Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 261 | 75-85

Article title

Usługa intermodalna w ujęciu systemowym

Content

Title variants

EN
Intermodal service – system approach

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy problematyki rozumienia usługi transportowej w kategoriach systemowych. Praktycznym wyrazem systemowego podejścia do transportu są przewozy intermodalne. Powstanie systemu transportu intermodalnego spowodowało potrzebę kompleksowego traktowania procesów transportowych. Operatorzy transportu intermodalnego zarządzają całym procesem organizacji świadczenia usługi. Pojawia się zatem pytanie, czy usługę oferowaną przez operatora transportu intermodalnego można traktować jako złożoną usługę systemową. Systemowość współczesnych produktów i usług polega na tym, że o ich wartości postrzeganej dla klientów decyduje fakt, iż funkcjonują one w określonym, rozszerzonym systemie produktów i/lub usług oraz sieci ich użytkowników. Prezentowany język sieci związany jest z rozwojem w naukach organizacji i zarządzania koncepcją sieci, która staje się inspirującą ideą ostatnich lat.
EN
The paper discusses the interpretation issue of the transportation service concept in terms of a system. Intermodal freight transport is a practical expression of the system approach to transport. Development of the intermodal transport system has brought about the need for the comprehensive grasp of transportation processes. Intermodal transport operators manage the whole transportation service organization process. Hence, a question arises whether the service offered by an intermodal transport operator may be interpreted as a complex system service. Systemness of contemporary products and services consists in that their value for clients is predefined by their place in the whole system of products and/or services as well as by the network of their users. The network language, occurring in this paper, is connected with the development of the notion of network, one of the inspiring ideas in organization and management science of the recent years.

Year

Volume

261

Pages

75-85

Physical description

Contributors

 • Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Marketingu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

References

 • Antonowicz M. (2014), Raport z badań własnych, Warszawa – material niepublikowany.
 • Antonowicz M. (2015), Intermodal Service – System approach, WSI, Poznań, nr 11(3).
 • Ciesielski M. (2004), Rynek usług logistycznych, Difin, Warszawa.
 • Coyle J., Bardi E., Langley J. (2002), Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa.
 • Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Downar W. (2010), Budowanie sieci relacji a innowacyjność transportu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 603.
 • Dyczkowska J. (2014), Marketing usług logistycznych, Difin, Warszawa.
 • Gołembska E. (2009), Logistyka w gospodarce światowej, C.H. Beck, Warszawa.
 • Hajdul M. (2014), Transport intermodalny [w:] I. Fechner, G. Szyszka (red.), Raport Logistyka w Polsce, ILiM, Poznań.
 • Ishak R., Sox Ch. (2010), Intermodal logistics: The interplay of financial, operatinal and services issues, „Transportation Research”, nr 46.
 • Kotler P. (2005), Marketing, Rebis, Poznań.
 • Koźminski K.A., Latusek-Jurczak D. (2014), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Latusek-Jurczak D. (2011), Zarządzanie międzyorganizacyjne, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Liedke G., Murillo D. (2012), Assessment of policy strategies to develop intermodal services: The case of inland terminbals in Germany, „Transport Policy”, nr 24.
 • Matczak M. (2013), Organizacja, struktury oraz modele biznesowe europejskiego rynku intermodalnego [w:] Transport Intermodalny w Polsce – uwarunkowania i perspektywy rozwoju, „Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 778.
 • Mazurek G. (2012), Znaczenie Wirtualizacji Marketingu, Poltex, Warszawa.
 • Mindur L., Hajdul M. (2011), Koncepcja rozwoju przewozów intermodalnych w Polsce przy wykorzystaniu systemów wieloagentowych, „Problemy Transportu”, nr 6.
 • Mindur L. (2014), Technologie transportowe, Wydawnictwo ITeE, Warszawa-Radom.
 • Neider J. (2012), Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa.
 • Rosa G. (2013), Konkurencja na rynku usług transportowych, C.H. Beck, Warszawa.
 • Rucińska D. (2012), Polski rynek usług transportowych, PWE, Warszawa.
 • Rudawska I. (2009), Usługi w Gospodarce Rynkowej, PWE, Warszawa.
 • Rydzkowski W. (2004), Usługi Logistyczne, ILiM, Poznań.
 • Stokołosa J. (2011), Transport Intermodalny, Innovatio Press, Lublin.
 • Strumińska-Kutra M., Koładkiewicz I. (2012), Studium przypadku [w:] D. Jemielniak, Badania jakościowe. Podejście i cele, PWN, Warszawa.
 • Wronka J. (2008), Transport Kombinowany/Intermodalny, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Zimniewicz K., Piekarczyk A. (2010), Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa.
 • Żabiński L. (2007), Zarządzanie marketingowe. Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania, AE, Katowice.
 • Żabiński L. (2009), Marketing produktów systemowych/sieciowych, podstawy teoretyczne, zarys metodologii badań, AE, Katowice.
 • Żabiński L. (2012), Marketing produktów systemowych, PWE, Warszawa.
 • Żabiński L. (2013), Innowacyjne produkty systemowe i ich konsumpcja. Uwarunkowania, mechanizmy rozwoju, „ Konsumpcja i Rozwój”, nr 1.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-cd358f87-ede9-4920-abe8-32e484dcaba4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.