Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 376 | 163-181

Article title

Role kultury we współczesnych strategiach rozwoju zrównoważonego

Content

Title variants

EN
Roles of culture in contemporary sustainable development strategies

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Dziś już zgadzamy się co do tego, że kultura stoi u podstawy zrozumienia wzajemnych zależności między kwestiami ekonomicznymi, społecznymi czy środowiskowymi. Kultura znajduje się w centrum zainteresowania polityki zrównoważonego rozwoju, co znajduje również odzwierciedlenie w ponadnarodowych, a następnie krajowych, regionalnych i lokalnych strategiach. Podstawowym tematem podjętym w niniejszym tekście jest pokazanie, jak zmieniają się postrzeganie i role kultury we współczesnym zarządzaniu publicznym w Polsce w kontekście wdrażania koncepcji rozwoju zrównoważonego. Polem badawczym były dokumenty strategiczne, które poddano kilkustopniowej analizie treści. Doprowadziło to do ciekawych wniosków na wielu polach, mających znaczenie również dla praktyki zarządzania.
EN
Nowadays, we agree that culture is at the heart of understanding the interrelationship between economic, social and environmental issues. Culture is at the center of interest for sustainable development policy, which is also reflected in transnational, national, regional and local strategies. The main problem undertaken in this text is to show how the perception and role of culture in modern public management in Poland changes in the context of implementing the concept of sustainable development. The research field was the strategic documents subjected to a multi-stage content analysis. They led to interesting conclusions in many fields, also relevant for management practice.

Year

Volume

376

Pages

163-181

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Instytut Kultury

References

 • Amin A., Thrift N. (2004) Introduction [w:] A. Amin, N. Thrift (eds.), The Blackwell Cultural Economy Reader, Blackwell, Oxford, s. I-XXX.
 • Babbie E. (2008), Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa.
 • Bogucka M. (1981), Dzieje kultury polskiej do 1918 roku, Ossolineum, Wrocław.
 • Bovaird T., Loffler E., eds. (2003), Public Management and Governance, Routledge, London – New York.
 • Brenner N., Theodore N. (2002), Cities and the Geographies of “Actually Existing Neoliberalism”, “Antipode”, Vol. 34, No. 3, s. 349-379.
 • Brenner N., Theodore N. (2005), Neoliberalism and the Urban Condition, “City”, Vol. 9, No. 1, s. 101-107.
 • Compendium of Cultural Policies and Trends, https://www.culturalpolicies.net/web/index.php (dostęp: 20.10.2018).
 • Council of Europe (1997), In from the Margins – A Contribution to the Debate on Culture and Development, Council of Europe Publishing, Strasbourg.
 • Dessein J., Soini K., Fairclough G., Horlings L., eds. (2015), Culture in, for and as Sustainable Development. Conclusions from the COST Action IS1007 Investigating Cultural Sustainability, University of Jyväskylä, Finland.
 • Eagleton T. (2012), Po co nam kultura? Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa.
 • European Economic and Social Committee (2016), Culture, Cities and Indentity in Europe.
 • Frankfurt-Nachmias Ch., Nachmias D. (2001), Metody badań w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Gattinger M., Saint-Pierre D. (2008), Can National Cultural Policy Approaches be Used for Sub-national Comparisons? An Analysis of the Québec and Ontario Experiences in Canada, “International Journal of Cultural Policy”, Vol. 14, No. 3, s. 335-354.
 • Griffin R.W. (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 • Grzelońska U. (2016), Ekonomiczna strona kultury, INE PAN, Warszawa.
 • Hall S. (1997), The Centrality of Culture: Notes on the Cultural Revolutions of Our Time [w:] K. Thompson (ed.), Media and Cultural Regulation, Sage Publications Ltd., London.
 • Hawkes J. (2001), The Fourth Pillar of Sustainability. Culture’s Essential Role in Public Planning, Common Ground P/L, Melbourne.
 • Iwaszkiewicz M. (1999), Państwo a gwarancje rozwoju kultury w Polsce w świetle obowiązującego prawa, Ars Nova, Poznań.
 • Jeannotte M. (2003), Singing Alone? The Contribution of Cultural Capital to Social Cohesion and Sustainable Communities, “The International Journal of Cultural Policy”, Vol. 9, No. 1, s. 35-49.
 • KEA – European Affairs (2006), Study on the Economy of Culture in Europe.
 • Kłoskowska A., red. (1991), Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku, Wydawnictwo „Wiedza o Kulturze”, Wrocław.
 • Kotarbiński T. (1973), Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
 • Lisowska-Magdziarz M. (2004), Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Mangset P. (2008), The Arm’s Length Principle and the Art Funding System: A Comparative Approach, ICCPR Conference Papers and Proceedings, Istanbul.
 • Menger P. (2010), From a State to a City-centered Perspective on Cultural Generativity, GRIPS Discussion Papers 10-28, National Graduate Institute for Policy Studies.
 • Oakley K., O’Brien D., Lee D. (2013), Happy Now’ Well-being and Cultural Policy Pages, “Philosophy& Public Policy Quarterly”, Vol. 31, No. 3/4, s. 18-26.
 • Plebańczyk K. (2017), Kultura i zrównoważony rozwój – wykorzystanie narzędzi partycypacji zaangażowanej, „Zarządzanie w Kulturze”, t. 18, z. 3, s. 307-325.
 • Pratt A.C. (2004), The Cultural Economy: A Call for Spatialized ‘Production of Culture’ Perspectives, “International Journal of Cultural Studies”, Vol. 7, No. 1, s. 117-128.
 • Program Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030 (2017), Kraków.
 • Ross M. (2009), Culture in Comparative Political Analysis [w:] M.I. Lichbach, A.S. Zuckerman (eds.), Comparative Politics: Rationality, Culture, and Structure, Cambridge University Press, Cambridge, s. 134-162.
 • Rottenberg A. (2005), Sztuka w Polsce 1945-2005, Stentor, Warszawa.
 • Scott A.J. (2007), Capitalism and Urbanization in a New Key? The Cognitive-cultural Dimension, “Social Forces”, Vol. 85, No. 4, s. 1465-1482.
 • Silverman D. (2008a), Interpretacja danych jakościowych, PWN, Warszawa.
 • Silverman D. (2008b), Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2020 (2012), Monitor Polski, poz. 882.
 • Strategia Rozwoju Kultury Gminy Raciążek (2016), Raciążek.
 • Strategia Rozwoju Kultury Gminy Szczaniec do 2020 (2007), Szczaniec.
 • Strategia Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013-2020 (2013), Lublin.
 • Strategia Rozwoju Kultury Miasta Rzeszowa do roku 2020 (2014), Rzeszów.
 • Strategia Rozwoju Kultury w Mieście Tychy 2020+ (b.r.), Tychy.
 • Strategia Rozwoju Społeczno-gospodarczego Województwa Warmińsko-mazurskiego do roku 2025 (2013), Olsztyn.
 • Strategia Rozwoju Turystyki i Kultury w Gminie Sulejów na lata 2007-2020 (2007), Sulejów.
 • Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-pomorskiego do roku 2020 (2013).
 • Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2000-2006 (2000).
 • Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 (2013), UMWP.
 • Throsby D. (1995), Culture, Economics and Sustainability, “Journal of Cultral Economics”, Vol. 19, Iss. 3, s. 199-206.
 • Throsby D. (2010), Ekonomia i kultura, NCK, Warszawa.
 • Towse R. (2012), Ekonomia kultury. Kompendium, NCK, Warszawa
 • UCLG (2010), Culture: Fourth Pillar of Sustainable Development.
 • UCLG (2015), Culture 21: Actions Commitments on the Role of Culture in Sustainable Cities, Agenda 21 for Culture.
 • UNESCO (2013), Placing Culture at the Heart of Sustainable Development Policies.
 • Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, Dz.U. z 2004 r., nr 116, poz. 1206.
 • WCED (1987), Brundtl and Commission: Our Common Future, Oxford.
 • Weber M. (1994), Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Test, Lublin.
 • Zieleniewski J. (1982), Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-cc168ad2-fb3e-4956-aa7d-c7c4e411c807
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.