Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 276 | 83-94

Article title

Analiza możliwości wykorzystania zwrotnych instrumentów finansowych w perspektywie unijnej 2014-2020 w Polsce, w kontekście rozwiązań prawnych i doświadczeń z poprzedniej perspektywy finansowej

Authors

Content

Title variants

EN
Analysis of the potential use of repayable financial instruments in the EU perspective 2014-2020 in Poland in the context of legal solutions and experience of the previous financial perspective

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Od 2007 r. do Polski napływają środki europejskie, które stanowią niezwykle ważne źródło finansowania wydatków prorozwojowych. Zrealizowane dzięki nim inwestycje mają poprzez konwergencję pozwolić Polsce na „dogonienie” krajów Europy Zachodniej. Środki te mogą być jednak wydatkowane w różny sposób, dlatego też konieczne jest prowadzenie prac badawczych ukazujących słabe i mocne strony dotychczasowych decyzji oraz wnioski, jakie powinny być uwzględniane w przyszłości. Celem pracy jest analiza jednej z form dystrybuowania środków europejskich, jaką jest finansowanie zwrotne (pożyczki, poręczenia czy wejścia kapitałowe), w kontekście możliwości zwiększenia wykorzystania tej formy wsparcia w perspektywie 2014-2020.
EN
Since 2007, Poland has seen inflows of European funds being a highly important source of financing development projects. Investments completed with the use of those funds are to help Poland catch up with Western Europe through convergence. However, the funds may be spent differently; therefore, it is necessary to conduct research activities demonstrating strengths and weaknesses of the decisions made so far and drawing conclusions to be taken into account in the future. The purpose of this paper is to analysis one of the fund distribution forms consisting in repayable financing instruments (loans, sureties or capital investments in start-ups) in the context of the possibility of increased use of this form of support in the 2014-2020 financial perspective.

Year

Volume

276

Pages

83-94

Physical description

Contributors

author
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Katedra Skarbowości

References

 • Alińska A. (2014), Wykorzystanie niedotacyjnych instrumentów finansowych z programów Unii Europejskiej w latach 2007-2013 - wnioski i rekomendacje dla nowej perspektywy finansowej, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 6 (42).
 • Eighth Report on Competition Policy (1978), http://bookshop.europa.eu/is-bin/ INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication- Start?PublicationKey=CB2578687, pkt. 173 (dostęp: 22.07.2015).
 • Głuszczuk D. (2010), Problem luki finansowej w regionalnych systemach innowacyjnych [w:] R. Brol (red.), Problemy rozwoju regionalnego, Prace Naukowe, nr 110, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Islam M.S., Ali I., Hatta Z.A. (2014), Poverty Reduction through Microfinance in Bangladesh: An Evaluation Based Study, "Journal of Social and Economic Policy", Vol. 11, No. 2.
 • Kroes N. (2005), The State Aid Action Plan - Delivering Less and Better Targeted Aid, UK Presidency Seminar on State Aid, London, 14 July, http://europa.eu/ rapid/press-release_SPEECH-05-440_en.htm?locale=en (dostęp: 22.07.2015).
 • Kurowski K., Zastępowski M. (2012), Instrumenty finansowe wspierające innowacyjność przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego w świetle badań empirycznych [w:] E. Sobczak, A. Raszkowski (red.), Problemy rozwoju regionalnego, Prace Naukowe, nr 244, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu - załącznik 1A "Porozumienia w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych", przyjęte przez Radę Unii Europejskiej decyzją z dnia 22 grudnia 1994 r. (94/800/WE).
 • Rogowiecki P. (2015), Wartość kapitału pożyczkowego i aktywność funduszy pożyczkowych w układzie regionalnym [w:] A. Alińska (red.), Rynek funduszy pożyczkowych w Polsce w 2014 r., Polski Związek Funduszy Pożyczkowych, Warszawa.
 • Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 na dzień 31.01.2014, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, http://www.funduszeeuropejskie. 2007-2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/poziom/Strony/RPO _stan_wdrazania_310114.aspx (dostęp: 10.06.2015).
 • Tamowicz P., Łepczyński B., Liszewska M. (2013), Inicjatywa JEREMIE w Polsce, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.
 • Wykorzystanie instrumentów finansowych w programach operacyjnych, prezentacja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 czerwca 2015 r. [w posiadaniu autora].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-ccfe37cc-7dcd-49b1-8837-ac2a5de2abce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.