Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 300 | 251-262

Article title

Zarządzanie finansowaniem ekoinnowacji w zakładach pracy chronionej

Content

Title variants

EN
Management financing eco-innovation in supported employment enterprises

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zakłady pracy chronionej odgrywają ważną rolę w gospodarce poprzez aktywowanie zawodowe osób niepełnosprawnych. Tak jak wszystkie przedsiębiorstwa funkcjonują w warunkach konkurencji w gospodarce rynkowej. Podstawowymi celami badań były analiza i ocena efektywności finansowania ekoinnowacji przez zakłady pracy chronionej w województwie śląskim. Cele szczegółowe badań obejmowały: analizę determinant wpływających na wybór źródeł finansowania ekoinnowacji oraz ocenę efektywności wykorzystania źródeł finansowania, w tym funduszy strukturalnych, przez badane zakłady. Wszystkie badane zakłady pracy chronionej należą do grupy małych i średnich przedsiębiorstw. Główną metodą badawczą była analiza statystyczna danych zebranych za pomocą badań ankietowych.
EN
Supported employment enterprises play an important role in the economy through the activation of professional people with disabilities. Like all companies operate in a competitive market economy. The primary objective of the study was to evaluate the effectiveness of eco-innovation funding for supported employment enterprises in Silesia. The specific objectives of the research included: analysis of the determinants influencing the choice of sources of financing eco-innovation and the assessment of the effectiveness of the use of funding sources including the Structural Funds by the surveyed establishments. The aim of this study was to analyze the financing of ecoinnovation supported employment enterprises in Silesia. All tested supported employment enterprises belonged to a group of small and medium-sized enterprises. The main research method was a statistical analysis of data collected through surveys.

Year

Volume

300

Pages

251-262

Physical description

Contributors

 • Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. Instytut Finansów, Bankowości i Rachunkowości

References

 • Adamczyk J. (2001), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Bartkowiak P. (2008), Zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Biadacz R. (2014), Wyzwania XXI wieku a rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw [w:] H. Lelusza, R. Burchart (red.), Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 • Buk H. (2006), Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Chluska J. (2013), Financial Statements in Polish Enterprises as a Source of Economic Information [w:] Strategia pidpriemstva: zmina paradigmi upravlinna ta innovacijni risenna dla biznesu. Zbirnik materialiv Miznarodnoi naukovo-prakticnoi konferencii, Kijów.
 • Czaja S. (red.) (2007), Prawo środowiskowe dla ekonomistów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Flis R. (2010), Ekoinnowacyjnośc produktów i usług [w:] L. Woźniak, J. Skrajny, E. Wojnicka (red.), Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP, PARP, Warszawa.
 • Foltynowicz Z. (2008), Ekoinnowacje szansą na rozwój, Katedra Ekologii Produktów, Wydział Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 • Kiss A., Shelton D. (1993), Manual of European Environmental Law, Cambridge.
 • Korol J. (2007), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Kozłowski S. (2005), Przyszłość ekorozwoju, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Łada M., Kozarkiewicz A. (2010), Zarządzanie wartością projektów, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Łukomska-Szarek J. (2008), Zarys problematyki zarządzania finansami samorządów lokalnych w Polsce [w:] M. Walicki (red.), Problemy rozwoju polityki regionalnej i lokalnej. Zadania, uwarunkowania, dylematy rozwoju regionów, Economicus, Szczecin.
 • Machowski J. (2003), Ochrona środowiska. Prawo i zrównoważony rozwój, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Piątek Z. (2005), Człowiek jako podmiot zrównoważonego rozwoju: Konsekwencje filozoficzno-społeczne [w:] A. Papuziński (red.), Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 • Pluta W. (red.) (2004), Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Schmidt-Bleek F. (2000), Preface [w:] A. Reid, M. Miedzinski, Eco-innovation. Final Report for Sectoral Innovation Watch, Technopolis Group, Brighton.
 • Ustawa z dnia 27. 04. 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.
 • Wielgórka D. (2010), Social Policy on Handicapped Persons of the State [w:] D. Wielgórka, J. Łukomska-Szarek (eds.), Chosen Problems of Financial Management in Present- Day Economic Institutions. Part II. Chosen Problems of Financial Management in Public and Financial Institution, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Wielgórka D. (2011), Źródła finansowania decyzji inwestycyjnych w zakładach pracy chronionej w województwie śląskim [w:] A. Uziębło (red.), Decyzje finansowe i inwestycyjne w gospodarce rynkowej – nowe wyzwania i możliwości, WSB, Gdańsk.
 • Wielgórka D. (2015), Analiza współpracy międzyorganizacyjnej zakładów pracy chronionej w województwie śląskim, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 225.
 • Ziółkowski B., Woźniak L. (2010), Podwaliny i perspektywa ekologiczna jako determinanty modelu zachowania innowacyjnego przedsiębiorstwa [w:] L. Woźniak, J. Skrajny, E. Wojnicka (red.), Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP, PARP, Warszawa.
 • [www 1] funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-cbdd701c-dad9-4762-9e06-88865bc4a94b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.