Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 23 | 2 | 107-125

Article title

Brak wiedzy o małżeństwie jako wada zgody małżeńskiej

Content

Title variants

EN
A Lack of Knowledge about Marriage as a Defect of Matrimonial Consent

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
According to can. 1096 § 1 Code of Canon Law of the 1983 if the marriage harmony is going to come into existence, both sides should be able to dispose of at least minimal knowledge about state of marriage. In accordance with can. 1096 § 2 after reaching maturity, such knowledge is acquired. So what is really the minimal knowledge concerning marriage and what does it refer to in a subjective scope? Legislator defines it as a general concept of marriage with two enumerated aspects: relationship of a man and a woman, which is based on constancy and is oriented towards bearing descendants by a sexual cooperation.

Year

Volume

23

Issue

2

Pages

107-125

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki

References

 • Abate A., Il consenso matrimoniale nel nuovo Codice di Diritto Canonico, Apollinaris 59, 1986, 445–491.
 • Abate A.M., Il matrimonio nella nuova legislazione canonica, Roma 1985.
 • Aznar Gil F., El nuevo derecho matrimonial canónico, Salamanca 1985.
 • Bączkowicz F., Prawo kanoniczne, t. 2, Kraków 1924.
 • Bertolino R., Gli elementi costitutivi del bonum coniugum: stato della questione, w: Il bonum coniugum nel matrimonio canonico, Città del Vaticano 1996, 7–32.
 • Bianchi E., E’ più facile con nuovo codice di diritto canonico dimostrare la nullità di un matrimonio?, QDE 3, 1990, 394–410.
 • Biskupski S., Prawo małżeńskie Kościoła rzymskokatolickiego, t. 1, Warszawa 1956.
 • Bonnet P.A., Il bonum coniugum e l’essenza del matrimonio, w: Il bonum coniugum nel matrimonio canonico, Città del Vaticano 1996, 89–135.
 • Bonnet P.A., Introduzione al consenso matrimoniale canonico, Milano 1985.
 • Castaňo J.F., El canon 1057, centro de la legislación matrimonial de la Iglesia, REDC 47, 1990, 563–575.
 • Castaño J.F., Il Sacramento del matrimonio, Roma 1992.
 • Chelodi I., Ius Matromoniale iuxta Codicem Iuris Canonici, Tridenti 1921.
 • Czapla M., Pojęcie „matrimoniale foedus” w kan. 1055 § 1 KPK, IM 11 (2000) 5, 23–42.
 • D’Avack P.A., Corsi di diritto canonico: il matrimonio, Milano 1961.
 • D’Auria A., Il consenso matrimoniale. Dottrina e giurisprudenza canonica, Roma 2007.
 • Dosetti G., La violenza nel matrimonio in diritto canonico, Milano 1943.
 • Dzierżon G., Aplikacja kategorii aktu prawnego w kanonicznym prawie małżeńskim, IM 11 (2000) 5,9–22.
 • Dzierżon G., Niezdolność do zawarcia małżeństwa jako kategoria kanoniczna, Warszawa 2002.
 • Erlebach G., Problem wymiaru antropologicznego i prawnego w rozumieniu zgody małżeńskiej, IM 4 (10), 1999, 7–28.
 • Fumagalli Carulli O., Intelletto e volontà nel consenso matrimoniale in diritto canonico, Milano 1974.
 • Gajda P., Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Tarnów: Biblos 2000.
 • Garcia Faílde J.J., La nulidad matrimonial, hoy, Barcelona 1999.
 • García Failde J.J., Nuevo derecho procesal canonico, Salamanca 1984.
 • García Failde J.J., Observationes novae circa matrimonium canonicum simulatum et coactum, Periodica 75, 1986, 171–220.
 • García Martín J., Le norme generali del Codex Iuris Canonici, Roma 1996.
 • Gherro S., Diritto canonico, t. 2, Diritto matrimoniale, Padova 2004.
 • Giacchi O., Il consenso nel matrimonio canonico, Milano 1973.
 • Góralski W., Kanoniczna zgoda małżeńska, Gdańsk: „Lex” 1991.
 • Góralski W., Kościelne prawo małżeńskie, Warszawa 2006.
 • Góralski W., Znaczenie prawne zwrotu bonum coniugum w kan. 1055, par. 1 kpk, IM 11 (2000) 5, 43–62.
 • Góralski W., Dzierżon G., Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2001.
 • Grześkowiak J., Misterium małżeństwa, Poznań: „Hlondianum” 1993.
 • Hervada J., Studi sull’essenza del matrimonio, Milano 2000.
 • Insadowski H., Rzymskie prawo małżeńskie a chrześcijaństwo, Lublin 1935.
 • Kasprzak S., Wybrane zagadnienia z Prawa Kościelnego, Lublin–Sandomierz: KUL – Wydawnictwo Diecezjalne 2000.
 • Lener S., Matrimonio e amore coniugale nella «Gaudium et spes» e nella «Humanae vitae», CivCatt 120, 1969, nr 2, 22–33.
 • Leszczyński G., Exclusio boni fidei jako symulacja zgody małżeńskiej (kan. 1101 § 2 KPK), Łódź:
 • Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 2004.
 • Leszczyński G., Istotny element małżeństwa jako przedmiot symulacji częściowej, IM 18 (2007) 12, 81–95.
 • Leszczyński G., Le dichiarazioni delle parti nelle causa matrimoniali per immaturità affettiva, Apollinaris 73, 2000, 265–312.
 • Leszczyński G., Osoba ochrzczona niewierząca a sakrament małżeństwa, Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 2004.
 • Leszczyński G., Oświadczenia stron jako środek dowodowy w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, PK 43 (2000) 1–2, 107–121.
 • Leszczyński G., Pojęcie „bonum coniugum” w prawie małżeńskim Kościoła, ŚSHT 36 (2003) 1, 101–115.
 • Michiels G., Principia genralia de personis in Ecclesia. Commentarius libri II Codicis Iuris Canonici. Canones praeliminares, Parisiis–Tornaci–Romae 1955.
 • Moneta P., Il Matrimonio, w: Il Diritto nel Mistero della Chiesa, t. 3, Roma 1992, 165–302.
 • Morrisey F.G., L’interrogation des parties dans le causes de nullitè du mariage, w: Dilexit Iustitiam, Città del Vaticano 1984, 363–376.
 • Navarrete U., Mutationes et praevisae innovationes in iure matrimoniali, PK 15 (1972) 1, 3–18.
 • Pastwa A., Przymierze miłości małżeńskiej, IM 14 (2003) 8, 5–22.
 • Pinto P.V., Commento al Codice di Diritto Canonico, Città del Vaticano 2001.
 • Stawniak H., Jedność i nierozerwalność małżeństwa, PK 34 (1991) 1–2, 103–120.
 • Stawniak H., Niemoc płciowa jako przeszkoda do małżeństwa, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2000.
 • Stawniak H., Problem „bonum coniugum”, PK 32 (1989) 1–2, 97–118.
 • Sztychmiler R., Doktryna Soboru Watykańskiego II o celach małżeństwa i jej recepcja w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., Lublin: RW KUL 1994.
 • Sztychmiler R., Obowiązki małżeńskie, Warszawa: Wydawnictwo ATK 1999.
 • Tricerri C., Commento al codice di diritto canonico, Roma 1983.
 • Vela L., Consenso matrimoniale, w: Nuovo dizionario di diritto canonico, Milano 1993, 291.
 • Viladrich J.P., Konsens małżeński. Sposoby prawnej oceny i interpretacji w kanonicznych procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2000.
 • Wegan M., L’esclusione del «bonum fidei» nella più recente giurisprudenza della Rota Romana, Apollinaris 61, 1988, 89–107.
 • Wernz F.X., Vidal P., Ius Canonicum, t. V, Romae 1925.
 • Żurowski W., Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Katowice: Księgarnia św. Jacka 1987.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-ca997a88-91f2-4b16-995a-02d232b32611
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.