś. 2009. O pożytku podejścia jakościowego w badaniu migracji międzynarodowych. „Studia Migracyjne–Przegląd Polonijny”. Zeszyt 1. Grabowska-Lusińska, Iza i Marek Okólski. 2009. Emigracja ostatnia? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Grzymała-Moszczyńska, Halina. 2010. Wstęp. W: A. Kwiatkowska, J. Roszak i H. Grzymała-Moszczyńska (red.). Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004. Kraków: Nomos.
 • Gupta, Akhil i James Ferguson. 2004. Poza kulturę. Przestrzeń, tożsamość i polityka różnicy. Tłum. J. Giebułtowski. W: M. Kempny i E. Nowicka (red.). Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje. Warszawa: WN PWN.
 • Kaltenberg-Kwiatkowska, Ewa. 2007. Biografie mieszkaniowe. Domy dziecińśtwa babek wnukom opowiedziane. W: G. Woroniecka. Co znaczy mieszkać. Szkice antropologiczne. Warszawa: Trio.
 • Kaufmann, Jean-Claude. 2004. Ego. Socjologia jednostki. Inna wizja człowieka i konstrukcji podmiotu. Tłum. K. Wakar. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Łukasiuk, Magdalena. 2007. Obcy w mieście. Migracja do współczesnej Warszawy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Melchior, Małgorzata. 1990. Społeczna tożsamość jednostki (w świetle wywiadów z Polakami pochodzenia żydowskiego urodzonymi w latach 1944–1955). Warszawa: Uniwersytet Warszawski Wydział Stosowanych Nauk Społecznych.
 • Merleau-Ponty, Maurice. 2001. Fenomenologia percepcji. Tłum. J. Migasiński. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 • Mikołajewska, Barbara. 1999. Zjawisko wspólnoty (wybór tekstów). New Haven, CT: The Lintons’ Video Press.
 • Romaniszyn, Krystyna. 2008. Belonging and Not-Belonging: Migration as a Challenge to Guest and Host Identity. W: K. Romaniszyn (red.). Culture and Migration. Kraków: Nomos. Schatzki, Theodore R., Karin Knorr Cetina i Eike von Savigny (red.). 2001. The Practice Theory Turn in Contemporary Theory. London, New York: Routledge.
 • Tuan, Yi-Fu. 1987. Przestrzeń i miejsce. Tłum. A. Morawińska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c891d86a-cd38-446b-b3b7-839d8b30824f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.