Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 4(46) | 5-29

Article title

Wsparcie unijne a kierunki polityki rozwoju w Polsce Wschodniej

Content

Title variants

EN
European funds support and development policy in Eastern Poland

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł stanowi próbę uchwycenia różnic dynamiki i kierunków rozwoju powiatów Polski Wschodniej w stosunku do pozostałej części kraju. Przeanalizowano strukturę i wartość inwestycji realizowanych przy wsparciu funduszy UE w latach 2004–2006, co pozwoliło dostrzec występowanie określonych prawidłowości. Terytorialne rozproszenie inwestycji, brak koncentracji finansowej, czyli niska wartość i mniejsza skala realizowanych projektów, a także mniejsza łączna wartość wszystkich inwestycji współfinansowanych z funduszy unijnych mogą stanowić zagrożenie dla realizacji polityki zwiększenia spójności w regionie. Przeważają projekty utrwalające istniejącą już strukturę i kierunki rozwoju, więc nie dochodzi do zmiany jakościowej lokalnej i regionalnej polityki rozwoju Polski Wschodniej.
EN
The main purpose of this article is the analysis of differences in dynamics and directions of development policy between Eastern Poland and the rest of the country. The authors analyze the structure and value of investments supported by EU structural funds in the years 2004–2006. The results obtained allow to identify some regularities characteristic for this region, namely high territorial and capital dispersion of the investments and a lower general financial value of all EU-supported projects. The tendencies may have a negative impact on the expected results of the cohesion policy. There is no significant qualitative change in development policy in Easter Poland. Most of the investment projects entrench the existing socio-economic structures.

Contributors

author
 • Katedra Geografii Ekonomicznej, Uniwersytet Gdański
author
 • Katedra Geografii Ekonomicznej, Uniwersytet Gdański

References

 • Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport końcowy, 2007, [b.m.]: Konsorcjum projektowe Agrotec, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
 • Bank Danych Regionalnych GUS.
 • Bański J., 2005, Przestrzenny wymiar współczesnych procesów na wsi, Studia Obszarów Wiejskich, t. 9.
 • Basile R., de Nardis S., Girardi A., 2001, "Regional inequalities and cohesion policies in the European Union", ISAE Working Papers, nr 23.
 • Czapiński J., Panek T. (red.), 2005, Diagnoza społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa: Vizja Press&IT.
 • Grosse T.G., 2007, "Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych", Studia Regionalne i Lokalne, nr 1(27), s. 27-49.
 • Masik G., 2010, Wpływ polityki lokalnej na warunki i jakość życia. Przykład strefy suburbanizacji Trójmiasta, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Matusiak K. (red.), 2007, Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. SOOIPP Raport - 2007, Łódź, Kielce, Poznań: Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.
 • Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, 2003, Warszawa.
 • Ocena wpływu wsparcia z funduszy strukturalnych w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na realizację celów rozwojowych regionów. Raport z badania ewaluacyjnego, 2009, Warszawa: Policy & Action Group Uniconsult.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia sposobów zastosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w sprawie systemów zarządzania i kontroli w zakresie pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych.
 • Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, 2008, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • System rozliczania projektów (stan na 30 września 2009 r.), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Żołnierski A. (red.), 2006, Innowacyjność 2006. Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze. Raport, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c947c1a9-d44b-4cbd-8323-de51c079f2ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.