Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 268 | 124-134

Article title

Rola dodatkowych informacji i objaśnień w analizie finansowej jednostki mikro uprawnionej do sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości

Authors

Content

Title variants

EN
Notes to financial statements in financial analysis of micro-enterprises

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie roli dodatkowych informacji i objaśnień w analizie finansowej jednostek mikro. Zmiany wprowadzone w ustawie o rachunkowości w latach 2014 i 2015 spowodowały, że różny jest wymagany zakres informacyjny w jednostkach mikro, małych i pozostałych. Uproszczenie układu bilansu oraz rachunku zysków i strat spowodowało zwiększenie wartości informacji, jakie występują w notach uzupełniających do tych elementów sprawozdania finansowego. W artykule zastosowano metody badawcze, takie jak: analiza piśmiennictwa, indukcja i dedukcja. Artykuł prezentuje koncepcję wykorzystania elementu sprawozdania finansowego, jakim jest informacja dodatkowa, a konkretnie jej część – dodatkowe informacje oraz objaśnienia w analizie finansowej jednostki mikro.
EN
The main purpose is presentation of using notes to financial statement in financial analysis of micro-enterprises. In this article are used the methodology: analysis of literature, induction, deduction. The results of this article are: definition of micro- -enterprise in Polish European Union acts, presentation methods of financial analysis with notes to financial statement of micro-enterprise. The article presents additional part of financial analysis. There are methods of financial analysis using notes to financial statements as balance sheet and loss and profit statement.

Year

Volume

268

Pages

124-134

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu

References

 • Ambroziak M. (2010), Analiza sprawozdań finansowych. Tom 1. Zrozumieć sprawozdanie polskie, MSSF, US GAAP, C.H. Beck, Warszawa.
 • Dreliszak E., Kania D. (2009), Informacja dodatkowa. Sprawozdanie finansowe od A do Z, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349.
 • Kaczmarczyk A., Kowalak R., Piotrowska K. (2016), Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstw mikro według ustawy o rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Kowalak R. (2008), Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia upadłością, ODDK, Gdańsk.
 • Nowak E. (2008), Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. 2014, poz.768, 1100).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2013, poz. 330, 613).
 • Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-ccb22d6c-76e3-405a-a0c4-cdb2e07ed874
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.