Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 385 | 37-49

Article title

Internacjonalizacja usług medycznych – ewaluacja usług profesjonalnych

Authors

Content

Title variants

EN
Internationalization of medical services – affect on contemporary economy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zasadniczymi celami niniejszego artykułu są diagnoza, ocena i określenie możliwości dostosowania poziomu usług medycznych do potrzeb współczesnych pacjentów, polskich, jak również zagranicznych z uwzględnieniem najlepszych metod obsługi ówczesnego pacjenta oraz określenie strategii na rynki międzynarodowe i nowych kierunków rozwoju jakości w umiędzynarodowionych placówkach medycznych. Ponadto wskazano możliwości i sposobów praktycznego wykorzystania potencjału komercyjnego placówek medycznych, a także ich usług w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych potencjalnych klientów/pacjentów. Implementacja teorii z zakresu ekonomii z uwzględnieniem wiedzy z zakresu funkcjonowania odpowiednich sektorów gospodarki i regulacji prawnych pozwoli na uzyskanie najbardziej efektywnego modelu organizacyjnego oraz międzynarodowego zakresu usług medycznych, rozwój infrastruktury, synergię działań, zastosowanie kompleksowej profilaktyki oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego młodych absolwentów uniwersytetów medycznych w nowoczesnym podejściu do pacjenta.
EN
The main goal is to diagnose, assess and describe an adjustment of medical services to the needs of modern patients, Polish and foreign, considering the best methods of attending a patient, as well as to determine a strategy for international markets and new directions of improvements in Polish medical facilities. Moreover, a key task is to point out the possibilities and methods of practical use of the commercial potential of medical facilities and their services, in order to fulfill the healthcare needs of potential clients or patients. Usage of theories from the field of economy with consideration of knowledge of functioning of appropriate economy sectors and legal regulations, as well as conclusions of primary and secondary researches, allow to achieve the most effective organization model and an international reach of healthcare services, development of infrastructure, synergy of actions, implementation of complex preventive treatment, and usage of the human capital of young graduates of medical universities in a modern approach to patients.

Year

Volume

385

Pages

37-49

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kolegium Ekonomii. Katedra Rynku i Konsumpcji

References

 • Bukowska-Piestrzyńska A. (2011), Marketing usług zdrowotnych, od budowania wizerunku placówki do zadowolenia klientów, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Czerw A. (2010), Marketing w ochronie zdrowia, Difin, Warszawa.
 • Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J.W. (2006), Marketing usług, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Garbarski L. (2001), Zachowania nabywców, PWE, Warszawa.
 • Jarczewski A. (2018), Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa, „Rynek Turystyczny”, nr 391(4), s. 39-45.
 • Kelley E. (2013), WHO presentation on medical tourism, WHO.
 • Kubiak R. (2019), Lekarski obowiązek konsultacyjny, „Medycyna Praktyczna”, nr 340(6), s. 125-130.
 • Matulka D. (2017), Turystyka medyczna w naukowym wydaniu, „Rynek Turystyczny”, nr 386(11), s. 40-41.
 • Matysiewicz J., Smyczek S. (2012), Modele relacji jednostek medycznych z pacjentami, Placet, Warszawa.
 • Matysiewicz J., Smyczek S. (2014), Koncepcja usług profesjonalnych we współczesnej gospodarce [w:] J. Matysiewicz (red.), Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce, Placet, Warszawa, s. 11-31.
 • Nowatorska-Romaniak B. (2001), Marketing usług zdrowotnych, Zakamycze, Kraków.
 • Otto J., Olczak A. (2007), Marketing w handlu i usługach, Politechnika Łódzka, Łódź.
 • Patten D. (2009), Skuteczny marketing w małej firmie, Helion, Gliwice.
 • Payne A. (1997), Marketing usług, PWE, Warszawa.
 • Rutkowska M. (2017), Turystyka medyczna w praktyce, Medical Travel Partner, Warszawa.
 • Szumska M. (2011), Trudny pacjent w gabinecie stomatologicznym, Kapitał Ludzki, Tarnowo Podgórne.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. z 2011 r., nr 112, poz. 654.
 • Żabiński L. (2004), Zarządzanie marketingowe. Podstawy teoretyczne. Węzłowe specjalizacje badawcze, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • [www 1] www.osoz.pl (dostęp: 3.06.2018).
 • [www 2] www.medicaltravelpartner.pl (dostęp: 3.06.2018).
 • [www 3] www.stat.gov.pl (dostęp: 7.06.2018).
 • [www 4] www.wynagrodzenia.pl (dostęp: 7.06.2018).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-cd163a91-f97e-4931-b0dc-954a39dde3a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.