Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 310 | 191-200

Article title

Polityka edukacyjna a potrzeby rynku pracy

Content

Title variants

EN
Educational policy considering the labor market needs

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Sygnały płynące z rynku pracy ze strony pracodawców dotyczące absolwentów szkół wyższych są alarmujące. Pracodawcy zgłaszają braki w wykształceniu i posiadanych umiejętnościach rekrutowanych absolwentów. Są to informacje, które określają obszary wymagające wsparcia przez uczelnie wyższe. Biorąc pod uwagę fakty dotyczące wysokiej stopy bezrobocia młodych osób z wyższym wykształceniem, wydłużania się procesu tranzycji na rynku pracy, trudności pracodawców ze znalezieniem pracowników, nasuwa się wniosek, że procesy rynkowe dotyczące wspomnianych obszarów bywają zawodne. Regulacje na poziomie unijnym wskazują pożądane kierunki rozwoju w obszarze edukacji. Celem pracy jest wskazanie i scharakteryzowanie zjawisk, będących na pograniczu polityki edukacyjnej oraz rynku pracy.
EN
The information coming from the labor market regarding graduates are alarming. The employers report about gaps in education and in skills of recruiters or just employed graduates. These information clearly identify areas for improvement for universities in the educational process of future employees. Considering the last years facts as: unemployment of young people with higher education or the extension the transition time into the labor market, or the problems for employers to find the proper employees, it has to be concluded that the process of market regulation in discussed areas are not sufficient. The solving of the problem requires the universities’ engagement, the proper education policy and cooperation between all players of the labor market. Regulations at EU level, including the Europe 2020 strategy, suggest the eligible directions of development in the field of education which could be common for all countries.

Year

Volume

310

Pages

191-200

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Katedra Teorii Ekonomii

References

 • Antonowicz D. (2005), Uniwersytet przyszłości. Wyzwania i modele polityki, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Becker G. (1964), The Human Capital. A Theoretical and Empircal Analysis with Special Reference to Education, The University of Chicago Press, Chicago.
 • Białecki I. (2010), Wprowadzenie. Dwa nurty polityki edukacyjnej? „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1-2, s. 117-124.
 • Biały K. (2011), Przemiany współczesnego uniwersytetu. Od idei Humboldta do modelu uczelni przedsiębiorczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Brzeziński J. (1998), Doświadczenia uniwersytetu europejskiego a przyszła organizacja szkolnictwa wyższego w Polsce: Idea uniwersytetu u schyłku tysiąclecia, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Domański S.R. (1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 • Dziedziczak-Foltyn A. (2014), Recepcja przemian instytucji szkoły wyższej – szkic o dwóch formacjach w dyskursie naukowym, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1-2(43-44), s. 30-45.
 • Education at a Glance 2015 (2015), https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/11/24/education-at-a-glance-2015.
 • Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i równoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2011), http://www.noveo.iq.pl/www/rpk/?europa-2020-strategia-na-rzecz-inteligentnego-i-zrownowazonego-rozwoju-sprzyjajacego-wlaczeniu-spolecznemu,78 (dostęp: 10.06.2016).
 • Grossman M. (2000), The Human Capital Model, „Handbook of Health Economics”, Vol. 1, s. 347-408.
 • Jarecki W. (2011), Szacowanie kosztów i efektów kształcenia ekonomicznego na poziomie wyższym, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów (2011), Przeciwdziałanie zjawisku przedwczesnego kończenia nauki: kluczowy wkład w realizację strategii Europa 2020, Komisja Europejska, Bruksela, http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0018_/com_com(2011)0018_pl.pdf (dostęp: 21.06.2016).
 • Kwiek M. (2015), Uniwersytet w dobie przemian. Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Możdżeń J. (2006), Edukacja jako produkt. O przyszłości uniwersytetów [w:] J. Sempruch (red.), Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości. Strategie rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 137-146.
 • Raport Polska 2011 Gospodarka-Społeczeństwo-Regiony (2011), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, http://www.betteropportunities.dwup.pl/upload/file/pliki/outcomes/Przedwczesne%20opuszczanie%20edukacji.pdf (dostęp: 21.06.2016).
 • Schultz T.W. (1961), Education and Economic Growth [w:] H.B. Nelson (ed.), Social Forces Influencing American Education, University of Chicago Press, Chicago.
 • Strawiński P. (2004), Zwrot z inwestycji w wykształcenie wyższe w Polsce, http://coin.wne.uw.edu.pl/pstrawinski/publ/zarobki3hec.pdf (dostęp: 29.06.2016).
 • Szkoły wyższe i ich finansowanie w latach 1990-2011 (2013), GUS, Warszawa.
 • Teichler U. (2005), Research on Highter Education in Europe, „European Journal of Education”, Vol. 40, No. 4, s. 447-469.
 • Turek D. (2015), Kompetencje osób młodych na rynku pracy – oczekiwania pracodawców, „E-mentor”, nr 3(60), s. 8-16.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.
 • [www 1] http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_06/1083e5f22c98e92242923d2d6b7abcf8.pdf (dostęp: 25.06.2016).
 • [www 2] http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/ustawa-2-0-znamy-zwyciezcow.html (dostęp: 25.06.2016).
 • [www 3] http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do (dostęp: 20.06.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c9d13a6b-7124-484f-bac5-78bd42260de6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.