Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 341 | 284-299

Article title

Analiza fundamentalna Indykpolu S.A. jako przykład wyceny aktywów biologicznych według kosztu historycznego

Authors

Content

Title variants

EN
Fundamental analysis of Indykpol S.A. as an example of valuation of biological assets at historical cost

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Analiza fundamentalna spółek rolnych, które cechuje odmienność i złożoność zdarzeń gospodarczych, jest trudna do przeprowadzenia przez inwestorów. Głównym składnikiem majątku jednostek rolnych są aktywa biologiczne, które powinny być odpowiednio sklasyfikowane, ponieważ wpływają na wybór metody wyceny i na ocenę spółki. Celem artykułu jest przedstawienie analizy fundamentalnej Indykpolu S.A. jako przykładu wyceny aktywów biologicznych wg kosztu historycznego.
EN
Fundamental analysis of agricultural companies, which is characterized by diversity and complexity of economic events is difficult to conduct by investors. The main assets of agricultural companies are biological assets, which should be properly classified, because they affect the choice of the measurement method and assessment of company performance. The aim of the article is to present a fundamental analysis of Indykpol S.A. as an example of the valuation of biological assets at historical cost.

Year

Volume

341

Pages

284-299

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej

References

 • Argilés J., Aliberch A., Blandón J. (2012), A Comparative Study of Difficulties in Accounting Preparation and Judgement in Agriculture Using Fair Value and Historical Cost for Biological Assets Valuation, „Revista de Contabilidad”, Vol. 15, No. 1.
 • Bohušová H., Svoboda P. (2011), What Does the Implementation of IFRS for Smes Bring for Agricultural Enterprises? „Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis”, Vol. LIX, No. 7.
 • Czerwińska-Kayzer D., Bieniasz A. (2011), Klasyfikacja aktywów pochodzenia rolniczego według MSR 41 Rolnictwo, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, No. 4(22).
 • Czerwińska-Kayzer D., Bieniasz A., Gołaś Z. (2011), Klasyfikacja i prezentacja aktywów rolniczych w sprawozdaniu finansowym według polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 64(120).
 • Gwizdała J. (2006), Rola analizy fundamentalnej jako narzędzia decyzyjnego w inwestycjach kapitałowych, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Współczesne Problemy Analizy Ekonomicznej”, nr 1.
 • Jajuga K. (2015), Osiemdziesiąt lat analizy fundamentalnej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 862, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 75.
 • Kiziukiewicz T. (2009), Prezentacja i ujawnianie informacji w sprawozdaniach finansowych jednostek rolniczych [w:] T. Kiziukiewicz (red.), MSR 41.Rolnictwo, Difin, Warszawa.
 • Lev B., Thiagarajan S.R. (1993), Fundamental Information Analysis, „Journal of Accounting Research”, Vol. 31, No. 2.
 • Łukasik G. (2007), Rola analizy fundamentalnej w ocenie pozycji przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym [w:] G. Łukasik (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Nadolna B. (2006), Wycena i prezentacja w sprawozdaniach finansowych aktywów biologicznych według MSR 41 „Rolnictwo” [w:] Z. Messner (red.), Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Tom 2. Analiza standardów rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Nadolna B., Rydzewska-Włodarczyk M. (2009), Księgowe ujęcie aktywów biologicznych, „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Oeconomica”, nr 275(57).
 • Pasula K. (2015a), Prezentacja i zasady ujawnienia informacji o aktywach biologicznych w sprawozdaniu finansowym według MSSF dla małych i średnich przedsiębiorstw [w:] M. Olkiewicz, M. Drewniak (red.), Polskie uczelnie podążające w kierunku światowej potęgi naukowej, Wydawnictwo Mateusz Weiland Network Solutions, Słupsk.
 • Pasula K. (2015b), Klasyfikacja i wycena aktywów związanych z działalnością rolniczą według MSSF dla małych i średnich przedsiębiorstw [w:] H. Buk, M. Łada (red.), „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” nr 245.
 • Richardson S., Tuna I., Wysocki P. (2010), Accounting Anomalies and Fundamental Analysis: A Review of Recent Research Advances, „Journal of Accounting and Economics”, No. 50.
 • Ritchie J.C. (1997), Analiza fundamentalna, WIG-Press, Warszawa.
 • Wasylkowska M. (2013), Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa przy zastosowaniu metod analizy fundamentalnej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 760, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 59.
 • Wszelaki A. (2011), Dylematy ujmowania aktywów biologicznych na gruncie prawa bilansowego i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości [w:] A.M. Kostur (red.), Problemy harmonizacji rachunkowości, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 73.
 • International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs) (2015), IFRS Foundation, London.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2016), A. Helin i in. (red.), SKwP, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa.
 • [www 1] http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/kwartalnerachunkinarodowe/szybki-szacunek-produktu-krajowego-brutto-za-iv-kwartal-2016-r-,1,16.html (dostęp: 26.02.2017).
 • [www 2] https://www.indykpol.pl/ (dostęp: 7.03.2017).
 • [www 3] https://www.indykpol.pl/O_firmie/Kategoria/15_kim_jestesmy.html (dostęp: 7.03.2017).
 • [www 4] https://www.indykpol.pl/Relacje_inwestorskie/Spolka.html (dostęp: 24.07.2016).
 • [www 5] http://rolmexsa.pl/o-firmie/ (dostęp: 25.07.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c920f487-55fd-4cc4-9fb2-7793ec32ec80
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.