PL EN


2016 | 279 | 113-121
Article title

Miejskie obszary funkcjonalne a rozwój małych miast (na przykładzie miejskiego obszaru funkcjonalnego malborka i miasta Sztum)

Content
Title variants
EN
Functional urban areas and the development of small towns (on the example of FUA Malbork and Sztum town)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest analizie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka na lata 2014-2020, która przeprowadzona została z punktu widzenia miasta Sztum – jednego z partnerów realizujących strategię. W pierwszej części nakreślono ramy opracowywania strategii MOF. Opisano przesłanki merytoryczne służące do wyznaczania obszarów funkcjonalnych oraz scharakteryzowano instrumentarium adresowane do realizacji MOF-ów, jakim są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (w przypadku województwa pomorskiego – Zintegrowane Porozumienia Terytorialne). Część aplikacyjna zawiera opis Sztumu podkreślający jego specyfikę jako małego miasta, przedstawia MOF Malborka i jego priorytety z punktu widzenia znaczenia dla Sztumu. Zawarto w niej przykłady projektów strategicznych, w które bezpośrednio zaangażowane jest miasto, a których oddziaływanie przyczyni się do intensyfikacji jego rozwoju. Zaprezentowane badania, biorąc pod uwagę kontekst i cel artykułu, mają charakter idiograficzny, dla których właściwą procedurą badawczą jest analiza studium przypadków (case study).
EN
The article is devoted to analysis of the Development Strategy of Malbork Functional Area (FUA) for the years 2014-2020, which was carried out from the perspective of the Sztum town - one of the seven Partners implementing Strategy. The first part presents a framework for FUA strategies. Described the essential reasons for setting the functional areas and characterized instruments aimed at the implementation of the FUA, which are Integrated Territorial Investment - ITI (in the case of the Pomeranian Integrated Territorial Agreement). The application part contains a description of Sztum emphasizing its specificity as a small town, shows the MOF Malbork and its priorities from the viewpoint of importance for Sztum. It describes examples of strategic projects. It describes examples of strategic projects, in which the town is directly involved and whose the impact will intensify the development of the town.
Year
Volume
279
Pages
113-121
Physical description
Contributors
 • Politechnika Gdańska . Wydział Zarządzania i Ekonomii
 • Agencja Rozwoju Pomorza SA
References
 • Guzik R. (red.) (2012), Czynniki i ograniczenia rozwoju miast województwa pomorskiego w świetle relacji przestrzennych i dostępności komunikacyjnej, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.
 • Gwizda M., Kosewska-Kwaśny M., Żółciński Sz. (2014), Fundusze UE 2014-2020, C.H. Beck, Warszawa.
 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, "Monitor Polski" 2012, poz. 252.
 • Koncepcja zrównoważonej polityki miejskiej województwa pomorskiego (2013), Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.
 • Korcelli P. (2009), Obszary miejskie jako węzły w rozwoju policentrycznym [w:] G. Gorzelek, A. Olechnicka (red.), Polska z perspektywy badań ESPON - oceny, wnioski, rekomendacje, Scholar, Warszawa.
 • Korcelli P., Degórski M., Drzazga D., Komornicki T., Markowski T., Szlachta J., Węcławowicz G., Zaleski J. Zaucha J. (2010), Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033, "Studia KPZK PAN", nr 128, Warszawa.
 • Korcelli P., Grochowski M., Kozubek E., Korcelli-Olejniczak E., Werner P. (2012), Development of Urban-Rural Regions: from European to Local Perspective, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Sekuła A. (2013), Gospodarka gruntami w małych miastach na podstawie stawek podatku od nieruchomości w gminach miejskich województwa pomorskiego [w:] K. Heffner, M. Twardzik (red.), Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego - zastosowanie i efekty w małych miastach, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 144.
 • Słodowa-Hełpa M. (2013a), Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Słodowa-Hełpa M. (2013b), Wyzwania stojące przed polskim samorządem lokalnym w perspektywie 2014-2020, "Studia Oeconomica Posnaniensia", Vol. 1, No. 6 (255).
 • Strategia rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka na lata 2014-2020 (2014), Agencja Rozwoju Pomorza SA, Gdańsk.
 • Śleszyński P. (2013), Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw, "Przegląd Geograficzny", t. 85, nr 2.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 2012, poz. 647 z późn. zm.
 • [www 1] Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, MRR, Warszawa 2013, http://www.mir.gov.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-c9e246e0-8a0a-43d6-a944-c971aef662b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.