Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 249 | 63-75

Article title

Rola budowania relacji partnerskich z kluczowymi dostawcami w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Content

Title variants

EN
Role of partnership development with key suppliers in supply chain management

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu je s t podkreślenie roli zarządzania relacjami z dostawcami we współczesnych łańcuchach dostaw oraz ich wpływu na wartość dostarczaną klientom i innym interesariuszom. Skoncentrowano uwagę przede wszystkim na rozwoju relacji partnerskich z kluczowymi dostawcami, odnosząc się zarówno do strategicznych, ja k i operacyjnych aspektów zarządzania relacjami między dostawcami a odbiorcami na rynku business-to-business. W pierwszej części rozważań scharakteryzowano istotę zarządzania relacjami z dostawcami oraz wyróżniono etapy rozwoju kooperacji między partnerami. W drugiej części zostały zaprezentowane przykłady koncepcji i praktyk zarządzania mające na celu realizację strategii budowania partnerskich relacji z dostawcami. W podsumowaniu ujęto najważniejsze wnioski i wskazano potencjalne dalsze kierunki badań.
EN
Ehe aim of this article is to highlight the importance o f supplier relationships manament in contemporary supply chains and their impact on the value delivered to customers and other stakeholders. The attention is focused especially on the development o f partnership with key suppliers, refe rring to the strategie as well as operational aspects o f managing relationships between suppliers and recipients in the market of business-to-business. In the first part o f the discussion the core o f su p p lie r relationship management is presented and the stages o f development o f cooperation between the partners are outlined. In the second part o f the paper examples o f concepts and management practices aiming at implementing strategies to build partnerships with suppliers are presented. In the summary, the main conclusions are ineluded and the potential futurę directions o f research are identified.

Year

Volume

249

Pages

63-75

Physical description

Contributors

References

 • Adamczyk M. (2013), Zarządzanie zapasami, Materiały szkoleniowe European Logistics Association, październik 2013, Łódź, s. 263-267.
 • Baruk A.l. (2011), Komunikacja wewnętrzna w polskich przedsiębiorstwach w świetle wyników badań, „Współczesne Zarządzanie”, nr 4.
 • Blaskovich J., Ferrer A., Easton S. (2014), A. T. Keamey Assessment o f Excellence in Procurement Study, 2014. Procurement-Powered Business Performance, http://www. atkeamey.com/documents/10192/4303499/Assessment+of+Excellen-ce+in+Procurement+Study.pdf79c7f53c5-b476-48ecb480-0f8c906b98e9 (dostęp: 27.03.2015).
 • Cordón C., Vollmann T.E. (2008), The Power ofTwo. How Smart Companies Create Win-Win Customer-Supplier Partnerships that Outperform the Competition, Palgrave Macmillan, New York,
 • Danese P. (2006), Collaboration Forms, Information and Communication Technologies and Coordination Mechanisms in CPFR, „International Journal o f Production Research”, Vol. 44.
 • Emmett S. (2012), Quick Guide to Supplier Relationship Management in the Supply Chain, Cambridge Academic, Cambridge.
 • Emmett S., Crocker B. (2009), Excellence in Supplier Management. How to Better Manage Contracts With Suppliers and Add Value. Best Practices in Supplier Relationship Management and Supplier Development, Cambridge Academic, Cambridge.
 • Lambert D.M. (2001), The Supply Chain Management and Logistics Controversy [w:] A.M. Brewer, K.J. Button, D.A. Hensher (eds.), Handbook o f Logistics and Supply Chain Management, Elsevier Science, Oxford.
 • Lambert D.M., Pohlen T.L. (2001), Supply Chain Metrics, „The International Journal o f Logistics Management”, Vol. 12.
 • Lambert D.M., Schwieterman M.A. (2012), Supplier Relationship Management As A Macro Business Process, „Supply Chain Management: An International Journal”, Vol. 17.
 • Laskowska-Rutkowska A. (2014), Cechy proinnowacyjnych relacji w łańcuchu dostaw, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” , nr 2.
 • Lee H. (2010), D o n ’t Tweak Your Supply Chain - Rethink It End To End, „Harward Business Review”, October.
 • Liker J.K., Choi T.Y. (2004), Building Deep Supplier Relationships, „Harward Business Review”, December.
 • Monczka R.M., Handfield R.B., Giunipero L.C., Patterson J.L., Waters D. (2009), Purchasing & Supply Chain Management, Cengage Leaming, Andover.
 • Ocieka B. (2013), Zarządzanie relacjami z dostawcami jako źródło wartości w łańcuchach dostaw, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 1.
 • Pagell M., Wu Z., Wasserman M.E. (2010), Thinking Differently about Purchasing Portfolios: An Assessment o f Sustainable Sourcing, „Journal o f Supply Chain Management: A Global Review o f Purchasing & Supply”, Vol. 46.
 • Poirer Ch.C. (2012), Supplier Relationships Management (SRM): Yirtual Networks [w:] J.B. Ayers (ed.), Encyclopedia o f Supply Chain Management, CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton.
 • Rossell L. (2014), Techniki zakupu. Jak zwiększyć efektywność zakupów w firmie?, BL Info Polska, Gdańsk.
 • PwC (2013), Supplier Relationship Management. How Key Suppliers Drive Yours Company’s Competitive Advantage, http://www.pwc.nl/nl_NL/nl/assets/documents/pwc-supplierrelationship-management.pdf (dostęp: 5.03.2015).
 • Van Weele A. (2014), Purchasing and Supply Chain Management, Cengage Leaming, Andover.
 • Wieteska G. (2011), Rola ryzyka w budowaniu relacji z dostawcami, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” , nr 251.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-cbd13e4f-51f6-48d0-8d33-3c309f682056
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.