Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 357 | 108-121

Article title

Transport intermodalny w Polsce – kierunki i bariery rozwoju z uwzględnieniem perspektywy usługodawców logistycznych

Content

Title variants

EN
Development directions and barriers of intermodal transport in Poland with the perspective of logistics service providers

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych kierunków rozwoju transportu intermodalnego w Polsce, z jednoczesnym nakreśleniem głównych barier hamujących ten rozwój. Podjęty problem omówiono z perspektywy krajowego rynku usług transportowych z uwzględnieniem opinii usługodawców logistycznych. Z badań wynika, że w najbliższych latach nastąpi gwałtowny wzrost zapotrzebowania na usługi intermodalne, zwłaszcza na morsko-lądowe przewozy zagranicznych armatorów oraz samochodowe przewozy kontenerów portowych. Najważniejsze kierunki interwencji związane będą z rozbudową morskiej infrastruktury punktowej oraz terminali drogowo- -kolejowych w ramach sieci TEN-T. Do głównych barier hamujących rozwój transportu intermodalnego w Polsce, niemających jednak tak dużej siły wpływu, jak początkowo zakładano, usługodawcy logistyczni zaliczyli: wysokie koszty działalności (w tym związane z użytkowaniem infrastruktury kolejowej) oraz zbyt długi czas dostawy.
EN
The aim of this article is to present the development directions and barriers of intermodal transport in Poland. The scope of the discussion will be restricted mainly to domestic transport market, and the main focus will be paid on different perspectives of logistics service providers (LSPs). According to the research, the demand for intermodal services, especially for sea-land transport provided by foreign shipowners and port containers transport services by road, are expected to grow significantly in the coming years. The most important directions of intervention will focus on the development of maritime infrastructure and multimodal platforms within the framework of the TEN-T network. It was found that high operating costs and long delivery time are considered to be a major obstacle to the development of intermodal transport in Poland.

Year

Volume

357

Pages

108-121

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Logistyki Ekonomicznej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Logistyki Ekonomicznej
 • Instytut Logistyki i Magazynowania

References

 • Bujak A. (2007), Wybrane aspekty transportu intermodalnego, „Logistyka i Transport”, nr 4/1, s. 115-122.
 • Burnewicz J. (2010), Prognozy rozwoju transportu w Polsce do roku 2030, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.
 • Cambra‐Fierro J., Ruiz‐Benitez R. (2009), Advantages of Intermodal Logistics Platforms: Insights from a Spanish Platform, “Supply Chain Management: An International Journal”, Vol. 14/6, s. 418-421.
 • Crainic T.G., Kap H.K. (2007), Intermodal Transportation, “Handbooks in Operations Research and Management Science”, No. 14, s. 467-537.
 • Economic Commission for Europe (2001), Terminology on Combined Transport, Prepared by the UN/ECE, the European Conference of Ministers of Transport (ECMT) and the European Commission (EC), New York – Geneva.
 • Eng‐Larsson F., Kohn Ch. (2012), Modal Shift for Greener Logistics – The Shipper’s Perspective, “International Journal of Physical Distribution & Logistics Management”, Vol. 42/1, s. 36-59.
 • GUS (2017), Transport – wyniki działalności w 2016 r., Warszawa.
 • Isaksson K., Björklund M., Evangelista P., Huge-Brodin M. (2011), The Challenge and Adoption of Green Initiatives for Transport and Logistics Service Providers, www.liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:476094/FULLTEXT01 (dostęp: 5.09.2017).
 • Klosa E., Świtała M. (2015), Poland [w:] L. Veres (ed.), Logistics Strategies in the Visegrad Countries: A Comparative Analysis, HLA, Budapeszt, s. 89-150.
 • Laska A., Piętowska-Laska R. (2014), Społeczna odpowiedzialność biznesu firm logistycznych, „Humanities and Social Sciences”, nr 4, s. 83-98.
 • Mindur L. (2008), Technologie transportowe XXI wieku, Instytut Technologii Eksploatacji, Warszawa – Radom.
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2014), Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), Warszawa.
 • Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (2013), Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 r.), Warszawa.
 • Nowakowski T., Kwaśniowski S., Zając M. (2010), Transport intermodalny w aspekcie realizacji modelu systemu logistycznego Polski, „Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej”, nr 76, s. 103-111.
 • Urząd Transportu Kolejowego (2017), Przewozy intermodalne w 2016 roku, Warszawa.
 • Wronka J. (2013), Nowy etap rozwoju transportu kombinowanego w Polsce? „Problemy Transportu i Logistyki”, nr 22, s. 23-53.
 • Zowada K. (2015), Zielona logistyka. Wyzwanie małych i średnich przedsiębiorstw [w:] B. Bartniczak, K. Trzeciak (red.), Aktualne trendy w zarządzaniu środowiskiem, AD REM, Wrocław.
 • [www 1] https://polska.raben-group.com/uslugi/transport-calopojazdowy-iintermodalny/transport-intermodalny/ (dostęp 15.01.2018).
 • [www 2] https://www.utk.gov.pl/pl/raporty-i-analizy/analizy-i-monitoring/statystykaprzewozow-to/13032,Przewozy-intermodalne-w-2017-r.html (dostęp: 1.09.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c9c3b907-f2a6-40aa-a6ae-1312efeaa45e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.